"niedobrze" - Englanninkielinen käännös

PL

"niedobrze" englanniksi

PL niedobrze
volume_up
{adverbi}

niedobrze (myös: źle, kiepsko, słabo, marnie)
volume_up
badly {adv.}
To jest bardzo zły zbieg okoliczności, ten proces szedł bardzo niedobrze.
This is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
niedobrze
She's not well, she's fragile.
niedobrze (myös: źle, nie tak)
volume_up
wrong {adv.}
To z pewnością niedobrze, ale jeszcze gorszy jest dzisiejszy brak szczerości w tej sprawie w Izbie.
That is certainly not good, but what is worse is that there is so little honesty about it in the House today.
Niedobrze jest ograniczać różnorodność poglądów, gdyż jeszcze bardziej utrudniłoby to funkcjonowanie małych grup.
It is wrong that a diversity of views should be restricted or the functioning of the small groups should now be made more difficult than previously.
Instytucje nie są jedynym tematem w Europie i byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy poświęcali im zbyt wiele uwagi, kosztem innych zagadnień.
The institutions are not the only subject in Europe, and it would be very wrong to devote ourselves too much to this issue, to the exclusion of everything else.

Esimerkkejä "niedobrze"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWidzieli Państwo co działo się z porządkiem dziennym przez cały dzień i to niedobrze.
You have seen what has happened all day with the agenda and it is not satisfactory.
PolishNiedobrze jest, że w tym ważnym obszarze działamy w 27 różnych systemach.
It is no good us operating with 27 different systems in this important area.
PolishPo pierwsze moim zdaniem to niedobrze, że wielu Romów pozostaje w roli ofiary.
Firstly, I do not think it a good thing that many Roma remain stuck in the role of victim.
PolishNiedobrze również, że obniżyliśmy kary dla tych, którzy nie zrealizują celów.
It is also unfortunate that we reduced the fines for those who do not achieve the targets.
PolishNiedobrze też, że ten akt prawny wejdzie w życie dopiero za cztery lata.
It is also unfortunate that the legislation will only enter into force years from now.
PolishNiedobrze, że doprowadziło to do pogwałcenia wszystkich zasad komunikacji kryzysowej.
It is not right that all the principles of crisis communication have been flouted in this way.
PolishTo niedobrze, szkoły wieczorowe muszą wcześniej zwalniać studentów.
That's not good, the night schools have to send students home earlier.
PolishNiedobrze, że tym razem Parlament wybrał słowa zamiast działania.
This is not a good day for this Parliament because it has chosen talk instead of action.
PolishNiedobrze się stało, że rezolucja ONZ została zepchnięta na boczny tor.
It is unfortunate that the UN's resolution has been sidelined.
PolishTak niedobrze... ja stoję po kostki w tych ludzkich...
I'm gonna get loopy from standing and breathing in this human....
PolishTo z pewnością niedobrze, ale jeszcze gorszy jest dzisiejszy brak szczerości w tej sprawie w Izbie.
That is certainly not good, but what is worse is that there is so little honesty about it in the House today.
PolishA więc jeżeli łatwo robi wam się niedobrze, odwróćcie wzrok na następne 30 sekund.
So, I suggest if you get queasy easy that you look away for about the next 30 -- in fact, you know what, I'll do the first bad part behind it.
PolishNa komputerze Mac, zobaczysz wiadomość „Niedobrze!”.
On a Mac, you'll get an "Aw, Snap!" message.
PolishW każdym bądź razie niedobrze, że Unia Europejska - lub Bruksela - systematycznie obwiniana jest o wszystko.
In any case, it is unfortunate that the European Union - or Brussels - should be systematically blamed for everything.
PolishTeraz będzie część w której robi mi się niedobrze.
Now this would be the part where I get ill.
PolishMyślę sobie, coś z nim niedobrze.
I'm like, this is not a good sign for this lamb, at all.
PolishJakość i zdrowie: jeśli o mnie chodzi, od cukru robi mi się niedobrze, a więc pamiętajmy, że jedno zależy od drugiego.
Quality and health: as far as I am concerned, sugar makes me ill, so let us remember that the two go hand in hand.
PolishNiedobrze jednak, że upadł na nasze głowy - głowy mieszkańców Europy Wschodniej.
It is a good thing that the Berlin Wall fell down, but it is bad that it fell down on our heads, the peoples in Eastern Europe.
PolishNiedobrze stało się również, że decyzję o tym, czy inicjatywy będą organizowane w Internecie, pozostawiono państwom członkowskim.
It is also unfortunate that we have left it to Member States to decide whether or not to set up initiatives online.
PolishStało się niedobrze z dwóch powodów.