"kierunek" - Englanninkielinen käännös

PL

"kierunek" englanniksi

PL

kierunek {maskuliini}

volume_up
kierunek (myös: strona, reżyserka)
Jako sąsiedzi uznalibyśmy przyjęty przez państwa kierunek za słuszny.
As such, we would consider the direction you are taking to be the right direction.
Sprawozdanie wyraźnie wytycza nowy kierunek: ekologizację rolnictwa.
The report clearly outlines a new direction - agricultural greening.
Popieram pozytywny kierunek obrany przez wniosek w programie dotyczącym Afryki.
I am encouraged by the positive direction of the programme's proposals concerning Africa.
kierunek (myös: droga, sposób, tor, zwyczaj)
Jest to dodatkowy pakiet, przy pomocy którego wskazujemy kierunek działań.
It is an additional package, with which we are pointing the way.
Przedmiotowa rezolucja to nie jest jednak właściwy kierunek postępowania.
But this resolution is not the right way to go.
To jest kierunek, który pozwoli nam znaleźć nowe rozwiązanie!
This is the route to a new way forward!

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "kierunek":

kierunek

Esimerkkejä "kierunek"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.
The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
PolishUważam, że to pozytywny kierunek, także w zakresie finansowania po 2013 roku.
I believe that this sets a positive trend, including for the financing beyond 2013.
PolishUważam, że wszyscy powinniśmy być tego świadomi i odwrócić kierunek tej polityki.
I believe we must all be aware of that fact and must reverse this policy.
PolishNie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.
I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
PolishPierwszy kierunek działania to zdecydowane zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji.
The first would involve drastically reducing its dependence on Russia for energy.
PolishMając to na uwadze, mam nadzieję, że polityka na rzecz rozwoju przyjmie właściwy kierunek.
It is with this in mind that I hope development policy takes the right course.
PolishWyznaczają one także kierunek działań Unii zarówno w jej granicach, jak i poza nimi.
They also guide the Union's action both inside and outside its borders.
PolishMam szczerą nadzieję, że Komisja raz na zawsze porzuci ten kierunek.
I sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.
PolishZ punktu widzenia Komisji jest to lepszy kierunek na dzień dzisiejszy.
From the Commission's position, we see this today as the better course in front of us.
PolishTo wystarczy, to nie wystarczy, a tak naprawdę nie wiemy, jaki kierunek przybiorą zdarzenia.
It is enough, it is not enough and, actually, we do not know where things are going.
PolishPopieram kierunek obrany przez Komisję w kwestii rozwiązania: regionalizacja.
I support the drift of the Commission's solution: regionalisation.
PolishDzięki dzisiejszej debacie i środowemu głosowaniu wyznaczamy kierunek.
With today's debate and the vote on Wednesday, we are setting the course.
PolishW sprawozdaniu wskazano taki kierunek działań, zatem głosowałam za jego przyjęciem.
The report indicates this course of action, so I voted in favour.
PolishChociaż aspiracje i cele się nie zmieniły, to kierunek działania jest o wiele mądrzejszy.
Whilst the ambition and objectives have remained intact, the line of attack is much smarter.
PolishParlament Europejski pokazuje, że w zasięgu naszych możliwości jest właściwy kierunek działań.
The European Parliament is showing that virtuous courses of action are within our reach.
PolishSprawozdanie to zawiera wiele elementów pokazujących nam kierunek.
There are many elements in this report, which say where we have to move.
PolishMetafora to nie tylko kierunek wzorca; to tworzenie wzorca.
Metaphor is not just the detection of patterns; it is the creation of patterns.
PolishMam oczywiście nadzieję, że Rada Europejska potwierdzi ten kierunek działań i będzie go wspierać.
I hope of course that the European Council will confirm and endorse this orientation.
PolishNakreślają one kierunek działań Wspólnoty, który był i jest w dalszym ciągu bardzo zaniedbany.
They mark out a vector for Community action that has been and still is greatly neglected.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję ogólny kierunek sprawozdania, w związku z czym głosowałem za jego przyjęciem.
I welcome the general thrust of this report and, accordingly, voted in favour.