"liczne" - Englanninkielinen käännös

PL

"liczne" englanniksi

volume_up
liczny {adj. maskuliini}

PL liczne
volume_up
{adjektiivi}

liczne (myös: gromadny, liczebny, liczny, tłumny)
Komisja otrzymuje liczne skargi dotyczące niewłaściwego administrowania.
The Commission is receiving numerous complaints about maladministration.
Niestety, ograniczenia przedmiotowego sprawozdania są równie liczne.
Unfortunately, the limits to this report are also numerous.
Jednak wszystkie te liczne projekty stanowią w tej chwili problem.
However, all these numerous projects pose a problem at the moment.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "liczny":

liczny

Esimerkkejä "liczne"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPolimer ten zawiera liczne aminy oddzielone jednym atomem węgla od rdzenia polimeru.
It contains multiple amines separated by one carbon from the polymer backbone.
PolishW ostatnich latach państwa członkowskie UE nawiedziły liczne klęski żywiołowe.
In recent years, EU Member States have been hit by a considerable number of disasters.
PolishJak państwo wiedzą, Parlament Europejski podjął liczne działania w tej sprawie.
As you know, the European Parliament has been very active in this matter.
PolishPrzykro mi, Maleństwo, ale na pewno czekają cię jeszcze liczne przygody.
Oh, I'm sorry, Roo, but there will certainly be other adventures you can go on.
PolishMa ono liczne przyczyny i postępuje w różnych tempach według różnic klimatycznych.
It has multiple causes and proceeds at varying rates according to climatic differences.
PolishLiczne kraje Unii Europejskiej jeszcze nie podjęły w tej sprawie żadnych decyzji.
Many EU Member States have not yet taken any decision on this question.
PolishJest także zapasowe zasilanie oraz liczne wyświetlacze dostarczające informacji nurkowi.
And of course there're multiple displays, to get the information to the diver.
PolishKrytyczna opinia skierowana na liczne tzw. ośrodki przyjmowania uchodźców jest uzasadniona.
The criticism directed at a number of so-called reception centres is justified.
PolishMieliśmy okazję wysłuchać pewnych uwag, przytoczono liczne dobre przykłady.
We have heard some comments and very many good examples have been given.
PolishPrzez ostatnich kilka lat budżety i gospodarka europejska zaciągały liczne długi.
Over the past few years, European budgets and the economy have been incurring multiple debts.
PolishKara śmierci zawsze rodziła refleksje oraz liczne pytania.
(PL) Mr President, the death penalty has always given rise to reflection and to many questions.
PolishKolejne dwa aspekty przedmiotowego oświadczenia wywołały liczne komentarze.
Two further aspects of the statement have given rise to much comment.
PolishStosunki między Europą a Afryką są narażone na liczne obciążenia.
Madam President, relations between Europe and Africa are under strain.
PolishNaukowcy przedstawili liczne zalecenia rozwiązania tych problemów.
Researchers have put forward various suggestions for solving these problems.
PolishW dyrektywie przewidziano liczne wyważone i realistyczne sankcje.
Multiple, balanced and realistic sanctions are provided for in the directive.
PolishW końcu przeszedł wniosek złożony przez pana Cohna-Bendita i przedstawiono liczne komentarze.
Mr Cohn-Bendit's motion has been carried, after all, and many comments have been made.
PolishWzięła ona pod uwagę liczne opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
She has taken a number of the views of the Committee on Industry, Research and Energy into account.
PolishNie wykraczajmy poza niego ze względu na liczne zgłoszone poprawki.
Let us not go beyond that as a result of the many amendments that have now been tabled.
PolishCi, którzy nie przewidzieli nadejścia kryzysu, przedstawiają teraz liczne doskonałe rozwiązania.
Those who did not see the crisis coming are now full of brilliant solutions.
PolishNie tylko Stany Zjednoczone, ale i liczne kraje UE teraz to uczyniły.
Now not only the United States but also many EU countries have done so.