"obliczenia" - Englanninkielinen käännös

PL

"obliczenia" englanniksi

volume_up
obliczenia {feminiini mon.}

PL obliczenia
volume_up
{feminiini monikko}

obliczenia
Wszystkie obliczenia energochłonności budowy znajdziecie na blogu.
But all the calculations for embodied energy are on the blog.
Maszyna głównie wykonywała kolejkowane obliczenia związane z bombami.
The machine was actually used mainly for doing bomb calculations.
Źródło: obliczenia Eurostatu i EBC na podstawie danych Eurostatu.
Source: Eurostat and ECB calculations based on Eurostat data.
obliczenia (myös: kalkulacja, wyrachowanie, rachunek)
Mam nadzieję, że ten wynik jest rezultatem błędnego obliczenia.
I hope that this is not an accurate calculation.
Na przykład, obliczenia Czujesz gdzie w ciągu cyfr prawdopodobnie znajduje się rozwiązanie?
For example, the calculation: can you feel where on the number line the solution is likely to fall?
Będziecie więc mogli usłyszeć wszystko co dzieje się w mojej głowie, gdy przeprowadzam obliczenia tego typu.
So you can actually, honestly hear what's going on in my mind while I do a calculation of this size.
obliczenia
Sekretem biologii jest, że wbudowuje obliczenia w sposób w jaki tworzy rzeczy.
The secret to biology is, it builds computation into the way it makes things.
Są trzy obszary, percepcja, obliczenia i interfejsy niewizualne.
. ~~~ We have perception, computation and non-visual interfaces.
Tak więc, obliczenia można rozpuścić w przestrzeni i w sieci.
So the computation is space soluble and network soluble.
Obliczenia, komunikacja, energia dla reszty planety są tymi wielkimi projektami w systemie z góry na dół.
Computing, communication, energy for the rest of the planet are these top-down mega-projects.
Mamy jeden tetraedr, który jest bramką, która będzie wykonywać obliczenia i mamy dwa wejściowe tetraedry.
You have one tetrahedron which is the gate that's going to do your computing, and you have two input tetrahedrons.
. ~~~ którą zrobił z klocków Lego, które wykonują obliczenia.
This is a student who made a machine that makes machines, and he made it by making Lego bricks that do the computing.
obliczenia (myös: liczenie)
volume_up
counting {subst.}
Liczba potrzebnych łańcuchów spada wykładniczo, jeśli wprowadzimy obliczenia.
And so we can exponentially reduce the number of DNA strands we use, if we use counting, if we use a little bit of computation.
Fascynujące jest to, że każdy program komputerowy można przetłumaczyć na płytki, szczególnie obliczenia.
And a really amazing part of this is that any computer program can be translated into one of these tile programs -- specifically, counting.

Esimerkkejä "obliczenia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZmierzyć radioaktywność odcinków każdego z pasków i wykonać poniżej przedstawione obliczenia:
Count each strip section in a dose calibrator and interpret the results as follows:
PolishObliczenia są wykonywane na podstawie starych i nowych instrukcji.
It computes on what it was doing before and what you said you wanted it to do.
PolishW celu obliczenia odległości należy zastosować twierdzenie Pitagorasa: a² + b² = c²
To calculate the distance, use Pythagorean Theorem: a² + b² = c²
PolishDo obliczenia dawki należy wziąć pod uwagę faktyczną masę ciała pacjenta na początku leczenia.
A subject's actual body weight at initiation of therapy should be used to calculate dose.
PolishZrobiliśmy obliczenia które jak myślimy przedstawiają koszt wybudowania elektrowni termojądrowej.
We make estimates of what we think it would cost to actually make a fusion power plant.
PolishTu widać obliczenia, które stoją za projektem schodów - niesamowicie skomplikowane.
I built this. ~~~ This is the data that goes with that.
PolishWięc zaprzęgliśmy matematykę do obliczenia rozmiaru tych klastrów.
So we did some mathematics to study the size of these clusters.
PolishŻeby odpowiednio rozpocząć takie obliczenia, musimy mieć dane wejściowe.
And in order to get these kinds of computations started right, you need some kind of input, a kind of seed.
PolishTak więc, jesteśmy na etapie, gdy naprawdę nie wiemy jak prowadzić obliczenia przy użyciu takich urządzeń.
So, we are at the stage where we don't really know how to compute with these kinds of devices.
PolishI jeśli dokonacie obliczenia wydatków na energię transmisja danych jest gratis -- bardzo wydajne energetycznie.
And if you do the energy budget, the data transmission comes for free -- highly energy efficient.
PolishJednak obliczenia na poziomie biznesowym są również ważne.
And actually we've done this with the TEEB project.
PolishObliczenia wykonują geologowie, inżynierowie, biolodzy, najróżniejsi ludzie, przy modelowaniu i symulacjach.
It's done by geologists, engineers, biologists, all sorts of different people -- modeling and simulation.
PolishNie ustalono także okresu referencyjnego w celu procentowego obliczenia wytwarzanej ilości odpadów.
A reporting interval has not been stipulated either for calculating the amount of waste generated as a percentage.
PolishZ wszechświatem jako komputerem, możecie spojrzeć na tę kroplę wody jako na coś, co przeprowadza obliczenia.
With the universe as a computer, you can look at this droplet of water as having performed the computations.
PolishZacząłem od obliczenia ile miliardów kliknięć wykonywanych jest na całym świecie, na wszystkich komputerach.
And I started off by calculating how many billions of clicks there are all around the globe on all the computers.
PolishPróbki krwi, wykorzystywane do obliczenia czasu trwania aktywności dla szpiku kostnego, pobierano w ośmiu odstępach czasowych.
Blood samples, used to calculate residence times for red marrow, were drawn up to eight time-points.
PolishDla strefy euro obliczenia prowadzi Eurostat, urząd statystyczny Wspólnot Europejskich.
… for the euro area? Each national statistical institute sends its figures to Eurostat, the Statistical Office of the European Communities.
PolishI jedyny dziś znany nam mechanizm, który potrafi prowadzić obliczenia przy użyciu takich urządzeń to mózg.
And the only kind of thing -- the only thing we know right now that can compute with these kinds of devices are the brain.
PolishKryterium obliczenia wielkości reprezentacji parlamentarnej według liczby ludności osłabia moim zdaniem to prawo.
In my view, the criterion of calculating the size of the Parliamentary representation from population numbers weakens this right.
PolishDotychczasowa polityka wiary w to, że będzie się on stopniowo demokratyzował pokazała, że były to błędne obliczenia.
The current policy of believing that the regime will gradually become open to democracy has turned out to be a miscalculation.