"może" - Englanninkielinen käännös

PL

"może" englanniksi

volume_up
móc {vb:n imp.}

PL może
volume_up
{adverbi}

może (myös: chyba)
volume_up
maybe {adv.}
Wtedy może - ale tylko może - ludzie zaczną słuchać polityków.
Then maybe - just maybe - the people will start listening to the politicians.
Myślałam, że może powinnam zostać historykiem, a może reporterem.
Maybe I should become an historian, or maybe a reporter.
Może istnieją emocjonalne sygnatury które roznoszą się w sieciach społecznych.
Maybe there are emotional stampedes that ripple through social networks.
może (myös: być może, bodaj, bodajże)
Być może jednak całkowite zapobieżenie takim wydarzeniom nie jest możliwe.
Perhaps, however, it is not entirely possible to prevent this from happening.
To może być najcięższe wyzwanie w historii międzynarodowej dyplomacji.
This is perhaps the hardest challenge in the history of international diplomacy.
I być może najbardziej oczywistym tego przykładem jest kamienowanie cudzołożników.
And perhaps the clearest example of this is stoning adulterers.
może (myös: ewentualnie, możliwie)
Być może to łotewska "niezawisłość” stała się natchnieniem dla rządu Węgier.
Possibly the Hungarian Government was inspired by Latvian 'independence'.
Wnoszę o zatwierdzenie w czwartek projektu rezolucji, być może zmienionego.
I ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Niestety, może to potrwać co najmniej następnych pięć lat albo i dłużej.
Sadly, this will take at least another five more years and possibly even longer.
może
volume_up
mayhap {adv.}
może
Możliwe, że jeśli zawsze będziecie mieli ten obraz w głowie, kiedy spotkamy się, być może w 2020 roku, ten obraz będzie wyglądał zupełnie inaczej.
And perchance, if you can always keep this picture in your mind, that when we convene maybe in the distant future, in 2020, that picture will look very different.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "może":

może
móc

Esimerkkejä "może"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishTurcja może zostać członkiem Unii pod warunkiem spełnienia kryteriów kopenhaskich.
Turkey is welcome to membership on the basis of meeting the Copenhagen criteria.
PolishJeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
PolishW dłuższej perspektywie może to zaważyć na powodzeniu tej obiecującej inicjatywy.
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
PolishKomisja jest jedynie organem wykonawczym i nie może przyjmować roli legislacyjnej.
The Commission is just an executive body and cannot have the role of legislator.
PolishZainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.
I have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
PolishLek nie może być mieszany z innymi produktami leczniczymi lub rozpuszczalnikami.
This medicinal product must not be mixed with other medicinal products or solvents.
PolishUważam, że klęska żywiołowa, która dotknęła Rumunię, nie może zostać zlekceważona.
I believe that the environmental disaster that struck Romania cannot go unheeded.
PolishZbieranie danych o pasażerach nie może być tylko przydatne - musi być konieczne.
The collection of passenger data must not just be useful; it must be necessary too.
PolishProblem z marketingiem i reklamami nie może zostać przypisany mediom jako takim.
The problem with marketing and advertising cannot be ascribed to the media as such.
PolishPorozumienie Rady ma pewne braki i w związku z tym nie może tego zagwarantować.
The Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.
PolishKażda fiolka z lekiem Vimpat może być zastosowana tylko raz (podanie jednorazowe).
Each vial of Vimpat solution for infusion must be used only once (single use).
PolishKażda fiolka leku Vimpat może być zastosowana tylko raz (podanie jednorazowe).
Each vial of Vimpat solution for infusion must be used only once (single use).
PolishArtykuł 5 konstytucji Republiki Portugalskiej nie może być już bardziej oczywisty.
Article 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
PolishNie może pan powiedzieć, że tak nie robimy, ponieważ zamierzamy zmienić dyrektywę.
You cannot say that we do not do so, because we are going to revise the directive.
PolishW tych negocjacjach Komisja nie może lekceważyć minimalnych norm socjalnych.
The Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
PolishOdwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.
To turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Polishżołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
form of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
PolishPrawo do procesu sądowego nie może być kwestionowane pod żadnym pretekstem.
The right to a judicial process must not be called into question on any pretext.
PolishChcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.