PL porzucić
volume_up
{verbi}

1. yleinen

I couldn't give up hope.
Porzuciłam więc pierwsze marzenie i skoncentrowałam się na drugim".
So I had to give up the first dream, and I focused on the second."
Z drugiej strony, gdybym nie czuła tego współczucia nadszedłby dla mnie czas by odwiesić moją szatę i porzucić zawód rabina.
And yet, on the other hand, if I didn't feel this compassion, then I feel that it would be time for me to hang up my robe and give up being a rabbi.
Jednakże nie możemy porzucić połowicznie wykonanej pracy.
However, we cannot leave the job half done.
Europa musi wreszcie porzucić ten trend i bardzo dokładnie przeanalizować błędne kroki ostatnich lat.
Europe must finally leave this trend behind it and put the wrong moves of recent years under the microscope.
We must leave our fears behind.
porzucić (myös: opuszczać, opuścić, porzucać)
volume_up
to discard {v.} (person)
porzucić (myös: porzucać)
volume_up
to ditch {transitiiviverbi} [ark.] (car)
A jednak Barrack Obama nie tylko porzucił swą obietnicę zamknięcia tego straszliwego więzienia, ale zaaprobował obecnie wznowienie procesów wojskowych dla więźniów.
Yet Barrack Obama has not only ditched his promise to shut that horrific prison but has now approved the resumption of military trials for detainees.
porzucić (myös: porzucać)
volume_up
to jilt {v.} (lover, sweetheart)
porzucić (myös: zgubić, rozsiewać, rozsiać, lać)
porzucić (myös: odwołać, odwoływać, porzucać)
volume_up
to scrub {v.} [kuv.]

2. "kogoś/coś"

porzucić (myös: opuścić w potrzebie)
volume_up
to rat {v.} (on sb/sth)

3. "kogoś"

porzucić (myös: zostawić, rzucić, odejść od)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "porzucić":

porzucić

Esimerkkejä "porzucić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishI tak, gdy mnie zaaresztowano zdecydowałam, że nadszedł czas by porzucić tą pracę.
And so after this happened, I decided it was a good time to turn my back on this work.
PolishAle wówczas musieliśmy go porzucić, gdyż uznaliśmy go za niemożliwy.
But at the time we had to throw in the towel. ~~~ It was deemed impossible.
PolishJednak po wyniszczeniu wód należących do Mauretanii, Komisja chce teraz porzucić swoją umowę.
But, having devastated Mauritanian waters, the Commission now wants to dump its deal.
PolishParlament i Komisja powinny porzucić stare nawyki i zapomnieć o nich.
The Parliament and Commission should break the habit of a lifetime and forget about it.
PolishNie znaczy to bynajmniej, że należy porzucić innowacje i postęp.
Which is not to say that innovation and progress are to be abandoned.
PolishTurcja musi wreszcie porzucić praktykę aresztowania dziennikarzy krytycznych wobec władzy.
Turkey must finally put an end to the practice of arresting journalists who are critical of the regime.
PolishMusi ona porzucić swą obsesję związaną z instytucjami.
It needs to move on from its obsession with institutions.
PolishWięc kiedy mówimy o siłach w tym stuleciu, powinniśmy porzucić pogląd "moja wygrana jest Twoją stratą".
So as we think about power in this century, we want to get away from this view that it's all I win, you lose.
PolishMusimy iść naprzód, a te mrzonki, z których w większości składa się rezolucja Rady, należy porzucić.
We need to move on, and these sorts of daydreams, which the Council resolution largely consists of, should be abandoned.
PolishMusimy porzucić sztuczne dylematy w kwestii solidarności i konkurencyjności z uwagi na brak sprzeczności.
We must move right away from the false dilemma between solidarity and competitiveness because they are not incompatible.
Polish. ~~~ Czas porzucić dobra i usługi.
Time to go beyond the goods and the services, and use, in that same heuristic, what happens when you customize a service?
PolishPowinniśmy silniej się na tym skoncentrować i nie możemy tej kwestii w żaden sposób zlekceważyć czy porzucić.
There should be a more intensive focus on it, and it should never be undervalued or temporarily neglected in any way.
PolishPo pierwsze, musimy porzucić koncepcję wydajności opartej na obniżce kosztów wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Firstly, we must break with the idea of productivity based on the lowering of salary costs and social expenditure.
PolishTego właśnie powinno się uczyć - dobrego życia, dobrych nawyków, które tak samo trudno porzucić, jak złe nawyki.
No, this is what should be taught -- the good living, the good habits, which are just as hard to break as bad habits.
PolishNadszedł czas, żeby porzucić bierną i chaotyczną postawę, przejść do aktywnego, dobrze zarządzanego i dynamicznego działania.
It is time to get off the reactive and chaotic back foot and onto the proactive, well-managed front foot.
PolishDlatego też musimy porzucić tę politykę.
That is why this policy needs to be abandoned.
PolishMusimy porzucić tę koncepcję nowego podatku.
PolishNatomiast musimy porzucić wszelkie pomysły o powrocie do szerokiego zarządzania rynkami, z jakim mieliśmy do czynienia w przeszłości.
But we should reject any thought of a return to the wide-scale management of the markets we saw in the past.
PolishMusimy raz na zawsze porzucić błędne przekonanie, że człowiek sprawuje kontrolę nad zagrożeniami, jakie stwarza energia jądrowa.
We need to reject once and for all the misplaced belief that man has the dangers posed by nuclear energy under control.
PolishI dali ręce swe, że mieli porzucić żony swe; a ci, którzy zgrzeszyli, ofiarowali każdy barana z stada za występek swój.
And they gave their hand that they would put away their wives; and being guilty, [they offered] a ram of the flock for their guilt.