"opowiedzieć się" - Englanninkielinen käännös

PL

"opowiedzieć się" englanniksi

volume_up
opowiedzieć się {refl. vb:n perf.}

PL opowiedzieć się
volume_up
{refleksiiviverbin perfekti}

1. "za"

opowiedzieć się (myös: opowiadać się)
Pragnę poprzeć przedmiotowy projekt i opowiedzieć się za nim.
Mr President, I should like to support and speak in favour of the motion.
Powinniśmy opowiedzieć się jasno za wyborami, a nie selekcją dokonywaną przez Parlament.
We should speak out clearly in favour of an election and not selection by a parliament.
Ponadto chciałbym opowiedzieć się za zacieśnieniem współpracy z Europolem i Eurojustem.
Moreover, I would like to argue in favour of strengthening cooperation with Europol and Eurojust.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "opowiedzieć się":

opowiedzieć się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "opowiedzieć się" englanniksi

opowiedzieć verbi
się pronomini

Esimerkkejä "opowiedzieć się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishParlament Europejski musi opowiedzieć się za mocną, sprawiedliwą i dobrze finansowaną WPR.
The European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
PolishChciałbym wam teraz opowiedzieć o tym, czego się nauczyliśmy się podczas tych wypraw.
And so, what I'd like to do now is to tell you about what we've learned in those journeys.
PolishW tym przypadku powinniśmy bardziej zdecydowanie opowiedzieć się za samodzielnością żywnościową.
Here, we should take the side of food self-determination more decisively.
PolishSpołeczność międzynarodowa musi mocno opowiedzieć się za tym całościowym porozumieniem pokojowym.
The international community must stand firm behind this Comprehensive Peace Agreement.
PolishTo absolutnie godne podziwu i jest to główna cecha o której staram się dzisiaj opowiedzieć.
That is absolutely remarkable, and that is a central feature of what I'm trying to say today.
PolishPostaram się dziś opowiedzieć wam, gdzie moim zdaniem leży prawda.
I will do my best this morning to tell you what I think is the truth.
PolishJeśli pozostaniecie przy jakiejkolwiek formie władzy, powinniście wyraźnie opowiedzieć się za jego ratyfikacją.
If you continue to govern in any form, you should make a clear stand for ratification.
PolishTaki jest kierunek, w którym należy podążać i za jakim powinniśmy opowiedzieć się podczas szczytu G-20.
That is the way ahead and what we should stand up for in the G20.
PolishCzy Komisja i Rada podejmą się uczestniczyć w procesie i opowiedzieć się za prawami człowieka?
Will the Commission and the Council undertake to attend legal proceedings and stand up for human rights?
PolishNie możemy opowiedzieć się za przyjęciem europejskiego kodeksu karnego czy europejskiego kodeksu postępowania karnego.
We cannot support a European penal code or a European code of criminal procedure.
PolishAle to, o czym chcę opowiedzieć zaczęło się, gdy żyłem tu, w tym mieście, jako student tej właśnie uczelni.
But what I want to talk about begins when I was at this city, this university, as a student.
PolishRosja może opowiedzieć się po stronie wartości i standardów Zachodu.
Russia may opt for the West's values and standards.
PolishNie mogłam jednak opowiedzieć się za przyjęciem art. 48.
I was unable to give my support to Article 48, however.
PolishCzterysta osiemdziesiąt milionów Europejczyków musi wspólnie opowiedzieć się po stronie swoich interesów i wartości.
Four hundred and eighty million Europeans must stand together for their interests and values.
PolishTego podwójnego standardu nie sposób pogodzić z wartościami europejskimi i musimy opowiedzieć się przeciwko niemu.
This double standard cannot be reconciled with European values and we must speak out against it.
PolishStarałem się opowiedzieć tę historię od dłuższego czasu.
I have been trying to tell this story for a long time.
PolishTo kolejny powód, dla którego powinniśmy opowiedzieć się za innowacyjnym i zrównoważonym rybołówstwem na małą skalę.
This is yet another reason why we must opt for small-scale, innovative and sustainable fishing.
PolishChcieliśmy również ponownie opowiedzieć się za podatkiem od transakcji finansowych, opartym na podatku Tobina.
We would also reiterate our commitment to a tax on financial transactions based on the model of the Tobin tax.
PolishZ całą pewnością nie mogę opowiedzieć się za tym ustępem.
I certainly cannot support that paragraph.
PolishTo z tego powodu, zdecydowałam się opowiedzieć moją historię, aby moje cierpienie było czymś pozytywnym dla innych kobiet.
So that's why I decided to tell my story, so that my suffering is something positive for other women.