"pokazać" - Englanninkielinen käännös

PL

"pokazać" englanniksi

volume_up
pokazać {vb:n perf.}
PL

pokazać {verbin perfekti}

volume_up
1. yleinen
Chciałbym Wam pokazać, co dzieje się z tymi danymi, co możemy za pomocą tych danych pokazać.
I would like to show you what happens with the data, what we can show with this data.
Państwa na całym kontynencie muszą pokazać, że stanowią jedną siłę.
The countries on this entire continent must show that they are a single force.
Powinniśmy pokazać Europejczykom, że nie tylko mężczyźni rządzą Europą.
We should be able to show to European citizens that Europe is not only run by men.
Proszę wykorzystać prawo inicjatywy i pokazać, że dostrzegacie państwo potrzebę działania.
Use your right of initiative and show that you see the need to act.
. ~~~ Ale wziął mnie ze sobą, by pokazać mi taki, no wiecie, który budowali.
But he took me down to see one, you know, what they were making.
I want you to see part of what I practiced.
PricewaterhouseCoopers już pokazała, że uważają to za model prowadzenia działalności.
PricewaterhouseCoopers has already indicated that they see this as a business model.
Myślę, że Rada wyraźnie pokazała swoją wolę znalezienia rozwiązania w drugim czytaniu.
I think the Council has clearly indicated its wish to try to find a solution at second reading.
Parlament pokazał, że większość zasiadających w nim posłów jest przeciwko handlowi futrem z fok.
Parliament has indicated that the majority of its members are opposed to the trade in sealskin.
(Brawa) Chciałbym wam pokazać kilku innych wyjątkowych ludzi na tym zdjęciu.
(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
Chcę pokazać, że w wielu krajach ta szklanka jest pusta.
I should like to point out that, in a great many countries, that glass is empty.
Tak więc pokazałem, że ten zestaw fraktali także jest krzywą wypełniającą powierzchnię.
Well, I was very sorry to point out that the pure man's mind has, in fact, seen at long last what had been seen for a long time.
pokazać (myös: pokazywać)
Właśnie tym zaczęłam się zajmować, i chciałabym pokazać Międzynarodową Sieć Koron Drzew.
And so, that's what I've begin doing, and so I'd like to unveil the International Canopy Network here.
(Śmiech) Oto wielka premiera - pokażę wam urywek.
(Laughter) This is my unveiling, because I am going to show you a clip.
2. ATK
volume_up
to display {transitiiviverbi}
Przejdźmy tu do innego sposobu, w jaki moglibyśmy pokazać dystrybucję dochodów na świecie.
Let's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income.
Więc to jest coś, co mógłbym pokazać tutaj.
So this is what I could display here.
Posegregowałem je kolorami i pokazałem na wystawie podczas Dnia Ziemi w Delfinarium Cabrillo w San Pedro.
I separated them by color and put them on display the next Earth Day at Cabrillo Marine Aquarium in San Pedro.
3. "w telewizji"
A wczoraj pokazano, że wszystkie reakcje to dzieło przypadku. ~~~ Przyleciały, złączyły się i coś się stało.
And what we saw yesterday was every reaction was fortuitous; they just swooped in the air and bound, and something happened.
Mimo pokazanych europejskich aspiracji podczas pomarańczowej rewolucji Ukraina nadal potrzebuje dokonania jednoznacznego wyboru między opcją europejską a rosyjską.
Despite the European aspirations aired during the orange revolution, Ukraine still has to make an unequivocal choice between the European option and the Russian one.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "pokazać":

pokazać

Esimerkkejä "pokazać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishDobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
PolishNie musimy traktować sprawy agresywnie, ale musimy pokazać naszą determinację
We do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
PolishZamiast tego powinniśmy jasno pokazać, że ta sprawa leży we wspólnym interesie.
Instead, we should make it clear that this is an area of common interest.
PolishMożemy jednak bezpośrednio pokazać prezydentowi Mugabe, że nasze opinie są ważne.
There is something we can do immediately to tell Mr Mugabe that our opinions do matter.
PolishCzęsto łatwiej mówić innym, co mają robić niż samemu pokazać rezultaty swego działania.
It is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
PolishTrzeba pokazać pułkownikowi Kaddafiemu, że nie pozwolimy mu bombardować libijskich miast.
Colonel Gaddafi has to be shown that he will not be allowed to bomb Libyan towns.
PolishMy, Europejczycy, musimy teraz pokazać, że kwestię rozbrojenia traktujemy poważnie.
We Europeans must demonstrate now that we are serious about disarmament.
PolishPrzyjmuje ona podejście chcące pokazać Timor Wschodni jako państwo, które poniosło porażkę.
In fact, it adopts a stance which seeks to present East Timor as a failed state.
PolishChciałbym podać kilka dodatkowych liczb, aby pokazać, jak jest to ważne.
I would like to give a few more figures in order to demonstrate how important this is.
PolishZamierzam więc bezwstydnie pokazać wam coś, co dla mnie jest piękne.
So I'm going to shamelessly expose something to you, which is beautiful to me.
PolishChciałbym pokazać krótki opis jak to sprawdzaliśmy i jak on działa.
I want to give you a brief explanation of how we looked at it and how it works.
PolishInnymi słowy, nie chodzi o to, aby pokazać, jak długi może być proces polityczny.
In other words, this must not turn into an example of how long the political process can take.
PolishPróbowaliśmy to pokazać za pomocą różnych wniosków składanych w trakcie debaty.
We tried to demonstrate just that with the various proposals that we tabled during the debate.
PolishTeraz, chcę Wam pokazać film, który nakręciłam z mini łodzi podwodnej.
Now I want to share with you a little video that I shot from a submersible.
PolishMagia technologii pozwala pokazać to co inaczej byłoby niewidoczne.
They're showing that the magic of technology can bring the invisible visible.
PolishWięc, w duchu pełnego obnażania się, przyniosłam zdjęcia, by je pokazać.
So in the spirit of full disclosure, I brought some pictures to share.
PolishChciał tylko pokazać tęczę, jak przystało na Niedźwiedzia z gór Yosemite.
Because that's what you do when your name is Yosemite Mountain Bear.
PolishTeraz chciałbym w skrócie pokazać wam proces powstawania plakatu.
I'm going to take you quickly through the actual process of doing a poster.
PolishJestem przekonany, że powinniśmy pokazać wszystkie możliwe opcje.
I am determined that we should have all the possible options on the table.
PolishPokazuję wam to, bo chcę pokazać jak bardzo jestem zafascynowany formami sztucznego życia.
The point of showing these is I've always been interested in little artificial life pieces.