"odciąć" - Englanninkielinen käännös

PL

"odciąć" englanniksi

volume_up
odciąć {vb:n perf.}

PL odciąć
volume_up
{verbin perfekti}

1. yleinen

Musimy zainwestować w niepodległość tych państw i odciąć drogę nacjonalizmowi.
We must invest in these countries' independence and cut the ground away from nationalism.
. ~~~ Możesz szczepić wokół choroby i ją odciąć.
So you could get around the disease; you could vaccinate around the disease and cut it off.
Gdzieś tu ma miejsce większy interes a ty mnie próbujesz odciąć.
It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.
Tak więc, zdecydowałem się odciąć głowę i ogon.
So, I decided to cut off the head and the tail.
First of all, we need to cut off supply.
Światło słoneczne zostało odcięte, Ziemię odziedziczyły grzyby.
Sunlight was cut off, and fungi inherited the Earth.
odciąć (myös: amputować)
W tym tygodniu dwóm więźniom z Mashhad odcięto dłonie. Kolejni dwaj zostali skazani na amputację, a ich wyroki zostaną wykonane niedługo.
Two prisoners in Mashhad had their hands amputated this week; two others have been sentenced to amputation and these verdicts will be carried out soon.
odciąć (myös: odcinać)
odciąć (myös: odcinać)
Innym wyjściem z sytuacji mogłoby być zwiększenie produkcji na terytorium Europy, jednak wydaje się, że propozycje Komisji próbują odciąć tę drogę odwrotu.
Another solution could be to produce more in European territory, but it would appear that the Commission has shut off that particular avenue by its checking proposals.
odciąć (myös: odcinać)
odciąć (myös: odcinać)

2. Lääketiede

odciąć (myös: usuwać, usunąć, odjąć, odcinać)
volume_up
to ablate {transitiiviverbi}

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "odciąć":

odciąć

Esimerkkejä "odciąć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishOdpowiedzialni politycy muszą odciąć się od zbyt pospiesznych rozwiązań.
The responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
PolishBędzie pan musiał wykazać się kreatywnością i wizjonerstwem, aby odciąć Europę od ponurej przeszłości.
You will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
PolishMiałem czas odciąć się od niej i stąpać po świecie Pańskich pomysłów".
Despite the heavy gunfire, I've been able to get away from it all and walk through the land of your ideas."
PolishCzy ta wypowiedź dotyczy sytuacji w Iranie i kiedy zamierza się pan od niej odciąć?
Does this statement relate to the situation in Iran, Mr Solana, and when are you going to dissociate yourself from it?
PolishGdybym miała się odciąć się od wszystkiego, co nie znalazło się w tym dokumencie, to musiałabym odciąć się od wielu rzeczy.
If I should distance myself from everything that is not in this paper, then I would distance myself from a lot of things.
PolishJestem przekonana, że jest to nasz wspólny interes i odpowiedzialność, ponieważ Unia Europejska nie może odciąć się od tych spraw.
I am convinced that this is our common interest and responsibility, since the European Union cannot close itself off.
PolishOdciąć prąd w holu głównym.
PolishDzieci naciągają kołdry na głowy, zatykają palcami uszy i zamykają oczy, usiłując odciąć się od tego, co nastąpi.
The children draw the covers over their heads, putting their fingers in their ears and closing their eyes, trying to shut out what they know will happen.
PolishMusimy zatem szybko odciąć się od neoliberalnej polityki na szczeblu wspólnotowym, która jedynie pogarsza sytuację w ustroju kapitalistycznym.
We therefore need to urgently break away from the neoliberal policies at Community level that have worsened the crisis in capitalism.
PolishNawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego Europa nie może - i nie wolno jej - odciąć się od palących problemów, które ją otaczają ani ich lekceważyć.
Even against a backdrop of economic downturn, Europe cannot, and must not, shut itself off and ignore the burning issues that surround it.
PolishSamo słowo "przemoc” jest tak silnie nacechowane negatywnymi emocjami, że wspominając o przemocy uwarunkowanej płcią, wiele osób stara się odciąć od dyskusji.
The very word 'violence' is so strongly charged with negative emotion that many people try to change the subject when gender-based violence is mentioned.
PolishWięc jeśli moglibyśmy ją odciąć i dać budynkowi mały dół moglibyśmy wziąć tą część i umieścić ją na samej górze która jest wyższą wartością komercyjną dla dewelopera.
So if we could chop that away and give the building a small bottom, we could take that bit and put it at the top where the greater commercial value is for a property developer.