"metoda" - Englanninkielinen käännös

PL

"metoda" englanniksi

PL metoda
volume_up
{feminiini}

metoda
volume_up
method {subst.}
Otwarta metoda koordynacji jest metodą, którą powinniśmy wzmacniać.
The methods are the open method of coordination which we shall strengthen.
Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.
The most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis.
Postępowanie Najskuteczniejszą metodą usunięcia metforminy z ustroju jest hemodializa.
Management The most effective method of removing metformin is haemodialysis.
metoda (myös: taktyka)
volume_up
tactic {subst.}
To, o czym mówi pan Brok to metoda konsolidacji, taktyka defensywna.
What Mr Brok is talking about is a consolidation method, a defensive tactic.
metoda (myös: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {subst.}
Substancją czynną leku jest epoetyna zeta wytwarzana metodą rekombinacji DNA w liniach – komórkowych CHO (Chinese Hamster Ovary)).
– The active substance is epoetin zeta (produced by recombinant DNA technology in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell line.
Cetuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG1, uzyskanym z linii komórkowych ssaków (Sp2/ 0) metodą rekombinacji DNA.
Cetuximab is a chimeric monoclonal IgG1 antibody produced in a mammalian cell line (Sp2/ 0) by recombinant DNA technology.
Kredyty kwalifikowane obejmują także kredyty bankowe, w których odsetki naliczane są metodą malejącego kapitału.
where the capital and interest are paid off according to a pre-agreed schedule) are also eligible. Undrawn credit lines (e.g.
volume_up
process {subst.}
Była to powolna, nieporęczna metoda, która opierała się na kurzych jajach -- milionach żywych kurzych jaj.
It was a slow, cumbersome process that depended on chicken eggs, millions of living chicken eggs.
DNA technology’ process.
Metoda ta odniosła powodzenie i konwent stał się modelem i punktem wyjścia dla całego procesu reformatorskiego.
That method proved highly successful, and the convention became the model and the starting point for the entire reform process.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "metoda":

metoda

Esimerkkejä "metoda"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Polish* wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO)
* produced in Chinese Hamster Ovary cells (CHO) by recombinant DNA technology
PolishRaptiva jest lekiem zawierającym efalizumab, wyprodukowany metodą biotechnologii.
Raptiva is a medicine containing efalizumab, made by means of biotechnology.
PolishMetoda pokazana na tym filmie wykorzystuje je do wytwarzania dedykowanych HyperCard.
Here's the Architecture Machine Group, the predecessor of the Media Lab, in 1981.
PolishMoja metoda polega więc na przejściu się po pokoju, (Śmiech) aby znaleźć takie włókno.
And what I normally do is walk 'round a room -- (Laughter) -- trying to find one.
PolishInsulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.
Insulin glargine is produced by recombinant DNA technology in Escherichia coli.
PolishInsulina ludzka jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.
Human insulin is produced by recombinant DNA technology in Escherichia coli.
PolishDobrą metodą polityki spójności jest upowszechnianie się stosowania mikrokredytów.
Widespread use of micro-credits is a good instrument for cohesion policy.
PolishInna metoda zapewniająca przetrwanie europejskiego rybołówstwa to lepszy marketing.
Another way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.
PolishInsulina glulizynowa jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.
Insulin glulisine is produced by recombinant DNA technology in Escherichia coli.
PolishZupełnie nowa metoda wznoszenia budynków - zwana masową personalizacją.
A brand-new way to put buildings together, something called mass customization.
PolishPodczas szczepienia metodą do jaja można stosować odpowiednie urządzenia automatyczne.
For in ovo administration, an automated egg injection machine can be used.
PolishMetoda ta działa także dla poruszających się, zachowujących aktywność zwierząt.
And the approach, of course, also works in moving, behaving animals.
PolishNastępną rzeczą, którą robimy jest obrazowanie metodą tensora dyfuzji.
The next thing we do is we collect what's called a diffusion tensor imaging.
PolishObrazowanie metodą SPECT należy wykonać w okresie od trzech do sześciu godzin po iniekcji.
SPECT imaging should take place between three and six hours post-injection.
PolishInnymi słowy metoda kija i marchewki nie wystarczy, by przewodzić państwom członkowskim.
In other words, the stick and carrot approach is not enough to guide the Member States.
PolishAle nie tylko systemy biologiczne tworzą cuda metodą prób i błędów.
And it's not just biological systems that produce miracles through trial and error.
PolishMetodą ściśnięcia ogromnych ilości informacji i zrozumienia na małej przestrzeni.
It's a way of squeezing an enormous amount of information and understanding into a small space.
PolishKolejne epizody HAE leczono w badaniu dodatkowym prowadzonym metodą otwartą.
Subsequent episodes of HAE were treated in an open label extension.
PolishPodczas szczepienia metodą do jaja można stosować odpowiednie urządzenia automatyczne.
The instructions for use of this device should be strictly followed.
PolishWartość P (vs, Placebo) Różnica średnich obliczanych metodą najmniejszych kwadratów
R076477-SCH-304 Mean baseline (SD) Mean change (SD) P-value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE)