"najmniej" - Englanninkielinen käännös

PL

"najmniej" englanniksi

EN
EN

PL najmniej
volume_up
{superlatiivi}

najmniej
volume_up
least {adv.}
Najtańsza, najmniej zanieczyszczająca i najmniej niebezpieczna energia to energia niezużyta.
The least expensive, least polluting and least dangerous energy is unconsumed energy.
Jest to procedura najprostsza, najmniej biurokratyczna i najbardziej demokratyczna.
This is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
Lapatynib należy przyjmować co najmniej godzinę przed jedzeniem lub co najmniej godzinę po jedzeniu.
Lapatinib should be taken either at least one hour before, or at least one hour after food.
najmniej
Ile najmniej elementów można użyć, by stworzyć formę życia.
What's the fewest pieces we could use to make a little life form?
Jest to najgorzej opłacana grupa pracowników w Europie, którym przysługuje im najmniej praw, a i wśród której ogromna rzesza wśród tych pracowników to pracownicy nielegalni.
This is the worst paid group of employees in Europe, with the fewest rights and the largest proportion of illegal workers.
najmniej
Najtańsza, najmniej zanieczyszczająca i najmniej niebezpieczna energia to energia niezużyta.
The least expensive, least polluting and least dangerous energy is unconsumed energy.
Jest to procedura najprostsza, najmniej biurokratyczna i najbardziej demokratyczna.
This is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
Lapatynib należy przyjmować co najmniej godzinę przed jedzeniem lub co najmniej godzinę po jedzeniu.
Lapatinib should be taken either at least one hour before, or at least one hour after food.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "najmniej":

najmniej
mniej

Esimerkkejä "najmniej"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNależy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.
The objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al
PolishWiem, że wniosek o stwierdzenie kworum może być złożony przez co najmniej 40 posłów.
I am well aware that there have to be 40 Members before a quorum may be requested.
PolishCo najmniej połowa populacji żyje obecnie na obszarach aktywnych sejsmicznie.
Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.
PolishJeden z najmniej, moim zdaniem, ciekawych głosił, że piękno bierze się z symetrii.
And one of the most tedious ones, I think, was saying that beauty was about symmetry.
PolishPodstawą naszych działań w tym zakresie powinna być zasada "jak najmniej”.
'As little as possible' should be the cornerstone of our action in this regard.
PolishBardzo często występujące działania niepożądane (u co najmniej 1 na 10 pacjentów):
Very commonly reported side effects (greater than or equal to 1 in every 10 patients):
PolishObecnie, afrykańskie rolnictwo jest najmniej dokapitalizowane na świecie...
African agriculture today is among, or is, the most under-capitalized in the world.
Polishco najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
Minimum of 3 replicate analyses of one and the same sample during operation
PolishNie zastępuje ona jednak co najmniej dwuletniej gwarancji, która zawsze Ci przysługuje.
This does not replace the minimum two-year guarantee, which you still have.
PolishW celu uzyskania optymalnych obrazów należy uzyskać co najmniej 500 000 zliczeń.
A minimum of 500k counts should be collected for optimal images.
PolishZaleca się podawanie tych preparatów w odstępie co najmniej dwugodzinnym lub większym.
Administration of the products two hours or more apart is recommended.
PolishPoziom zadłużenia 800 spośród nich wynosi 80 %, a 20 % - co najmniej 100 %.
Of those, 800 have a debt ratio in excess of 80%, and 20% have a debt ratio of 100% or more.
Polishco najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
Minimum of 3 replicate analyses of the same sample during operation
Polishco najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
Minimum of 3 replicate analyses on the same sample during operation
PolishPowinno ono wynosić co najmniej 1 % budżetu brutto Unii Europejskiej.
It should be a minimum of 1% of the gross budget of the European Union.
PolishTak więc mam nadzieje, że będę mieć co najmniej 90 lat w chwili mojej śmierci.
So there better be a nine at the beginning of my death number.
PolishKazałem poukładać je od najważniejszego do najmniej ważnego i uzasadnić wybór.
And I said, just arrange these, from what's important to you and what's not, and then tell me why.
PolishUbolewam, że zakres stosowania obejmuje wyłącznie podróże na odległość co najmniej 250 km.
I regret the fact that the scope applies only to journeys of 250 km.
PolishNależy zachować odstęp co najmniej jednego do dwóch tygodni przed kolejnym zwiększeniem dawki.
A minimum of one to two weeks is recommended between dosage increments.
PolishLekarz dostosowuje dawkę leku w odstępach co najmniej 4- tygodniowych.
Your doctor will adapt the dosage at intervals of 4 weeks or more.