"nadzór" - Englanninkielinen käännös

PL

"nadzór" englanniksi

PL nadzór
volume_up
{maskuliini}

1. yleinen

nadzór (myös: kontrola, dozór)
Zatwierdzenie ich potrwa bardzo krótko, a nadzór finansowy będzie zastosowany.
It will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Za nadzór ostrożnościowy na szczeblu krajowym odpowiadają krajowe organy nadzoru.
National supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.
Tam, gdzie w grę wchodzi europejski nadzór, motywy krajowe tracą na znaczeniu.
Where there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
wzmocnić koordynację i nadzór ich dyscypliny budżetowej,
to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
Komisja musi pozostać czujna i wzmocnić nadzór rynkowy nad importem.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
Nadzór rynku stanowi wyłączną odpowiedzialność państw członkowskich.
Market surveillance is the sole responsibility of the Member States.
nadzór (myös: dozór, przeoczenie, niedopatrzenie)
volume_up
oversight {subst.}
Wasze pseudozarządzanie gospodarcze wychodzi daleko poza nadzór budżetowy.
Your pseudo economic governance goes far beyond budgetary oversight.
Kryzys gospodarczy nauczył nas, że niezbędna jest ścisła kontrola i nadzór.
The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
Nadzór Zadania związane z płatnościami i papierami wartościowymi
Oversight Tasks related to payments and securities
nadzór (myös: analiza, kontrola, badanie)
volume_up
scrutiny {subst.}
Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (głosowanie)
Democratic scrutiny under the Development Cooperation Instrument (vote)
Dzięki temu Unia Europejska może podnosić standardy i utrzymywać nadzór nad swoimi statkami.
Through this the European Union is able to raise standards and maintain a certain scrutiny of their vessels.
Parliamentary scrutiny is taking place here.

2. Koulutus

nadzór
volume_up
monitoring {subst.} [Brit. eng.] (supervision)
Należy utrzymywać ścisły nadzór i obserwację aż do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.
Close supervision and monitoring should continue until the patient recovers.
There is, therefore, joint monitoring.
Może być wówczas konieczny zwiększony nadzór nad pacjentem i zmniejszenie dawki leków stosowanych w terapii skojarzonej.
Increased monitoring of the patient and a reduction in the dose of the concomitant agent may be necessary.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "nadzór":

nadzór

Esimerkkejä "nadzór"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWspomniany nadzór jest bardzo potrzebny, jednak nie można teraz wiązać tych dwóch spraw.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
PolishCzy to wadliwy projekt, materiały, jakość konstrukcji, czy nadzór budowlany?
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
PolishW tych przypadkach podczas leczenia konieczny jest ścisły nadzór lekarza.
In these situations your doctor should carefully supervise the treatment.
PolishJednak nadzór powinien być proporcjonalny do okoliczności, które są jego powodem.
However, the controls must be proportionate to the circumstances which they aim to bring about.
PolishTak naprawdę zapewnia on jedynie szeroki nadzór policyjny nad aktywnością użytkowników Internetu.
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
PolishWszystkie państwa członkowskie powinny sprawować ścisły i kompletny nadzór nad tymi elektrowniami.
All Member States should exercise strict and total control over these power plants.
Polish· w ciągu 60 dni po osiągnięcia ważnych celów kontrolnych (nadzór nad bezpieczeństwem
· Within 60 days of an important (pharmacovigilance or risk minimisation) milestone being reached
PolishAby tak się stało konieczne jest bezwzględne zabezpieczenie danych oraz właściwy nadzór nad nimi.
To achieve this, personal data needs to be strictly protected and properly supervised.
PolishDobra praktyka kliniczna (w tym nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii) GMP (w tym PMF)
Good laboratory practice Good clinical practice (including pharmacovigilance) GMP (including PMF)
PolishW przypadku handlu detalicznego nadzór wideo umożliwia znaczne zmniejszenie liczby kradzieży i ubytków.
In retail, theft and shrinkage can be drastically reduced through effective
PolishNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) (
Pharmacovigilance (amendment of Directive 2001/83/EC) (
PolishJednocześnie uda nam się wzmocnić nadzór rynkowy, również dzięki sprawozdaniu pana Brie.
At the same time, we will also have strengthened market control, not least as a result of Mr Brie's report.
PolishNadzór ten jednak powinien także służyć uświadamianiu konsumentów.
However, it should also serve to make consumers more aware.
PolishBardziej ścisły nadzór będzie stosowany wyłącznie w przypadku występowania potencjalnych zagrożeń.
Where there may be danger, a closer look should be taken.
PolishPrzesyłamy jak gdyby trochę danych, kiedy stosujemy nadzór nad ruchem drogowym, opłaty za użytkowanie dróg.
We're transferring just a few little data bits when we're doing road controlling, road pricing.
PolishEBC i banki centralne, które nie odpowiadają za nadzór, są członkami CEBS bez prawa głosu.
The ECB and the central banks without supervisory responsibilities are present in the CEBS as non-voting members.
PolishNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) (
Pharmacovigilance of medicinal products (amendment of Regulation (EC) No 726/2004) (
PolishBardzo uważnie słuchałem apeli o lepszy nadzór.
I was listening very carefully to the calls for better governance.
PolishNadzór centralny z Brukseli w żaden sposób nie może zarządzać morzami i oceanami Europy i szerszego świata.
Central control from Brussels is no way to manage the seas and oceans of Europe and the wider world.
PolishPo drugie, konieczne są nadzór i egzekwowanie prawa, jak również cały szereg rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na drodze.
Next, control and enforcement along the entire chain to ensure road safety.