"opowiedzieć się za" - Englanninkielinen käännös

PL

"opowiedzieć się za" englanniksi

volume_up
opowiedzieć się za {refleksiiviverbi}
volume_up
opowiedzieć się za {refl. vb:n perf.}

PL opowiedzieć się za
volume_up
{refleksiiviverbi}

1. "czymś"

opowiedzieć się za (myös: opowiadać się za)
volume_up
to stand for {v.} (ideal)
Parlament Europejski musi opowiedzieć się za mocną, sprawiedliwą i dobrze finansowaną WPR.
The European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
Społeczność międzynarodowa musi mocno opowiedzieć się za tym całościowym porozumieniem pokojowym.
The international community must stand firm behind this Comprehensive Peace Agreement.
Czy Komisja i Rada podejmą się uczestniczyć w procesie i opowiedzieć się za prawami człowieka?
Will the Commission and the Council undertake to attend legal proceedings and stand up for human rights?
opowiedzieć się za (myös: opowiadać się za, wiązać się z, związać się z)
volume_up
to espouse {v.} [vir.]

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "opowiedzieć się za" englanniksi

opowiedzieć verbi
się pronomini
za adverbi
English
za prepositio
za konjunktio
za

Esimerkkejä "opowiedzieć się za"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPragnę poprzeć przedmiotowy projekt i opowiedzieć się za nim.
Mr President, I should like to support and speak in favour of the motion.
PolishW tym przypadku powinniśmy bardziej zdecydowanie opowiedzieć się za samodzielnością żywnościową.
Here, we should take the side of food self-determination more decisively.
PolishPonadto chciałbym opowiedzieć się za zacieśnieniem współpracy z Europolem i Eurojustem.
Moreover, I would like to argue in favour of strengthening cooperation with Europol and Eurojust.
PolishNie możemy opowiedzieć się za przyjęciem europejskiego kodeksu karnego czy europejskiego kodeksu postępowania karnego.
We cannot support a European penal code or a European code of criminal procedure.
PolishSą one konieczne, jeśli większość Parlamentu Europejskiego ma opowiedzieć się za nowym porozumieniem.
These are necessary if a majority of the European Parliament is to vote in favour of a new agreement.
PolishNie mogłam jednak opowiedzieć się za przyjęciem art. 48.
I was unable to give my support to Article 48, however.
PolishTo kolejny powód, dla którego powinniśmy opowiedzieć się za innowacyjnym i zrównoważonym rybołówstwem na małą skalę.
This is yet another reason why we must opt for small-scale, innovative and sustainable fishing.
PolishChcieliśmy również ponownie opowiedzieć się za podatkiem od transakcji finansowych, opartym na podatku Tobina.
We would also reiterate our commitment to a tax on financial transactions based on the model of the Tobin tax.
PolishZ całą pewnością nie mogę opowiedzieć się za tym ustępem.
I certainly cannot support that paragraph.
PolishNasz Parlament powinien opowiedzieć się za natychmiastowym i bezwarunkowym umorzeniem tego całego zadłużenia.
Our Parliament should declare itself in favour of the immediate and unconditional cancellation of this entire debt.
PolishChciałbym jasno powiedzieć, panie pośle Holm, że również miałem zamiar opowiedzieć się za większym kompromisem.
I would also like to make it clear, Mr Holm, that I would also have voted in favour of a more far-reaching compromise.
PolishZ drugiej strony, nie możemy opowiedzieć się za tym, aby umowa została niezwłocznie uchylona, jeśli pociąga za sobą szkodliwe skutki.
On the other hand, we cannot support the agreement being immediately repealed if it entails detrimental consequences.
PolishDlatego powinniśmy opowiedzieć się za ochroną klimatu, ale nie kosztem naszych przedsiębiorstw i nie w sytuacji, w której podejmujemy działania jako jedyni.
Therefore, we should say 'yes' to climate protection, but not at the expense of our companies and not if we are the only ones taking the measures.
PolishJeśli zaś chodzi o biopaliwa, powinniśmy opowiedzieć się za biopaliwami drugiej generacji zamiast sprawiać wrażenie, jakbyśmy wspierali konkurencję pomiędzy żywnością a paliwem.
Regarding biofuels, we need to speak in favour of second generation biofuels and not as if we were promoting competition between food and fuel.
PolishChciałabym opowiedzieć się za utrzymaniem nowego wniosku, ponieważ wyraźnie widać, że negocjacje w Hondurasie zakończyły się porażką.
Mr President, I would like to speak in favour of retaining the new proposal, because, at the end of the day, it is clear that the negotiations in Honduras have failed.
PolishKiedy rozmawialiśmy na temat wymiany danych, komisja uważała, że Parlament powinien jednoznacznie opowiedzieć się za potrzebą proporcjonalnego zbierania danych.
When we were discussing the issue of data exchange, the committee felt that Parliament should make very explicit the safeguards and the need for proportionate collection of data.
PolishJak Parlament może opowiedzieć się za ukończeniem budowy dużego rynku transatlantyckiego, skoro ten olbrzymi projekt jest realizowany za plecami europejskiego społeczeństwa?
How can Parliament declare itself in favour of the completion of the large transatlantic market, that colossal project carried out behind the European public's back?
PolishJa sam, badając to sprawozdanie, odczułem silną pokusę, aby opowiedzieć się za ujednoliceniem i za obowiązkowym ubezpieczeniem ochrony prawnej dla Unii Europejskiej.
I myself when I went looking into this report was very much tempted to argue for harmonisation and to argue for compulsory legal expenses insurance across the European Union.
PolishUważam, że Parlament Europejski powinien opowiedzieć się za zwiększeniem o przynajmniej 10% finansowania UE, przeznaczanego na poprawę efektywności cieplnej gospodarstw domowych.
I believe that the European Parliament should support the increase by at least 10% of the EU funding that can be allocated to improving household heating efficiency.
PolishW marcu mówiłem o tym, że korzystniej byłoby opowiedzieć się za wstrzymaniem zawarcia umów dwustronnych do momentu zakończenia negocjacji pomiędzy Komisją i Stanami Zjednoczonymi.
In March I argued that it would have been better to opt for a freeze on bilateral agreements until the conclusion of the negotiations between the Commission and the United States.