PL

odniesienie {neutri}

volume_up
W zaproponowanym kalendarzu jest odniesienie do terminu wyborów w 2009 r.
In the calendar proposed, there is a reference to the date of the elections in 2009.
W odniesieniu do przemysłu, samo odniesienie do "instrumentów legislacyjnych” nie wystarczy.
With regard to industry, the reference to 'legislative instruments' will not suffice.
To odniesienie w sprawozdaniu nie nawiązuje do wypowiedzi o charakterze kryminalnym.
This reference in the report does not talk about 'criminal' speech.

Esimerkkejä "odniesienie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWyniki tych badań mają odniesienie do innych populacji, a także do innych dróg podania leku.
These results are relevant to other populations and routes of administration.
PolishA gdzie odniesienie do powstrzymania wzrostu temperatur do 2015 roku?
Where is the mention of curbing the rise in temperatures by 2015?
PolishPozwólcie, że wyrażę się jasno: bez takiej interwencji konferencja pokojowa nie odniesienie sukcesu.
Let me make myself clear: without such intervention a peace conference cannot succeed.
PolishTo scenariusz niemożliwy do realizacji, a ja chciałabym prosić Pana Komisarza o odniesienie się do niego.
This is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
PolishBez prawodawstwa na szczeblu europejskim nie mamy szans na odniesienie sukcesu w tym obszarze.
Without legislation at European level, we cannot hope for results.
PolishTylko w ten sposób uniemożliwimy eurosceptykom odniesienie sukcesu.
Only in this way will we stop the Eurosceptics from succeeding.
PolishW kwestii dotyczącej poprawki nr 10, w rozdziale tym znajduje się słuszne odniesienie do ograniczenia nakładu połowowego.
On Amendment 10, the chapter rightly refers to a limitation of fishing effort.
PolishUcieszyło mnie także odniesienie do Izby Lordów, jako że również planowałem poświęcić tej kwestii trochę czasu.
I was delighted you mentioned the House of Lords because I was also going to reflect on that.
PolishOczekiwań nie spełniło jeszcze otwarcie demokratyczne mające na celu odniesienie się do kwestii kurdyjskiej.
The democratic opening aimed notably at addressing the Kurdish issue has not yet met expectations.
PolishNie przypadkiem sprawozdanie zawiera konkretne odniesienie do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
It is no coincidence that the report talks specifically about the social responsibility of undertakings.
PolishCieszy mnie fakt, że we wnioskach Rady znalazło się już szczegółowe odniesienie do przedsiębiorczości kobiecej.
I welcome the fact that the Council's conclusions already specifically mention female entrepreneurship.
PolishPrzedmiotowe sprawozdanie zawiera także odniesienie do kwestii zapewnienia bliskim konkretnego i psychologicznego wsparcia.
The report also refers to the provision of practical and psychological support for relatives.
PolishZawiera on odniesienie do konkluzji Rady Europejskiej z marca 2007 roku i z marca 2008 roku.
It refers explicitly to the conclusions of the European Councils of March 2007 and March 2008.
PolishZadaniem rządów i Rady, a nie tego Parlamentu, jest praktyczne odniesienie się do tej ogólnej zasady.
It is the task of governments and the Council to respond practically to that general principle, not this Parliament.
PolishNiespodziewane było odniesienie do miasta.
The surprise of Bilbao was in its context to the city.
PolishDlatego w ust. 29, w którym mówimy o Europie Wschodniej chciałabym uwzględnić odniesienie do regionu Morza Bałtyckiego.
Therefore, in paragraph 29, where we talk about Eastern Europe, I would like to mention the Baltic region.
PolishWreszcie sprawozdanie to zawiera odniesienie do znaczenia poszanowania godności osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
Finally, the report mentions the importance of maintaining the dignity of people suffering from Alzheimer's.
PolishTe dwa pytania ściśle się ze sobą wiążą i chciałem odpowiedzieć na pierwsze z nich poprzez odniesienie się do drugiego.
The two questions are very much linked, and I was going to answer the first one by referring to the second one.
PolishW okresie ostatnich dwóch tygodni dziennikarze zwracali się do Komisji z prośbą o odniesienie się do dwóch najważniejszych punktów.
Over the last two weeks, the Commission has been asked by journalists to comment on two main points.
PolishJednakże w kwestii Organizacji Mudżahedinów Ludowych: głosowałem przeciwko poprawkom wprowadzającym odniesienie do tej grupy w tekście.
However, as regards the PMOI, I voted against the amendments referring to the group in the text.