"masowy" - Englanninkielinen käännös

PL

"masowy" englanniksi

volume_up
masowy {adj. maskuliini}

PL masowy
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

masowy (myös: gremialny)
volume_up
mass {adj.}
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
This agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Nie ulega wątpliwości, że odbywa się masowy exodus z Libii.
There is no doubt that there is a mass exodus leaving Libya.
Przeprowadzono bilans masowy u zdrowych osobników z użyciem radioizotopu 3H- iloprostu.
A mass-balance study was done using 3H-iloprost in healthy subjects.
masowy
volume_up
indiscriminate {adj.} (slaughter, felling of trees)
Imigracja do Wielkiej Brytanii jest obecnie niekontrolowana, nieograniczona i masowa.
Immigration to Britain is now uncontrolled, unlimited and indiscriminate.
Odrzucono w nim "masowe cięcia budżetowe” poczynione w zakresie inwestycji publicznych, spowodowane kryzysem.
It rejects the 'indiscriminate cuts' that have been made in public investments in the name of the crisis.
Nielegalna - i legalna - imigracja do Wielkiej Brytanii jest teraz niekontrolowana, nieograniczona i masowa; nie dyskryminuje ona nikogo.
Illegal - and legal - immigration to Britain is now uncontrolled, unlimited and indiscriminate, in the true meaning of that word.
masowy
volume_up
quantity {adj.} (production)
masowy (myös: hurtowy)
volume_up
bulk {adj.}
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
This agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Strony trzecie nigdy nie otrzymają dostępu do danych masowych.
Third parties will not get bulk data.
Dlatego należy zagwarantować, że masowe transfery danych nie będą miały miejsca.
It must therefore be ensured that there is no bulk transfer of data.

Esimerkkejä "masowy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMasowy napływ nielegalnych imigrantów na Maltę grozi zmianą jej krajobrazu demograficznego.
Massive illegal immigration in Malta risks altering its demographic composition.
PolishRobotnicy odbywali dziś w Atenach masowy pokojowy wiec.
Workers held a massive peace rally in Athens today.
PolishDowodem jest masowy exodus irackich chrześcijan.
Witness the massive exodus of Iraqi Christians.
PolishObecnie handel międzynarodowy jest tak rozbudowany, tak masowy i szybki, że wymaga dobrej koordynacji.
International trade has now developed to such an extent, and become so swift and wide-ranging that good coordination is required.
PolishTym bardziej, gdy wsparcie to odbywa się poprzez wprowadzanie na wieś w sposób masowy nowych technologii.
All the more so, when that support comes in the form of the introduction of new technologies on a massive scale to rural areas.
PolishCzłonkostwo w UE i związany z nim masowy napływ funduszy jeszcze bardziej umocował wcześniej istniejącą korupcję.
EU membership and the associated massive streams of funding have further embedded the corruption that was already present.
PolishNie można wymagać od krajów w bardziej bezpośredni sposób narażonych na masowy napływ migrantów, aby radziły sobie z nim same.
Countries that are more directly exposed to massive migrant inflows cannot be expected to deal with them alone.
PolishWywołuje to masowy przepływ uchodźców.
This triggers the massive flow of refugees.
PolishGrozi również masowy głód.
In addition, widespread famine is threatening.
PolishW sytuacji Somalii debata nad łamaniem praw człowieka, które mają charakter masowy w tym kraju, nic nie zmieni.
In Somalia's situation a debate on human rights violations, which are occurring on a massive scale in that country, will not change anything.
PolishTo może oznaczać masowy import odpadów z sąsiadujących państw gdyż importowanie odpadów w celu ich zużywania jest w Unii dozwolone.
This might mean massive imports of waste from neighbouring countries since importing waste for the purpose of using it is allowed in the Union.
PolishJak na ironię zauważamy, że po raz pierwszy w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego masowy napływ imigrantów do państwa członkowskiego UE określono jako "obciążenie”.
It is with some irony that we note that, for the first time, a European Parliament report describes the massive influx of immigrants into an EU Member State as a 'burden'.
PolishCała Unia musi podejmować wysiłki na rzecz zwiększenia swojej atrakcyjności dla wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych jednostek, a nie jedynie opłakiwać masowy odpływ talentów.
The entire Union must direct greater efforts towards becoming more attractive to highly trained individuals and towards attracting talent rather than simply bemoaning the exodus of talent.
Polish. - (PT) Unia Europejska przechodzi obecnie masowy kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny, który w poważnym stopniu wpływa na zawodowe i prywatne życie kobiet.
in writing. - (PT) The European Union is currently undergoing a period of massive economic, financial and social crisis which is having a severe impact on the professional and private lives of women.