PL

poradzić sobie {verbi}

volume_up
1. yleinen
Nie było łatwo poradzić sobie z tak wielką liczbą poprawek.
It was not easy to manage such a large number of amendments.
Jednakże Europa musi uznać, że rzeczywistość polityczna jest taka, iż USA nie są w stanie poradzić sobie z tym same.
However, Europe needs to recognise the political reality that the US cannot manage this alone.
Jak już wspomniałem, trzeba poradzić sobie z przeszłością.
As I have already said, the past needs to be managed.
Opracowaliśmy właściwe strategie, by poradzić sobie z tym kryzysem.
We have designed the right strategies to get us through this crisis.
Wszyscy musimy poradzić sobie z tym problemem.
This issue is one we all need to get behind.
to get one's shit together
poradzić sobie
2. "z czymś"
poradzić sobie
Jest to poważny powód do obaw, ponieważ małe przedsiębiorstwa nie mogą poradzić sobie z biurokratycznymi kosztami.
This is a major cause for concern, because small undertakings cannot handle the bureaucratic cost.
Społeczeństwo musi bardziej niż kiedykolwiek nadążać za tymi szybkimi zmianami technologicznym i uczyć się, aby poradzić sobie z zalewem informacji.
Society like never before must follow this rapid technological change and learn to handle the torrent of information.
Przekazaliśmy wiadomość o odpowiedzialności greckiego rządu, który musi poradzić sobie w niezwykle trudnej sytuacji, którą oddziedziczył.
We have conveyed the message of the responsibility of the Greek Government, which must handle an extremely difficult situation, a situation that it inherited.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "poradzić sobie" englanniksi

poradzić verbi
sobie pronomini

Esimerkkejä "poradzić sobie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMusimy pomóc najuboższym członkom naszego społeczeństwa poradzić sobie w tej sytuacji.
We have to help the poorest members of our society to overcome this situation.
PolishŻaden kraj UE nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie w handlu światowym.
No individual EU country is strong enough to go it alone in world trade.
PolishNie jestem pewien, czy obecnie mamy wystarczająco mocne fundamenty, by sobie poradzić.
I am not sure that we currently have sufficiently solid foundations to cope.
PolishUE będzie musiała zrobić więcej, by poradzić sobie z wyzwaniem jakim są zmiany klimatyczne.
The EU will need to do more to cope with the challenge posed by climate change.
PolishAby dać ogólne pojęcie świat musi poradzić sobie z 20 gigatonami na rok.
Just to give an idea, the world has to stabilize at something like 20 gigatons per year.
PolishZ sytuacją tą poradzić sobie można jedynie przez podniesienie cen dla konsumentów.
This can only be dealt with through rising prices to the consumer.
PolishLudzie żyjących w tych obszarach nie mogą sobie sami poradzić ze skutkami powodzi.
The people living in these areas cannot cope with the consequences of the floods on their own.
PolishByła w stanie poradzić sobie z niezwykle trudną sytuacją z roku 2005.
It was able to overcome the very difficult situation we faced in 2005.
PolishTo oznacza, że potrzebujemy nowych, dodatkowych środków, aby poradzić sobie ze zmianą klimatu.
That means we need new, additional resources to tackle climate change.
PolishCzy potrzebujemy większej regulacji, aby poradzić sobie z kryzysem finansowym?
Do we need more regulation to tackle the financial crisis?
PolishKażdy krok, który podejmujemy, żeby poradzić sobie ze źródłami problemu jest uważnie obserwowany.
Each of the steps we take to tackle the sources of problems is observed with great care.
PolishJestem przekonana, że obecne przepisy wystarczą, aby poradzić sobie z większością scenariuszy.
I am convinced that the current rules can cater for most situations.
PolishŻaden kraj na świecie nie jest w stanie sam poradzić sobie z tak ogromną klęską żywiołową.
No country in the world is capable of coping with a natural disaster of this magnitude on its own.
PolishOznacza to, potrzebę użycia narzędzi, aby poradzić sobie z problemami, które dotykają ludność.
That means you use the tools that you need to be able to address the problems that people face.
PolishŻadne państwo członkowskie nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tak ogromną klęską żywiołową.
No Member State is able to cope on its own with natural disasters of great magnitude.
PolishTak więc mamy ogromny problem, z którym nie potrafimy sobie poradzić.
So we have a huge problem, to which we do not know the answer.
PolishWedług linii lotniczych można sobie poradzić z przerwą rzędu pięciu dni.
A five-day break, the airlines said, could be coped with.
PolishW zakresie popytu i zależności od krajów trzecich, również z tym musimy sobie poradzić.
With regard to demand and dependence on third countries, this is also something that we should overcome.
PolishJest to ważne, aby poradzić sobie z niedoskonałą realizacją na szczeblu krajowym wcześniej uzgodnionych prac.
This is important to tackle poor national implementation of previously agreed work.
PolishJednak państwom europejskim też nie udało się poradzić sobie z wysoką zachorowalnością na gruźlicę.
However, European countries have also failed to cope with the high incidence of tuberculosis.