"kurs" - Englanninkielinen käännös

PL

"kurs" englanniksi

PL kurs
volume_up
{maskuliini}

kurs (myös: przebieg, ciąg, bieg, danie)
volume_up
course {subst.}
Poza tym, jakie byłoby stanowisko UE, gdyby Kaddafi zmienił kurs?
Furthermore, what would the EU's position be should Gaddafi change course?
Także kryzys kredytowy odzwierciedla ten koniunkturalny kurs.
The credit crisis is also a reflection of this course.
Łącznie pacjent otrzymuje 5 dawek leku Zenapax jako pełny kurs leczenia.
In total you should receive 5 doses of Zenapax for a complete treatment course.
kurs (myös: warstwa, rodzaj, klasa, gromada)
volume_up
class {subst.}
Nie uwzględniono też uczestników kursów w Instytutach Goethego.
It is also important to note that the statistics say nothing about the quality or frequency of the German classes in the various countries.
Na kursach językowych postępy w nauce zaprogramowane są w strukturze lekcji: przyswojone słówka znajdują zastosowanie w kolejnych etapach kursu.
In traditional courses, success is measured through the structure of the classes – what you’ve learned is then applied in follow-up courses.
kurs (myös: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {subst.}
Jednakże: „Kurs online jest zawsze tylko tak dobry, jak sam nauczyciel“, twierdzi naukowiec Funke.
Still, “on-line training is only as good as the trainer,” points out Funk.
Komisja zgadza się z większością proponowanych zmian, które utrwalają przyjęty kurs.
The Commission agrees with most of the proposed amendments that reinforce the line taken.
Czy to jest kurs, który chce pan obrać, czy nie?
Is that the line you want to take or not?
kurs (myös: szkolenie)
Kurs szkoleniowy będzie prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów w odpowiednich ośrodkach szkoleniowych.
The training course will take place at qualified training centres using qualified trainers.
elderly care training course
Wcześniejsze pomyślne ukończenie kursu szkoleniowego lub porównywalnego kursu
Previous successful participation at a training course, or equivalent course during the phase

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "kurs":

kurs

Esimerkkejä "kurs"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZmieniamy kurs i promujemy wzmożoną koordynację jako podstawowe narzędzie prewencyjne.
We are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
PolishPamiętamy, że w momencie wprowadzenia euro oczekiwany kurs wynosił jeden do jednego.
We saw that, when the euro was launched, the expectation was one to one.
PolishCieszę się, że Parlament Europejski zmienił kurs i usunął tę wielką lukę prawną.
I am pleased that the European Parliament has changed tack and has closed this massive loophole.
PolishJeżeli chodzi o nasz kurs, pozostają do podjęcia dwie nieuchronne i ważne decyzje.
There are two imminent and significant decisions to be made in terms of our direction of travel.
PolishMoje trzecie pytanie brzmi następująco: dlaczego kurs euro utrzymuje się powyżej 1,30 dolara?
My third question is this: why is the euro still trading above USD 1.30?
PolishFakt, że kurs euro jest zmienny, nie oznacza, że wspólna waluta jest słaba.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
PolishOstatnią kwestią, jaką chciałbym poruszyć, jest kurs wymiany, o którym również wspominało szereg posłów.
My last point concerns the exchange rate, which a number of Members mentioned.
PolishNie opłaca się już spekulować naszą walutą, ponieważ mamy sztywny kurs przeliczeniowy.
It no longer pays to speculate with our currency, since we have established a fixed conversion rate.
PolishKolejny problem stanowi kurs walutowy dla euro i funta.
Another problem is the exchange rate between the euro and the pound sterling.
PolishOglądasz wideo z nałożoną grafiką, która pokazuje głębokość na jakiej jesteś i kurs na kompasie.
You watch the video with superimposed graphics that indicate your depth and compass heading.
PolishPolska jest przykładem kraju, który ma w pełni płynny kurs walutowy.
Poland is an example of a country with a floating exchange rate.
PolishChiny utrzymują kurs waluty na sztucznie zaniżonym poziomie, aby uczynić swoje towary jeszcze tańszymi.
China has set its currency at an artificially low level to make its goods cheaper still.
PolishCzy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
PolishAby kraj mógł przystąpić do strefy euro, musi przez dwa lata utrzymywać stabilny kurs walutowy.
To join the euro area, a country's old currency must have had a stable exchange rate for two years.
PolishMówiąc wprost: moim zdaniem, biorąc pod uwagę rezultat uzyskany w komisji, obraliśmy niewłaściwy kurs.
Simply put: in my view, with the result obtained in committee, we have taken the wrong road.
PolishNiemożliwy jest wspólny kurs walutowy dla szeregu różnie działających gospodarek.
It is not possible to have one common external exchange rate for a multitude of differently performing economies.
PolishOna zabiera go do Arthura Murraya na kurs tańca towarzyskiego.
She takes him to Arthur Murray for ballroom dancing lessons.
PolishPo drugie, autorytarny kurs prezydentury Putina, który oddala szanse demokratyzacji kraju.
Secondly, the authoritarian nature of the Putin presidency, which has put back the democratisation of Russia.
PolishKolejnym problemem branży jest niski kurs dolara.
A further problem faced by the industry is the low dollar exchange rate.
PolishJaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?