"optymalny" - Englanninkielinen käännös

PL

"optymalny" englanniksi

volume_up
optymalny {adj. maskuliini}
EN

PL optymalny
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

optymalny
Czas trwania leczenia Optymalny czas trwania leczenia nie jest znany.
Duration of therapy The optimal treatment duration is unknown.
Optymalny czas trwania leczenia nie został wyraźnie ustalony.
The optimal duration of treatment has not been formally established.
Zatem optymalny zestaw perspektyw to twoja pozytywna przeszłość - ona daje ci dobrą podstawę.
So the optimal temporal mix is what you get from the past -- past-positive gives you roots.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "optymalny":

optymalny

Esimerkkejä "optymalny"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishLekarz będzie kontrolował wyniki badań krwi, aby wyznaczyć optymalny czas na pobranie komórek macierzystych.
Your doctor will monitor your blood to determine the best time to collect the stem cells.
PolishOptymalny czas badania ultrasonograficznego po podaniu dawki od 0, 5 ml do 3, 0 ml wynosi od 2, 5 do 4, 5 minut.
the useful imaging time is 2.5 - 4.5 minutes for a dose of 0.5 - 3.0 ml.
PolishOptymalny czas badania ultrasonograficznego po podaniu dawki od 0, 5 ml do 3, 0 ml wynosi od 2, 5 do 4, 5 minut.
The duration of the useful imaging time is 2.5 - 4.5 minutes for a dose of 0.5 - 3.0 ml.
PolishW odniesieniu do przyczyn naturalnych ważne jest wykorzystanie dostępnej wody w jak najbardziej optymalny sposób.
As regards the natural causes, it is important to use the available water as effectively as possible.
PolishLekarz będzie regularnie zlecał wykonanie badań krwi, aby wyznaczyć optymalny czas na pobranie komórek macierzystych.
Your doctor will perform regular blood tests to determine the best time to collect the stem cells.
PolishOptymalny czas trwania leczenia nie został wyraźnie ustalony.
should be initiated without a loading dose.
PolishLekarz weterynarii powinien ustalić optymalny program szczepień w oparciu o obecną sytuację epizootyczną panującą na danym terenie.
The veterinarian should determine the optimum vaccination schedule according to the local situation.
PolishNależy zapewnić tym siłom napędowym kultury optymalny dostęp do nowych cyfrowych i audiowizualnych form przekazu.
It is important to me that these cultural driving forces have optimum access to the new digital and audiovisual formats.
PolishPomimo iż taka rola została im przypisana w Traktacie z Lizbony, nie zawsze potrafią one wypełniać ją w optymalny sposób.
Although this role is given to them by the Treaty of Lisbon, they cannot always fulfil it in the optimum manner.
PolishNieznany jest optymalny czas leczenia.
The optimum duration of treatment is unknown.
PolishJako sprawozdawca mojej grupy politycznej, grupy PPE-DE, walczyłem o optymalny zasięg geograficzny dla usług na terytorium UE.
As rapporteur for my political group, the PPE-DE Group, I fought for optimum geographic coverage of services on EU territory.
PolishDzięki temu rynek będzie funkcjonował w sposób optymalny, a konsumenci będą mieli większe zaufanie do instytucji i transakcji finansowych.
This will allow the market to operate at its optimum and consumers will show increased confidence in financial institutions and transactions.
PolishSprawy nie potoczyły się w sposób optymalny, ale to już zostało zrobione i mamy pewne rozwiązanie na przyszłość - ale, niestety, nie dotyczą one przeszłości.
Things did not go optimally, but it is done now and we have a solution for the future - but not, unfortunately, for the past.
Polish„Optymalizacja kosztów” oznacza, że koszty sporządzania statystyk ESBC muszą być współmierne do ich wartości oraz że zasoby należy wykorzystywać w sposób optymalny.
“Cost-effectiveness” means that the costs of producing ESCB statistics must be in proportion to their merits and that resources must be used optimally.
PolishNasze zadanie to zagwarantować krystaliczny, optymalny dźwięk w ramach rozwiązania UC poprzez wsparcie w fazie rozpoznania, analizy, decyzyjnej i implementacji.
We’re here to make the voice aspect of your UC solution as strong as possible throughout the recognition, scoping, decision-making and implementation phases of the UC process.
PolishNa wstępie chciałabym pogratulować sprawozdawcy, panu posłowi Callananowi, który bardzo ciężko pracował i - co najważniejsze - osiągnął optymalny wynik.
(ES) Mr President, I would first like to congratulate the rapporteur, Mr Callanan, who has worked very hard and, most importantly, achieved an optimum result.
PolishW niektórych krajach odnotowujemy przykłady, które pokazują, że gdy koordynacja i szkolenia osiągają optymalny poziom, następuje wzrost ilości przeszczepów w przeliczeniu na milion osób.
In some countries, we have examples that show that when coordination and training are at optimum level, the number of transplants per million people increases.
PolishAby każde euro pomocy przyniosło optymalny skutek, nasza praca na rzecz rozwoju powinna być stale przeplatana inicjatywami wspierającymi demokrację oraz działaniami opiniotwórczymi.
In order for every euro in aid to have the optimum effect, our development work needs to be constantly permeated by democracy promoting initiatives and opinion forming.
PolishZ tych względów ochrona idei towarów produkowanych w optymalny europejski sposób stanowi pierwszy kluczowy krok w kierunku ich uznania na szczeblu państwa członkowskiego.
For all of these reasons, safeguarding the idea of goods produced using the best of what Europe has to offer is the first crucial step towards recognition at individual Member State level.