"emitować" - Englanninkielinen käännös

PL

"emitować" englanniksi

volume_up
emitować {vb:n imp.}

PL emitować
volume_up
[emituję|emitowałbym] {verbin imperfekti}

1. yleinen

emitować (myös: wyemitować)
Zdaje się, że motorowery emitują więcej pyłów na sekundę niż pojazdy ciężarowe.
It seems that mopeds actually emit more particulates per second than heavy goods vehicles.
Podejście to należy wykorzystać, by zachęcić do korzystania ze źródeł energii, które emitują mniej CO2.
This approach must be used to encourage the use of those energies which emit less CO2.
Po pierwsze, od 1 stycznia 2012 r. nowe pojazdy w Europie nie mogą emitować więcej, niż 120 g CO2 na kilometr.
Firstly, from 1 January 2012, new cars in Europe must not emit more than 120g of CO2 per kilometre.
Banknoty takie może emitować Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne.
The European Central Bank and the national central banks may issue such notes.
    Państwa Członkowskie mogą emitować monety euro, z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji.
Member States may issue euro coins subject to approval by the European Central Bank of the volume of the issue.
Europejski departament skarbu mógłby również emitować euroobligacje na rzecz finansowania budowy europejskiej infrastruktury.
The European treasury would also be able to issue eurobonds to finance the construction of European infrastructures.
Oczywiste jest, że lotnictwo i ruch lotniczy emitują zanieczyszczenia, jednak równie oczywiste jest, że branże te są przyszłością.
Obviously, aviation and air traffic cause emissions, but it is just as obvious that they represent the future.
We filmed that process and aired a documentary.
Pan prezydent Sarkozy emituje miłe dla ucha dźwięki, ale ani razu przez pół godziny nie raczy użyć słowa "społeczny”.
Mr Sarkozy emits quantities of high-sounding hot air but not once in half-an-hour does he use the word 'social'.

2. "zapach"

Esimerkkejä "emitować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishOznacza to, że środki transportu muszą emitować mniej zanieczyszczeń i być wydajniejsze energetycznie.
These means of transport must become less polluting and more energy efficient.
PolishNiektóre pulsoksymetry mogą emitować światło o długości fali zbliżonej do wymaganej dla fotoaktywacji preparatu Foscan.
Some pulse oximeters may produce light of a wavelength close to that used for the photoactivation of Foscan.
PolishPo pierwsze, czy zdajecie sobie państwo sprawę, że najlepsza jak dotąd elektrownia CCS, którą odbudowaliśmy, emitować będzie ok. 150 do 200 g CO2?
Firstly are you aware that the best ever CCS power plant, which we rebuilt, will have around 150 to 200 g of CO2?
PolishTrzeba emitować euroobligacje, a strefę euro należy chronić w perspektywie długookresowej, korzystając z systemów europejskich, nie zaś międzyrządowych.
Eurobonds need to be issued and the euro area must be protected in a sustainable way through European, not intergovernmental, systems.
PolishPowinniśmy zatem odpowiedzieć sobie jak najszybciej na następujące pytania: czy samochody te powinny emitować dźwięki, a jeśli tak, to jakie i o jakim natężeniu?
We need, then, to answer the following questions as quickly as possible: should these cars make a noise, and if so, what kind of noise and how loud should it be?
PolishW ten sam sposób poprzez zastosowanie nowych technologii wykorzystanie zasobów naturalnych może mieć mniej szkodliwy wpływ na środowisko i może emitować mniej dwutlenku węgla.
In the same way, the use of natural resources may be less harmful to the environment and produce less carbon with the help of the new technologies.