"narzędzie" - Englanninkielinen käännös

PL

"narzędzie" englanniksi

PL narzędzie
volume_up
{neutri}

1. yleinen

narzędzie (myös: przyrząd, instrument, przybór)
volume_up
tool {subst.}
Nie jest to tylko narzędzie rynkowe, ale także bardzo istotne narzędzie demokratyczne.
It is not merely a market tool, but also a very important democratic tool.
Internet stanowi wspaniałe narzędzie realizacji podstawowych praw obywateli.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
Narzędzie projektowe wykorzystuje ustawienia, które najlepiej pasują do kamery.
The design tool will then use settings that best match that camera.
narzędzie (myös: przyrząd, instrument)
To również bardzo dobre narzędzie, którym dysponujemy oprócz samego dialogu.
This is also a very good instrument that we have in addition to mere dialogue.
Traktat z Lizbony pod tym względem stanowi narzędzie istotne.
In this regard, the Treaty of Lisbon is an important instrument.
Jak państwo wiecie, duża doza niepewności otacza to narzędzie.
As you know, a great deal of uncertainty surrounds this instrument.
narzędzie
volume_up
implement {subst.}
Program prac jest nie tylko deklaracją zasad, ale narzędziem do wprowadzenia konkretnej polityki.
A work programme is not just a declaration of principles, but a tool to implement specific policies.
Dlaczego więc nie uwspółcześnić naszych narzędzi demokratycznych i nie wdrożyć administracji elektronicznej?
Why not upgrade our tools of democracy and implement paperless administration?
Jeżeli pragniemy efektywnie wdrożyć to narzędzie, stanowi to oczywiście przekazanie uprawnień ze stolic krajowych do Brukseli.
If we want to implement the instrument efficiently, this naturally represents a transfer of powers from the national capitals here to Brussels.
narzędzie (myös: przyrząd, środek, instrument, środki)
volume_up
means {subst.}
Dzięki temu Turcja otrzymałaby istotne narzędzie wywierania nacisku.
This would give the country a significant means of applying pressure.
Tutaj są one wykorzystywane jako narzędzie służące rozwiązaniu problemu polityki krajowej.
Here they are being used as a means of raising domestic policy issues.
Oznacza to więc, że musimy stworzyć pojęciowe i analityczne narzędzie, które pozwoli nam oceniać nasze własne instrumenty.
This means, therefore, that we must develop a conceptual and analytical device that allows us to assess our own instruments.
narzędzie (myös: urządzenie, sprzęt, sztuciec, naczynie)
volume_up
utensil {subst.}
document comparison utility
file compression utility
image map utility

2. "władzy, działania"

narzędzie (myös: narzędzia)
volume_up
instrumentality {subst.} [vir.]
Ponadto w art. 6a wyraźnie nawiązano do zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z takiego przestępstwa.
In addition, Article 6a makes explicit reference to the seizure and confiscation of instrumentalities and proceeds from this kind of offence.

Esimerkkejä "narzędzie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMakroregiony to idealne narzędzie w podejściu do wyzwań transgranicznych.
Macro-regions are ideal instruments for dealing with cross-border challenges.
PolishNeurony to narzędzie przetwarzania informacji, które zbudowały te społeczności.
So neurons are the information processing apparatus that those communities of cells built up.
PolishWszystko to łączy filozofia czynienia zmian i uważam to za bardzo potężne narzędzie.
And a lot of this comes together in a philosophy of change that I find really is powerful.
PolishLikwidacja ENA nie byłaby zatem rozwiązaniem, jako że jest to ewidentnie użyteczne narzędzie.
Therefore, the solution should not be to abolish the EAW, which is clearly useful.
PolishBędzie to dobre narzędzie dla Państwa, dla nas, dla parlamentów krajowych i dla obywateli.
It will be good for you; it will be good for us, the national parliaments and citizens.
PolishByłoby to narzędzie powolnego budowania zaufania do opieki zdrowotnej i dbałości o zdrowie.
So that there would be a very slow way of developing kind of confidence in health care.
PolishNarzędzie jest lepsze w rysowaniu rzeczy wyglądających gorzej.
So you can -- in fact, it's tuned to be better at drawing things that look worse.
PolishJest to bardziej opłacalne narzędzie służące zwalczaniu połowów NNN jeśli chodzi o organizację i wdrażanie.
It is more cost-effective in terms of organisation and implementation.
PolishBędziemy omawiać ją w przyszłości, ale to ważne narzędzie.
We shall discuss this in the future, but it is important too.
PolishJakiś obraz z zanurzeniem, da nam najskuteczniejsze narzędzie ucieczki od świata, w którym jesteśmy.
That's why most people turn to storytelling, is to escape.
PolishWygląda na to, że jeśli dać ludziom łatwe narzędzie do komunikacji, dzieje się dużo dobrego.
I have no idea what will happen next with Twitter.
PolishNasze służby bardzo chętnie przeanalizują każde nowe narzędzie oraz każdą nowość dotyczącą selektywności.
Our services will be very willing to examine any new gear and any innovation in relation to selectivity.
PolishJeśli masz trudności ze zweryfikowaniem swojej firmy, odwiedź nasze narzędzie do rozwiązywania problemów z weryfikacją.
If you're having trouble verifying your business, please visit our verification troubleshooter.
PolishI po raz kolejny, fotografia posłużyła mi jako narzędzie do zbadania świata, i odnalezienia tych miejsc.
And to me, again, photography was a way in which I could explore and research the world, and find those places.
PolishGdybyśmy je znaleźli, byłoby to potężne narzędzie.
If we could do that, this could be extremely powerful.
PolishTo narzędzie analizy internetowej jest bezpłatne i oferuje zaawansowane funkcje szczegółowego przeglądania danych użytkowników.
This web analytics solution is free and offers powerful ways to dissect your visitor data.
PolishSzatan używa " Pathway " jako narzędzie opętania ludzi.
The Devil uses the Pathway to possess people.
PolishTo naturalne narzędzie do zbliżania ludzi, omawiania pomysłów - tak samo, jak my robimy to w projekcie TED.
It's a natural component for bringing people together, discussing ideas -- in the same way we're doing here at TED.
PolishLiczba kliknięć podawana przez system Google AdWords jest niższa od liczby odwiedzin podawanej przez narzędzie Google Analytics.
Clicks in Google AdWords are lower than visits in Google Analytics
PolishI wtedy pomyślałem: a gdybym tak dodał to narzędzie, dzięki któremu mógłbym sprawić, by np. ten punkt swobodnie się poruszał, trochę jak ptak w locie?
You're free, kind of thing. ~~~ So I could, sort of, change the kind of stability