"faktyczny" - Englanninkielinen käännös

PL

"faktyczny" englanniksi

volume_up
faktyczny {adj. maskuliini}

PL faktyczny
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

faktyczny (myös: prawdziwy, rzeczywisty, realny)
volume_up
actual {adj.}
Rezolucja, która ma zostać przyjęta przez Parlament, stanowi faktyczną inwentaryzację osiągnięć.
The resolution to be adopted by Parliament represents an actual stocktaking of achievements.
Do obliczenia dawki należy wziąć pod uwagę faktyczną masę ciała pacjenta na początku leczenia.
A subject's actual body weight at initiation of therapy should be used to calculate dose.
Jedynym zagadnieniem, które nie zostało tak naprawdę omówione, jest faktyczny nakład energii włożonej w produkcję tych różnych paliw.
One issue which has not really been addressed is actual energy input in the production of these various fuels.
faktyczny (myös: szczery, prawdziwy, autentyczny, rzetelny)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "faktyczny":

faktyczny

Esimerkkejä "faktyczny"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJestem głęboko przekonany, że tylko wówczas osiągniemy faktyczny demokratyczny postęp.
I firmly believe that only then will we achieve real democratic progress.
PolishGłosowałam za przyjęciem tego tekstu, stanowiącego dla kobiet faktyczny postęp.
I voted for this text, which represents genuine progress for women.
PolishMoglibyśmy uzyskać wówczas faktyczny wzrost i poprawę jakości życia w miastach.
We could then be sure that sharp growth and improved quality of life really will occur in cities.
PolishPrzyznaję, że statystyki nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny.
I acknowledge that our statistics do not always reflect this fact.
PolishSprawy techniczne mogą mieć faktyczny wpływ na zasady spójności oraz na dostęp do usług dla wszystkich.
What is technical may, in fact, affect principles of cohesion and access for everybody.
PolishTo faktyczny postęp na drodze do naszego wspólnego celu osiągnięcia korzystnego poświadczenia wiarygodności (DAS).
That is real progress towards our common goal of getting a positive Statement of Assurance (DAS).
PolishFaktyczny zakres przenikania lamiwudyny do OUN oraz jego związek ze skutecznością kliniczną nie jest znany.
The true extent of CNS penetration of lamivudine and its relationship with any clinical efficacy is unknown.
PolishChciałabym poznać wasz faktyczny, dokładny harmonogram przezwyciężenia trudności, których doświadczyliście.
I would like to know your practical, precise timetable for overcoming the difficulties that you have encountered.
PolishDokładnie tak, faktyczny obraz sytuacji jest nieco inny.
Yes, the real picture looks quite different.
PolishDlatego w tym przypadku możemy się zgodzić na zaproponowaną zmianę, jeżeli stan faktyczny zostanie także zilustrowany w sprawozdaniu.
Therefore, we can, in this example, only agree if this reality is also illustrated in the report.
PolishCzy biorą oni faktyczny udział w śledztwie?
Are they actually taking part in the inquiry?
PolishChociaż na Zachodzie mamy wizję kobiet i mężczyzn jako istot równych, faktyczny obraz sytuacji jest niepokojący.
Fortunately, even though we in the West have a vision of man and woman being equal, the facts describe a disturbing situation.
PolishWiele pytań pozostaje jednak bez odpowiedzi, na przykład to, jaki będzie faktyczny wpływ na przemysł w Unii Europejskiej.
There are many unanswered questions, however, such as what will the impact on industries in the European Union really be?
PolishJaki będzie faktyczny, przyszły wpływ na warunki finansowania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw?
What is the impact on the issue of what the future actually holds for loan financing conditions for small and medium-sized enterprises?
PolishZgadzają się, że faktyczny stan gospodarki Unii Europejskiej jest stosunkowo dobry, w porównaniu do innych podmiotów światowych.
They agree that the real economy in the European Union is in relatively good shape compared with some other global players.
PolishPolityka rybołówstwa ukierunkowana na faktyczny rozwój nie może koncentrować się wyłącznie na rybach; musi koncentrować się też na człowieku.
A fisheries policy which targets viable development must not revolve solely around fish; it must also focus on man.
PolishJest to stan faktyczny, który daje nadzieję tym z nas, którzy jak obywatele irlandzcy mocno wierzą w Europę ludzi i regionów.
Well, it is a state of affairs which gives hope to those of us who, like the Irish people, firmly believe in a Europe of peoples and regions.
PolishTylko czysta stronniczość polityczna uzasadnia to stanowisko, co podważa i przeinacza faktyczny przebieg zdarzeń na szczycie w Kopenhadze.
This position is justified only by sheer political factionalism, which undermines and subverts what actually happened in Copenhagen.
PolishOczywiście nie ulega wątpliwości, że nie wspieramy żadnej konkretnej partii, lecz istotne jest, żeby ustanowić faktyczny pluralizm.
Of course it is clear that we are not supporting any specific party, but it is important that there is the establishment of a genuine pluralism.
PolishPani poseł Berès ma całkowitą rację: tak naprawdę chodzi tutaj o to, aby ostatecznie stworzyć faktyczny wewnętrzny rynek w sektorze funduszy inwestycyjnych.
Mrs Berès is absolutely right: what this is really about is finally creating a real internal market in the investment funds sector.