PL opuścić
volume_up
{verbi}

1. yleinen

Toć jest, co im uczynię, a nie opuszczę ich.
These things will I do, and I will not forsake them.
Ale przewrotnicy i grzesznicy wespół starci będą, a ci, co opuścili Pana, zniszczeją.
But the destruction of transgressors and sinners shall be together, and they that forsake Jehovah shall be consumed.
Choć ojciec mój, i matka moja opuścili mię, wszakże Pan przyjął mię.
When my father and my mother forsake me, Then Jehovah will take me up.
Panie Pośle Bloom, zadecydowaliśmy demokratycznie, że powinien pan go opuścić.
We have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Państwa, które nie przestrzegają zasad obowiązujących w strefie euro, muszą ją opuścić.
Countries that are not playing by the rules of the euro area must leave the game.
W przypadku opuszczenia zaplanowanego wstrzyknięcia, lekarz zadecyduje, kiedy podać pominiętą dawkę.
If you miss a scheduled injection, your doctor will decide when to give the missed dose.
I never miss a single training session.
Pominięcie zażycia leku Karvezide W przypadku opuszczenia dawki leku, następną dawkę leku należy zażyć o zwykłej porze.
If you forget to take Karvezide If you accidentally miss a daily dose, just take the next dose as normal.
Jednakże, jeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć tylko jedną dawkę o zwykłej porze.
However, if it is time for your next dose, skip the missed dose and take only a single dose as usual.
Jeśli jednak nadejdzie pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć pojedynczą dawkę jak zazwyczaj.
However, if it is time for your next dose, skip the missed dose and take only a single dose as usual.
Jednakże jeżeli zbliża się pora zażycia następnej dawki (to znaczy minął jeden dzień), należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować zażywanie leku według
However, if it is already almost time to take the next dose (i. e. you skipped one day), skip the missed dose and continue to take the medicine according to the normal dosage scheme.
opuścić (myös: dezerterować)
Albowiem pałac opuszczony będzie, huk miasta ustanie, zamek i baszty jaskiniami zostaną aż na wieki, na radość dzikim osłom i na pastwiska trzodom.
For the palace shall be forsaken; the populous city shall be deserted; the hill and the watch-tower shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
opuścić (myös: porzucić, opuszczać, porzucać)
volume_up
to discard {v.} (person)
opuścić (myös: opróżnić, ewakuować)
Czy możemy sobie pozwolić na opuszczenie ewakuowanej ludności?
Can we allow ourselves to leave people to be evacuated?
opuścić (myös: pomijać)
W zeszłym tygodniu prasa podawała, że opuściłem Media Lab.
And if you read the press, it actually last week said I quit the Media Lab.
Sądzi się, że ustąpienie prezydenta w trybie art. 50 obowiązującej konstytucji kirgiskiej oraz opuszczenie przez niego kraju ma zmniejszyć napięcie polityczne.
The resignation of the President, on the basis of Article 50 of the present Kyrgyz Constitution, and his departure from the country is expected to reduce political tension.

2. Kielitiede: "w wymowie, w pisowni"

opuścić (myös: usuwać, opuszczać, pomijać)

Esimerkkejä "opuścić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishA oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.
And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
PolishRzekli mu: Przeczże tedy Mojżesz kazał dać list rozwodny i opuścić ją?
They say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put [her] away?
PolishKtórzy potrafią wedle woli opuścić swą lewą półkulę i odnaleźć ten spokój.
And that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace.
PolishOd pewnego czasu w świecie wielkich finansów pojawiają się pogłoski, że Włochy chcą opuścić strefę euro.
There have for some time been rumours in the world of high finance about Italy exiting from the euro.
PolishNawet pacjenci chorzy na raka nie mogą opuścić regionu.
Even cancer patients are not allowed out of the region.
PolishWszystkie jednostki - opuścić przestrzeń.
All aircraft are ordered to clear the airspace immediately.
PolishMożesz je opuścić, albo zsunąć maksymalnie w dół.
You can put them down, essentially out of the way.
PolishAle Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić.
And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.
PolishRzekł im: Mojżesz dla zatwardzenia serca waszego dopuścił wam, opuścić żony wasze, lecz z początku nie było tak.
He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.
PolishTedy przyszli do niego Faryzeuszowie, kusząc go i mówiąc mu: Godzili się człowiekowi opuścić żonę swoją dla każdej przyczyny?
And there came unto him Pharisees, trying him, and saying, Is it lawful [for a man] to put away his wife for every cause?
PolishOd tego czasu liczba krajów KNR podwoiła się, a tylko trzem (Botswana, Malediwy i Wyspy Zielonego Przylądka) udało się opuścić grupę.
Since then, the number of LDCs has increased twofold, and only three (Botswana, Maldives and Cape Verde) have been able to graduate from the group.
Polishopuścić miejsce dla świadka
PolishCzas opuścić gniazdo ♫
PolishWielu młodych ludzi przedwcześnie kończących naukę pochodzi ze wsi i jest zmuszonych opuścić szkołę ze względu na swoją niepewną sytuację finansową.
Many of the young people dropping out of school come from rural areas and are forced to stop attending school by their precarious financial state.
PolishJednym z tragicznych skutków interwencji amerykańskiej jest wygnanie części tej społeczności, która musiała opuścić kraj na skutek terroru i zastraszania.
One of the most tragic consequences of the US intervention has been the exodus of sections of that community, driven out by terror and intimidation.
PolishPanie i panowie, dopóki nie nadejdzie ten dzień, w którym będziemy mogli opuścić broń, mam nadzieję, że zgodzicie się, że pokój i stablizacja nie przychodzą łatwo.
Ladies and gentlemen, until the day comes when we can do away with the gun, I hope we all agree that peace and stability do not come free of charge.
PolishPegylowane liposomy są dostatecznie małe (przeciętna średnica w przybliżeniu 100 nm), aby mogły w nienaruszonej formie opuścić uszkodzone naczynia zaopatrujące guzy.
Pegylated liposomes are small enough (average diameter of approximately 100 nm) to pass intact (extravasate) through defective blood vessels supplying tumours.
PolishCzteroroczne opóźnienie kosztowało życie 200 000 ludzi, 2,5 mln ludzi musiało opuścić swoje domy, miały miejsce brutalne ataki na dostarczających pomoc humanitarną.
The four-year delay has cost the lives of 200 000 people, 2.5 million people have been driven from their homes, and brutal attacks are being carried out on providers of humanitarian aid.