"pierwszy" - Englanninkielinen käännös

PL

"pierwszy" englanniksi

volume_up
pierwszy {adj. maskuliini}
volume_up
pierwszy {numeraali}
EN

PL pierwszy
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

volume_up
first {adj.}
Pierwszy wirus, którego DNA zsekwencjonowano. ~~~ Pierwszy wirus, którego DNA zsekwencjonowano.
It was the first DNA phage, DNA virus, DNA genome that was actually sequenced.
Oto, dlaczego pierwszy filar systemu emerytalnego jest szczególnie ważny.
This is why the first pillar of the pension system is of particular importance.
Pierwszy, a właściwie również drugi z nich, ma związek z przesunięciem władzy.
And the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
Oczywiście pierwszy ruch muszą wykonać oni sami.
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Jednakże odpowiedzialność ta musi dotyczyć w pierwszym rzędzie państw członkowskich.
The primary responsibility, however, must remain with the Member States.
Należy zwracać szczególną uwagę już na pierwszy etap edukacji, jakim jest przedszkole.
Particular attention should be paid to the first stage of education, to pre-primary education.
pierwszy
volume_up
prime {adj.}
Przed pierwszym podaniem dokładnie wstrząsnąć butelkę i sprawdzić działanie pompki.
Shake the bottle thoroughly before first administration and prime the pump.
Liczby pierwsze, Gauss - jeden z moich ulubionych tematów.
Prime numbers, Gauss, one of my favorites.
na piśmie - Celem pierwszej wizyty zagranicznej nowego premiera Tunezji była Unia Europejska.
. - The first foreign visit which the new Tunisian Prime Minister made was to the European Union.
Zrobiliśmy pierwszy odwiert w największym na Ziemi pływającym lodowcu szelfowym.
And we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
Mamy też pierwszy na świecie pojazd dla niewidomych.
We also have the world's very first vehicle that can be driven by the blind.
To był pierwszy krok. ~~~ Nie jest idealny.
So, it's walking in our lab; this was the very first successful step.

Esimerkkejä "pierwszy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishKomisja w istocie już zrobiła pierwszy krok w tym kierunku i należy się z tego cieszyć.
Indeed the Commission has already made a start on that, which is to be welcomed.
PolishDzisiejszy dzień to pierwszy dzień naszej współpracy, ale z pewnością nie ostatni.
Today marks the beginning of our collaboration, but certainly not the end.
PolishKryzys wysunął również raz jeszcze na pierwszy plan rolę agencji ratingowych.
The crisis has also once again brought the role of credit rating agencies to the fore.
PolishPierwszy to nadanie priorytetu ochronie środowiska morskiego i przyrody wybrzeża.
Firstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
PolishPotem przyszedł Pan, i stanął a zawołał jako i pierwszy i drugi raz: Samuelu, Samuelu
And Jehovah came, and stood, and called as at other times, Samuel, Samuel.
PolishPierwszy etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) rozpoczął się 1 lipca 1990 r.
On 1 July 1990 Stage One of Economic and Monetary Union (EMU) started.
PolishSprzeczność ta wychodzi na pierwszy plan zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa.
Data protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
PolishPierwszy, że unia gospodarcza i walutowa okazała się bardzo użyteczna.
On the one hand, the Economic and Monetary Union has shown how useful it is.
PolishPierwszy to wywiad jaki przeprowadziłem z jednym z wielkich amerykańskich biografów.
One was an interview I did with one of the great American biographers.
PolishMusimy je wynieść na pierwszy plan, podejmując dla nich dodatkowe wysiłki.
We must bring them to the forefront and make an extra effort for them.
PolishPierwszy z nich Jacques Cousteau nazwał "zachwytem głębią" To narkoza azotowa.
One of them is what Jacques Cousteau called "rapture of the deep."
PolishRamon, czujesz się osamotniony tym, że jako pierwszy Hiszpan domagasz się prawa eutanazji?
Ramon, do you feel alone because you are the only Spanish to have requested euthanasia?
PolishWydaje mi się, że to pierwszy raz w historii, gdy całkowicie zaprzestano używania pieniędzy.
I think it's the only precedent in which money has ever been stopped from being used.
PolishPierwszy zawiera klucz, który pozwala odczytać resztę informacji.
So, there are four major watermarks all over 1,000 base pairs of genetic code.
PolishOkrążył świat pierwszy raz, okrążył świat drugi raz, okrążył świat trzeci raz.
He went around once, he went around twice, he went around thrice.
Polishbo widzą świat po raz pierwszy. ~~~ By zdobyć tą świadomość, wystarczy znaleźć w sobie dziecko.
Having a sense of awareness is just about embracing your inner three year-old.
PolishNie po raz pierwszy pani posłanka Thomsen wykazała się niezwykłą znajomością tej materii.
Once again Mrs Thomsen has proved extremely knowledgeable on this topic.
PolishTekst ten to pierwszy krok w tym kierunku i dlatego głosowałem za.
This text is an initial step in this direction and I therefore voted in its favour.
PolishSądzę, że uczyniliśmy dziś ku temu dobry pierwszy krok, i mam nadzieję zobaczyć dalsze.
I think we have made a good start towards that today and look forward to seeing more of it.
Polishktórych dzieci po raz pierwszy robią pracę domową i zdają egzaminy.
And the reason they carry on studying is not because they went to a school like this.