"dziedzina" - Englanninkielinen käännös

PL

"dziedzina" englanniksi

PL dziedzina
volume_up
{feminiini}

1. yleinen

dziedzina (myös: dział, teren, powierzchnia, zakres)
volume_up
area {subst.}
Kolejną szczególną dziedziną jest budowanie solidarności międzypokoleniowej.
Another special area is the stimulation of intergenerational solidarity.
Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.
As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.
Jest jednak jedna szczególna dziedzina, o której chcę wspomnieć, a mianowicie dziedzina kontroli.
However, there is one particular area that I want to comment on, and that is the area of inspections.
dziedzina (myös: pole, rubryka, zagon, pastwisko)
volume_up
field {subst.}
Będzie to moim zdaniem bardzo ważna dziedzina pracy w przyszłości.
In my opinion, this is an important professional field for the future.
Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina "Zdrowie” (głosowanie)
Community action programme in the field of health (2007-2013) (vote)
To niezbyt przyjazna dziedzina dla biologów ewolucyjnych.
It's really not a very friendly field for evolutionary biologists.
dziedzina (myös: dział, oddział, odnoga, konar)
volume_up
branch {subst.}
Ale robił, co mógł i prowadził drobiazgowe notatki, dzięki czemu zmienił tę dziedzinę medycyny.
But he did his best, and he kept meticulous records that let him transform that branch of medicine.
Zajmuję się wykorzystaniem teorii gier (to dziedzina matematyki), co oznacza, że nawet w naukach politycznych matematyka ma zastosowanie.
I engage in the use of game theory, game theory is a branch of mathematics and that means, sorry, that even in the study of politics, math has come into the picture.
Unia Europejska nie może pozwolić sobie na to, aby po przemyśle stoczniowym i transporcie morskim kolejna dziedzina europejskiej gospodarki morskiej wyemigrowała na Daleki Wschód.
The European Union cannot allow another branch of the European maritime industry to migrate to the Far East, as in the case of shipbuilding and maritime transport.
dziedzina (myös: arena)
volume_up
arena {subst.}
To również dzięki zobowiązaniom przedstawionym w tej dziedzinie, co całkiem słusznie podkreślił pan poseł Kristovskis, będzie możliwe osiągnięcie praktycznych zmian.
It is also through commitments made in this arena, and Mr Kristovskis is entirely right to emphasise this, that it will be possible to achieve changes on the ground.
dziedzina (myös: domena)
volume_up
domain {subst.}
Dlatego też w tej dziedzinie jest wiele do stracenia i to jest ważne.
Therefore, there is much at stake here in this domain and that is important.
Uważamy, że bardziej wskazane jest podejmowanie środków w tej dziedzinie na szczeblu krajowym.
We believe that measures at national level are more appropriate in this domain.
Zapewne nie jest to pańska dziedzina, być może jednak mógłby nam Pan powiedzieć, czy problem ten zaczęto rozwiązywać, czy nie.
This may not be your domain, but perhaps you could tell us, anyway, whether you have begun tackling this or not.
dziedzina (myös: królestwo, sfera)
volume_up
realm {subst.}
Podkreśla ono możliwości podejmowania działań przez UE w dziedzinie turystyki.
It highlights opportunities for EU action in the realm of tourism.
Niewątpliwie mamy wiele do przedyskutowania w dziedzinie ochrony danych.
We undoubtedly have much to discuss in the realm of data protection.
Czy jest być może jedna lub dwie rzeczy, które jeszcze można zrobić w dziedzinie nadzoru państwa?
Are there not perhaps one or two things that can yet be done in the realm of state supervision?
dziedzina (myös: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {subst.}
Uważam, że ogólny poziom wykonania budżetu w pozycjach w tej dziedzinie sięgający 94,6% jest w sumie zadowalający.
I feel that the general level of budget line implementation in this area, which is 94.6%, is satisfactory overall.
Sport wymaga również wsparcia finansowego. Opowiadam się za utworzeniem nowej linii budżetowej przeznaczonej na europejskie programy w dziedzinie sportu.
Sport also needs financial support, and I am in favour of creating a new budget line dedicated to European sports programs.
Wniosek rozszerza także zasięg geograficzny fundacji zgodnie z nowymi instrumentami UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych.
The proposal also expands the Foundation's geographical scope in line with the EU's new external relations instruments.
dziedzina (myös: domena)
volume_up
province {subst.} [kuv.]

2. Journalismi: "w dziennikarstwie"

dziedzina (myös: specjalizacja)
volume_up
beat {subst.}
(PL) Pani Przewodnicząca! Kobiety są dyskryminowane w każdej dziedzinie życia, są bite i gwałcone.
(PL) Madam President, women are discriminated against in every area of life; they are beaten and raped.

Esimerkkejä "dziedzina"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishEnergia jest dziedziną, w której UE dzieli kompetencje z państwami członkowskimi.
Energy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
PolishAle elektryczność to bardzo szeroka dziedzina więc musimy ją zawęzić.
But electricity is also very, very broad, so you have to sort of narrow it down.
PolishDziedzina nauki dotycząca zasobów głębinowych nie jest jeszcze w pełni rozwinięta.
The science in relation to deep-sea stocks is not yet fully developed.
PolishMyślę, że jest to dziedzina, w której również musimy coś uczynić w Europie.
I think this is an agenda where we also have to do something in Europe.
PolishNormalizacja to jednak dziedzina, w której my również chcielibyśmy udoskonaleń i którą popieramy.
Well, standardisation is a topic that we, too, would like to facilitate and support.
PolishTa dziedzina daje dobrą możliwość zademonstrowania tego w praktyce.
Here we have a good opportunity to demonstrate this in practice.
PolishJest to jeszcze jedna dziedzina, w której mamy prawo oczekiwać propozycji ze strony Komisji Europejskiej.
This is another subject on which we are entitled to expect proposals from the Commission.
PolishTo dziedzina, w której Unia Europejska może udzielić pomocy.
There is room here for the European Union to provide assistance.
PolishPowiedziałem już, że ta dziedzina musi być uregulowana.
I will not go back over hedge funds; I have already said that they need to be regulated.
PolishI myślę, że każdy mądry człowiek zaakceptuje, że jest jakaś dziedzina, w której nie odnosi sukcesu.
I think any wise life will accept, as I say, that there is going to be an element where we are not succeeding.
PolishJeżeli chodzi o specjalne ułatwienia, o których wspomniałam, wielkość klas to jedna dziedzina, w którą można zainwestować.
As for the special facilities I mentioned, class sizes are one thing that could be invested in.
PolishZgadzam się z poglądem, że dziedzina kultury i mediów zawsze będzie należeć do kompetencji państw członkowskich.
I agree with the view that culture and the media will always lie within the competence of the Member States.
PolishPo pierwsze, w zintegrowanej Europie ryzyko systemowe nie może być dziedziną w dalszym ciągu regulowaną na szczeblu krajowym.
Firstly, in an integrated Europe, systemic risks cannot continue to be regulated at national level.
PolishJest to dziedzina, w której uczymy się najwięcej.
It is the place where we're learning the most.
PolishTa dziedzina gospodarki jest również globalna z natury.
PolishDo sądów krajowych należy teraz wydanie ostatecznych orzeczeń, ponieważ ta dziedzina podlega ich kompetencji.
It rests with the national courts to make definitive rulings as this lies within the authority of the national courts.
PolishJednym z tych priorytetów są ubezpieczenia - dziedzina, którą można ujednolicić, może nie dziś, lecz z pewnością jutro.
Insurance is one of those and it is one which could be a deliverable - maybe not today but definitely tomorrow.
PolishTak, niestety, nie stało się w przypadku transportu drogowego - dziedzina ta jaskrawo kontrastowała z tym wynikiem odnotowując 26% wzrost poziomu emisji.
Not for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
PolishJako reżyser, Roberto Ciulli reprezentuje pogląd, iż teatr jest autonomiczną dziedziną sztuki, a jego fundamentem jest aktorstwo.
As a director, Roberto Ciulli is convinced that theatre is an autonomous art with the actor at the centre.
PolishChcemy stworzyć dobre warunki pracy - jest to także dziedzina, w której możemy i chcemy dokonać harmonizacji w całej Europie.
We want good working conditions - that is also something that we can, and want to, harmonise throughout Europe.