"obaj" - Englanninkielinen käännös

PL

"obaj" englanniksi

volume_up
obaj {pron.}
EN

PL obaj
volume_up
{pronomini}

obaj (myös: oba, obydwaj, obydwoje, oboje)
volume_up
both {pron.}
Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
Obaj byli ludźmi sukcesu - jeden internista, a drugi chirurg.
These are both very successful -- a physician in one case, a surgeon in the other.
Obaj radcy poinformowali nas, iż użyta podstawa prawna była niewłaściwa.
Both these advisers informed us that the legal basis used was wrong.

Esimerkkejä "obaj"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishManases Efraima, a Efraim Manasesa, a obaj społu będą przeciwko Judzie.
Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh; and they together shall be against Judah.
PolishObaj funkcjonariusze wymieniali ostatnie uwagi porządkowe – wszystko miało przebiegać bez zgrzytów.
The two border guards discuss the final details; everything should go according to plan.
PolishObaj, każdy na swój sposób, stworzyli różne sposoby poruszania się po świecie technologii.
What they did, though, is each in their own way, created a different way of navigating your way through technology.
Polish" Dokończyłem czytać, obaj płakaliśmy, wtedy spojrzał na mnie i powiedział „tak".
And I got to the end -- he was crying and I was crying -- and then he looked at me, and he said, "Yes." ~~~ I was like, "Yes?"
PolishPo przyjechaniu obaj napisali telegramy do Manchesteru Jeden z nich napisał: "Jest beznadziejnie.
And one of them wrote, "Situation hopeless.
PolishChciałbym, abyśmy obaj mogli powiedzieć w 2009 roku, pod koniec naszych kadencji, że dotrzymaliśmy obietnicy.
I want us to say, in 2009, when you and I may be leaving office, at least we have fulfilled this promise.
PolishI uczynili obaj z sobą przymierze przed Panem; i został Dawid w lesie, ale Jonatan wrócił się do domu ojca swego.
And they two made a covenant before Jehovah: and David abode in the wood, and Jonathan went to his house.
PolishMy obaj spotkaliśmy się już oczywiście w dniu wczorajszym.
We did of course see each other yesterday.
PolishJeśli tak, obaj panowie zostaną uznani za bohaterów.
PolishObaj pomyśleliśmy, że nie w tym rzecz. ~~~ Po pierwsze dlatego, że pokutuje fałszywe założenie, że istnieje coś takiego jak kompletna nauka.
Because first of all, there's this false premise that such a thing as complete science exists.
PolishNiewątpliwie obaj dziennikarze i ich kierowca, Al-Hassane, złamali prawo nigerskie, wjeżdżając na teren strefy zakazanej.
There is no doubt that the two journalists and their driver, Al-Hassane, broke Niger laws by entering a prohibited area.
PolishA wziąwszy Elijasz płaszcz swój, zwinął go, a uderzył nim wody, i rozdzieliły się tam i sam, tak iż przeszli obaj po suszy.
And Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they two went over on dry ground.
PolishPotem Achilles bierze ciało Hektora, bardzo delikatnie wręcza je ojcu, i obaj mężczyźni patrzą na siebie i widzą tego drugiego jako istotę boską.
And then Achilles takes the body of Hector, he hands it very tenderly to the father, and the two men look at each other, and see each other as divine.
PolishWiadomo mi także, że w swoich bezpośrednich kontaktach obaj premierzy zainwestowali już spore wysiłki, aby osiągnąć obopólnie zadawalające porozumienie.
And I know that the two Prime Ministers in their direct contacts have already invested considerable efforts in reaching a mutually acceptable agreement.
PolishSzokuje fakt, iż obaj nie tylko odebrali życie dziewczynce, gdyż ta pozwalała sobie na rozmowy z chłopcami, ale sposób, w jaki dopuścili się owej zbrodni.
It is shocking that these two took the girl's life because she had been talking to boys, but the way in which this atrocity was carried out is even more shocking.
PolishUważam, że jest to pytanie kluczowe i że w tej kwestii obaj panowie ponoszą zasadniczą odpowiedzialność: Dlaczego Europa i strefa euro popadły w takie trudności?
I believe that it is a key question and a key responsibility for the two of you to explain why Europe and the euro area have ended up in these difficulties.
PolishMiał pilne sprawy do załatwienia w innym miejscu, ale prosił mnie, żebym przekazał - co jest bardzo miłe z jego strony - że obaj zgadzamy się, abym to ja przemówił w imieniu naszej grupy.
He has urgent business elsewhere, but he asked me to say - which was very nice of him - that the two of us agree that I will speak on behalf of our group.