"pokazywać" - Englanninkielinen käännös

PL

"pokazywać" englanniksi

volume_up
pokazywać {vb:n imp.}

PL pokazywać
volume_up
[pokazuję|pokazywałbym] {verbin imperfekti}

1. yleinen

I to właśnie chcę pokazywać w moim programie.
That's what I try and show in my stand-up. ~~~ There's good people everywhere.
Wprost przeciwnie - chcemy je jasno pokazywać.
Quite the contrary - we want to show them clearly.
Zawsze mówię ludziom, że nie chcę pokazywać się jako naukowiec.
And I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
Ten przykład dobrze pokazuje, jak ograniczenie biurokracji może prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa.
This is a good example of how less bureaucracy can lead to greater safety.
Obecne kryzysy pokazują dokąd może nas to zaprowadzić.
The recent crises show where this can lead us.
Skuteczne wykorzystanie krótszych godzin pracy również pokazuje, że nie musi to prowadzić do zmniejszenia dochodów.
An effective use of shorter working hours also shows that it does not have to lead to a reduction in income.
pokazywać (myös: pokazać)
volume_up
to shew {v.} [vanh.]

2. "w telewizji"

To jest tylko jedno zdjęcie lotnicze, które pokazuje lesiste wzgórza Gombe.
This is just one photograph from the air, and it shows you the forested highlands of Gombe.
Mają przywódców partii, którzy pokazują w powietrzu pewne gesty i zupełnie się nad nimi nie zastanawiają.
They have party leaders who make certain gestures in the air and think nothing of it.

3. "w TV, kinie"

pokazywać

4. ATK

pokazywać (myös: wyświetlić, wyświetlać, pokazać)
Narrator: W miarę jak myśliwi pokazują swoje ofiary, coś dziwnego się dzieje.
Narrator: As the hunters display their kills, something surprising happens.
Opracowaliśmy program, który pokazuje je w ten sposób: każdy bąbelek tutaj reprezentuje kraj.
We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
Tymczasem setki przedsiębiorstw w Trieście pokazują chińskie znaki i napisy, ale wydaje się, że to nikomu nie przeszkadza.
Meanwhile, hundreds of establishments in Trieste display Chinese signs and lettering, and that does not seem to bother anyone.

5. "coś"

pokazywać (myös: wskazywać na)

Esimerkkejä "pokazywać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishOba opierają się na założeniu, że ludzie lubią tworzyć i pokazywać swoje dzieła.
Both of these design for the assumption that people like to create and we want to share.
PolishDlaczego zadaję te wszystkie biznesowe pytania, zamiast po prostu pokazywać im strony?
Why am I asking all of these business questions, instead of just showing them pages?
PolishMusimy im cały czas pokazywać pewną europejską perspektywę w tym względzie.
In this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
PolishPoszedłem do redakcji New York Timesa i zacząłem wszystkim pokazywać karciane sztuczki.
I walked into the New York Times offices and did card tricks to everybody.
PolishI nawet w takiej chwili nie chciał, żeby mu pokazywać co właściwie robi.
And even in the moment he didn't want to be reminded of what he was doing.
PolishTo ważne, żeby pokazywać takie obrazki. ~~~ Ale gdzie te ptaki się potem podzieją?
But really, where are those birds going to get released to?
PolishZamiast pokazywać obiekt ze sceny zamierzam teraz zrobić coś specjalnego.
Instead of showing an object from the stage I’m going to do something special for the first time.
PolishNie możemy oczywiście pokazywać oskarżycielsko palcem samej tylko Turcji.
We cannot, of course, point an accusing finger only at Turkey.
PolishTym politykom, którzy myślą inaczej musimy co jakiś czas pokazywać czerwoną kartkę.
We should give the others a red card now and then.
PolishNie oznacza to jednak, jak powiedział jeden z przedmówców, że powinniśmy pokazywać Grecję palcem.
Once again, this does not mean, as a Member has just said, that we should point the finger at Greece.
PolishMiało pokazywać mrówki, ale zając wszedł w kadr.
This is really a picture of ants, and the rabbit just happens to be there.
PolishJak już zaczęliśmy pokazywać marchewkę, powinniśmy również upewnić się, że w drugiej ręce trzymamy kij.
Once we have started dangling the carrot, we should also make sure we still have the stick in the other hand.
PolishRzeczywiście warto bronić pana Davisa i pokazywać, że są sytuacje, w których warto interweniować.
It really is worth defending Mr Davis and demonstrating that there are situations in which it is worthwhile intervening.
PolishPomysł częściowego zerkania jest czymś, co powróci wiele razy w projektach, które będę pokazywać dzisiaj.
And that idea of a partial glimpse is something that will come back in a lot of the work I'll be showing later today.
PolishTwoja przeglądarka też może pokazywać, że używasz protokołu SSL, np. wyświetlając ikonę kłódki w pasku URL-a.
and your browser may also provide a visual indication that you are using SSL, such as a lock icon in the URL bar.
PolishPo drugie, przyszłe przepisy muszą jasno pokazywać, że konieczne jest ograniczenie emisji CO2 ze wszystkich samochodów.
Secondly, future legislation must spell out clearly that the CO2 emissions of all cars must be reduced.
PolishMoże pokazywać piękne lub brzydkie twarze.
You can have ugly faces, beautiful faces in the mirror.
PolishUnia Europejska musi słuchać Gruzji i musi pokazywać swoją z nią solidarność zarówno za pomocą czynów, jak i słów.
The European Union must listen to Georgia and must demonstrate its solidarity through deeds as well as words.
PolishA mówiąc przez proroków widzenia wiele pokazywać będę, a przez proroków podobieństwa podawać będę.
I have also spoken unto the prophets, and I have multiplied visions; and by the ministry of the prophets have I used similitudes.
PolishEuropa powinna pokazywać swoją skuteczność.
Europe ought to demonstrate its own efficiency.