"odzwierciedlać" - Englanninkielinen käännös

PL

"odzwierciedlać" englanniksi

PL odzwierciedlać
volume_up
{verbin imperfekti}

1. yleinen

Wszystkie budżety powinny odzwierciedlać pewne podejście do polityki gospodarczej.
All budgets are supposed to be mirror images of some economic policy considerations.
Petycje odzwierciedlają istotny wizerunek stosowania europejskiego prawodawstwa i jego wpływ na obywateli.
The petitions reflect an important image of the application of European legislation and the impact it has on individuals.
W końcu wizerunek publiczny euro, waluty, która jest na szeroką skalę identyfikowana z Unią Europejską nie odzwierciedla wszystkich obiektywnych korzyści, które niesie dla obywateli.
Finally, the public image of the euro - a currency that is widely identified with the image of the European Union - does not reflect all the objective benefits that it brings to citizens.

2. "wyrazić"

odzwierciedlać (myös: wydobyć, wyrazić, wyrażać, wypowiadać)
A to pozwala wirusowi odzwierciedlać przypadkowe łańcuchy białkowe.
And by doing that, it allows the virus to express random protein sequences.
Jest to sprawiedliwa zasada, odzwierciedlająca solidarność pomiędzy dużymi państwami, państwami średniej wielkości i małymi państwami.
It is a just principle, which expresses solidarity between big, medium and small countries.
Niestety poprawki do sprawozdania nie odzwierciedlają niepokoju wyrażonego przez posła Buska w uzasadnieniu.
Unfortunately, the amendments to the report do not reflect the concern that Mr Busk expressed in the explanatory statement.
Oświadczenie to wiernie odzwierciedla wolę pracowników oraz obraną przez nich drogę.
This statement truly illustrates the will of and the path being taken by the workers.
Odzwierciedla to także głęboki kryzys zaufania w polityce.
The deep crisis of confidence in politics also illustrates this.
Odzwierciedla to wagę oraz potrzebę procesu integracji europejskiej, oraz znaczenie Europy obywateli, europejskiej przestrzeni sprawiedliwości oraz wdrażania traktatu lizbońskiego.
This illustrates the importance and need for the European integration process and the importance of a citizens' Europe, of a European judicial area and of implementing the Lisbon Treaty.

3. "odbijać"

odzwierciedlać (myös: myśleć, odzwierciedlić)
Musi odzwierciedlać głębokie upolitycznienie całego przedsięwzięcia zjednoczeniowego.
It must reflect an in-depth politicisation of the unification enterprise.
Ich działania powinny jednak być rozsądne i odzwierciedlać europejskie wartości.
However, their action should be reasonable and reflect European values.
Wartość waluty powinna odzwierciedlać stan gospodarki danego kraju.
The value of a currency should reflect the condition of a state's economy.
odzwierciedlać (myös: odbijać, odbić, odzwierciedlić)
Wszystkie budżety powinny odzwierciedlać pewne podejście do polityki gospodarczej.
All budgets are supposed to be mirror images of some economic policy considerations.
Mówi się, że budżet odzwierciedla planowaną politykę gospodarczą.
They say that budgets reflect or mirror the intended economic policies.
Sądzę, że dzisiejsza dynamiczna dyskusja, jaka miała miejsce, bardzo dobrze to odzwierciedla.
I think it is very well mirrored here today by the dynamic discussion that we have had.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "odzwierciedlać":

odzwierciedlać

Esimerkkejä "odzwierciedlać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWynagrodzenie nauczycieli winno odzwierciedlać znaczenie ich pracy dla społeczeństwa.
Teachers must benefit from remuneration which reflects their importance to society.
PolishNowy rząd jedności narodowej powinien naprawdę odzwierciedlać życzenia społeczeństwa tunezyjskiego.
The new unity government should truly represent the wishes of Tunisian society.
PolishObserwacje te mogą odzwierciedlać efektywniejszy klirens metaboliczny u młodszych pacjentów.
These observations may be a reflection of more efficient metabolic clearance in younger subjects.
PolishTeraz chodzi o uzgodnienie konkretnego porządku obrad TEC, który odzwierciedlać będzie te priorytety.
Now it is a question of agreeing on a specific agenda for the TEC which reflects these priorities.
PolishUlepszenia powinny odzwierciedlać przede wszystkim obowiązującym prawodawstwie i odpowiednie podstawy prawne.
Improvements should be based, in the first place, on existing legislation and legal bases.
PolishPo trzecie, proces ten musi być uczciwy i odzwierciedlać wiarygodność obydwu stron na wszystkich szczeblach.
Thirdly, the process being honest and reflecting credibility on both sides and at all levels.
PolishPropozycja ta powinna odzwierciedlać nasze zdecydowanie.
A sense of purpose must be shown in this proposal.
PolishNasza polityka powinna odzwierciedlać przekonanie, że innowacyjność społeczna i innowacyjność technologiczna są kompatybilne.
Our policies must show that social innovation and technological innovation are compatible.
PolishOdrzucam twierdzenie, że europejska polityka przeciwdziałania zmianom klimatycznym powinna odzwierciedlać stanowisko organizacji Greenpeace.
I reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
PolishPonadto nie zatwierdzimy żadnego planu bez zmian, jeśli zawartość merytoryczna nie będzie odzwierciedlać naszych wymagań.
We will also certainly not accept unchanged any plan whose contents do not meet our specifications.
PolishMuszą odzwierciedlać jakieś obiektywne kryterium.
They must be based on an objective criterion.
PolishNa koniec, musimy budować dialog, który będzie prawdziwie odzwierciedlać sojusz, a nie zderzenie cywilizacji.
Lastly, we need to build a dialogue which genuinely represents an alliance of civilisations and not a clash of civilisations.
PolishUmowa ta jest określana mianem szczegółowej i kompleksowej umowy o wolnym handlu i rzeczywiście powinna odzwierciedlać te przymioty.
This Free Trade Agreement is referred to as a deep and comprehensive FTA and it should indeed correspond to these qualifiers.
PolishUtrudnia to osiągnięcie kompromisu, który mógłby odpowiednio odzwierciedlać pragnienia większości w tym Parlamencie.
This makes it difficult to achieve a compromise in which the wishes of the majority in Parliament have a chance of being accurately represented.
PolishJednak uważam, że ten tekst musi odzwierciedlać spójną politykę europejską i przyjęcie takiego samego podejścia wobec wszystkich krajów.
However, what I think we need to see in this text is a coherent European policy and the adoption of the same approach to all.
Polish(RO) Budżet na rok 2011 powinien odzwierciedlać zarówno nowe uprawnienia UE, jak i konsekwencje kryzysu gospodarczego i finansowego.
(RO) The 2011 budget must take into account the European Union's new powers, as well as the consequences of the economic and financial crisis.
PolishCena praw do emisji mogłaby łatwo odzwierciedlać ceny konsumenckie, co zachęcałoby konsumentów do szybkiego wyboru czystszych produktów.
The price of emission rights could easily be reflected in consumer prices, which in turn would prompt consumers to choose cleaner products.
PolishPowinny je odzwierciedlać synergie między instrumentami europejskimi, a zwłaszcza między programem ramowym a funduszami strukturalnymi.
These should be reflected in the synergies between European instruments, particularly between the framework programme and the Structural Funds.
PolishZważywszy, że założyciele firmy wciąż nią kierują, Google ma szansę odzwierciedlać swoje podstawowe wartości i przekonania w przyszłych działaniach.
Having its founders still aboard directing the company, Google has every chance of reflecting its core values and beliefs in its every action in the future.
Polish* Zmniejszone dawkowanie u noworodków do 13 dnia życia jest oparte o uśrednione wyniki badań i może nie odzwierciedlać indywidualnych różnic w dojrzałości nerek.
*The reduced posology in neonates from 0 to 13 days is based on average study data and may not correspond to invidual variation in kidney maturation.