"krok" - Englanninkielinen käännös

PL

"krok" englanniksi

volume_up
krok {subst.}

PL krok
volume_up
{maskuliini}

1. yleinen

krok (myös: stopień, schodek)
volume_up
step {subst.}
Jest to krok we właściwym kierunku i to krok, z którego przynajmniej ja jestem dumy.
This is a step in the right direction, and it is a step that makes me, at least, proud.
Jest to dopiero pierwszy krok, panie Jouyet, lecz mimo to musi to być krok znaczący.
This is a first step, Mr Jouyet, but this step still needs to be sufficiently significant.
Przedmiotowy kompromis to zaledwie pierwszy krok, ale zrobiony w dobrym kierunku.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
krok (myös: odgłos stąpania)
volume_up
footfall {subst.}
krok (myös: chód)
volume_up
gait {subst.}
krok (myös: szybkość, tempo)
volume_up
pace {subst.}
Na skutek tego nasze szkolnictwo wyższe nie dotrzymuje kroku potrzebom Indii.
As a result of that our higher education is simply not keeping pace with India's demands.
Składano obietnice, że proces negocjacji będzie dotrzymywać kroku wprowadzanym w Turcji reformom.
It was promised that the negotiating process would keep pace with reforms in Turkey.
Jednakże Europie nie wolno zatrzymać się, lub spowolnić kroku.
However, Europe must not stop or slow down the pace.
krok (myös: rozwój, postęp)
volume_up
stride {subst.}
Unia Europejska poczyniła duży krok w kierunku jej transformacji w społeczeństwo dbające o środowisko.
The European Union has made big strides towards its transformation into an environmental society.
Uganda na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci wykonała wiele wspaniałych kroków naprzód i pod pewnymi względami może być postrzegana jako model dla rozwoju Afryki.
Uganda has made many great strides in the past two decades and, in some ways, can be seen as a model for Africa's development.
Jestem przekonana, że to źle wróży, gdy na scenie globalnej żądamy podjęcia wielkich kroków, ale sami jesteśmy gotowi jedynie do ostrożnego chodzenia na palcach.
I believe it is an ominous sign when we demand giant strides on the global stage but are only prepared to tiptoe forward cautiously at home.

2. Muoti & vaatteet

krok
volume_up
crotch {subst.}

3. "podjęcie próby", Kuvainnollinen

krok (myös: środek, miara, miernik, zabieg)
volume_up
measure {subst.}
Porozumienie osiągnięte w Cancún to krok w tym kierunku.
The measure of agreement reached in Cancún is a step in that direction.
To był konieczny krok, ale uratowanie banków nie pomogło złagodzić kryzysu później.
This was a necessary measure, but saving the banks has not helped mitigate the crisis later on.
Środki przedstawione w sprawozdaniu stanowią jeden krok - tylko jeden krok - we właściwym kierunku.
The measures in this report are one step - but only one - in the right direction.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "krok":

krok

Esimerkkejä "krok"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishKomisja w istocie już zrobiła pierwszy krok w tym kierunku i należy się z tego cieszyć.
Indeed the Commission has already made a start on that, which is to be welcomed.
PolishMusimy uczynić duży krok naprzód, zwłaszcza co się tyczy budynków i efektywności.
We need to leapfrog, especially when it comes to buildings and efficiency.
PolishNa koniec chciałbym powiedzieć, że dzięki tej prezydencji Europa zrobiła krok naprzód.
In the end, this Presidency moved Europe forward, that is what I wanted to say.
PolishTaki jest pierwszy krok, ale jak sądzę sytuacja nie jest jeszcze aż tak zaawansowana.
That is the first thing to do, but things are not that far advanced, I think.
PolishDlatego też sądzę, iż instrument ten stanowi krok we właściwym kierunku.
Therefore, I think that this instrument represents a move in the right direction.
PolishMiał ciało bardzo podobne do naszego i był o krok od stania się człowiekiem.
He had a body very similar to our own, and he was on the threshold of becoming human.
PolishW istocie, jeśli chodzi o nas, krok ten nie prowadzi do żadnych istotnych osiągnięć.
In fact, this move achieves nothing substantial as far as we are concerned.
PolishJestem pewien, że nie ma takiej rezolucji ONZ, która usprawiedliwiałaby taki krok.
I am sure that there is no UN resolution that would justify such a move.
PolishI mając na celu powodzenie tej Unii, Europa musi zrobić pierwszy krok.
And, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move.
PolishOd tego czasu krok po kroku przyznawano mu uprawnienia wykonawcze i policyjne.
Since then, bit by bit, it has been given executive and policing powers.
PolishKomisja nie tylko przedstawiła odpowiednie wnioski, ale także zrobiła kolejny krok.
The Commission has not only put forward the relevant proposals, it has gone beyond that.
PolishW tym przypadku zastój oznacza krok wstecz; zastój nie umożliwi zachowania status quo.
A standstill here is a backward move; it will not preserve the status quo.
PolishTak więc pójdę o krok dalej i powiem tak: Opowiadam opowieść, więc jestem.
So, I will go further, and I say, "I tell a story, and therefore I exist."
PolishUważam, że będzie to bardzo ważny krok, pozwalający na dalszy postęp całego przedsięwzięcia.
I believe that this will be very important for moving the whole venture forward.
PolishW dobie oszczędności podatkowych krok taki jest absolutnie niezbędny.
In these times of fiscal austerity, it seems to me that this is indeed necessary.
PolishJeżeli nam się to uda, to moim zdaniem zrobimy krok we właściwym kierunku.
If we succeed in this effort, I think we will move in the right direction.
PolishPod pojęciem "zintegrowany” rozumie się traktowany całościowo, a nie krok po kroku.
Something called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.
PolishMyślę, że jest to krok naprzód, i dlatego pytam, czy można byłoby to zrobić.
I think that is the way forward, and I would ask if that could be done.
PolishJesteśmy całkowicie przekonani, że razem czynimy krok ku Europie socjalnej.
We firmly believe that we are making progress together on social Europe.
PolishObecnie jesteśmy już krok dalej, niż podczas poprzednich pilnych debat.
We have now reached a stage further than during the previous urgent debates.