"dowieść" - Englanninkielinen käännös

PL

"dowieść" englanniksi

PL dowieść
volume_up
{verbi}

Współpracujmy, aby dowieść, że jesteśmy godni tego zaufania.
Let us go on working together to prove that we are indeed worthy of that trust.
Jeżeli chcemy dowieść, że pesymiści się mylą, musimy rozwiązać dwa konkretne problemy.
We have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.
Europa może dowieść swojej wartości dodanej, zarządzając w sytuacjach klęsk żywiołowych.
Managing natural disasters is an opportunity for Europe to prove its added value.
dowieść (myös: dowodzić, okazać, okazywać, zdradzić)
volume_up
to display {transitiiviverbi} (reveal)
Dowiedz się więcej o miejscach, w których mogą być wyświetlane reklamy w sieci reklamowej.
Find more information on where ads might appear on the Display Network.

Esimerkkejä "dowieść"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJestem o tym przekonany, ale oczywiście przyszłe wydarzenia mogą dowieść, że się mylę.
I am convinced of this but, of course, I may be proven wrong by future events.
PolishNależy najpierw dowieść, że traktat lizboński zwiększy zakres pracy posłów do PE.
The argument that the Treaty of Lisbon will bring more work for MEPs must be proven first.
PolishAle chcę dowieść, że to jest właśnie chwila, dla której zostaliście przeznaczeni.
But I want to argue that this is the moment that you are designed for.
PolishPróbuję po prostu dowieść, że gry o sumie niezerowej zawsze były częścią życia.
The argument I make is basically that, well, non-zero-sum games have always been part of life.
PolishAlbowiem czyhali na twoje złe; zmyślali radę, której dowieść nie mogli.
For thou wilt make them turn their back; Thou wilt make ready with thy bowstrings against their face.
PolishChcę dowieść, że choć Afryka nie jest frontem w walce przeciw terrorowi, wkrótce może nim być.
I want to argue that though Africa is not the front line in the war against terror, it could be soon.
PolishTo jest tak, jak staraliśmy się dowieść: lepsze uregulowania nie muszą koniecznie oznaczać zwiększonej regulacji.
It is as we have been arguing: better regulation does not necessarily mean more regulation.
PolishI rzekł mu Dawid: Mógłżebyś mię dowieść do tego wojska?
And David said to him, Wilt thou bring me down to this troop?
PolishChciałem zatem dowieść, że książki są w naszym zasięgu.
So what I wanted to argue is, books are within our grasp.
PolishTo sprzedawca musi skontaktować się z firmą świadczącą usługi pocztowe i dowieść, że produkt został dostarczony.
He must repair or replace your printer or give you a refund if repairs or replacement are impossible.
PolishZamierzam dzisiaj dowieść, że współczucie i złota reguła są, w pewnym sensie, częścią ludzkiej natury.
I'm going to argue tonight that compassion and the golden rule are, in a certain sense, built into human nature.
Polish. ~~~ Postaram się tego dowieść nie za pomocą retoryki, a raczej serwując Wam trochę danych.
Now, I'm a scientist, so I'm going to do this not with rhetoric, but by marinating you in a little bit of data.
PolishZatem wracając do taktyki i lobby na rzecz ewolucji, chcę dowieść, że być może właśnie należy mącić wodę.
So, returning to tactics and the evolution lobby, I want to argue that rocking the boat may be just the right thing to do.
PolishW szczególności jestem bardzo zadowolony w obecności tutaj ministra, aby dowieść znaczenia, jakie Rada nadaje tym kwestiom.
I particularly welcome the Minister's attendance here to show the importance the Council attaches to it.
PolishRosja musi dowieść czynami, że chce osiągnąć wymierne skutki w zakresie rozwiązania konfliktów toczących się w regionie.
Russia must also confirm by deeds its intention to achieve tangible results in settling unresolved conflicts in the region.
PolishPrzejmując pałeczkę, Europa może dowieść swej cnoty i domagać się szacunku dla godności każdego mężczyzny i każdej kobiety.
And by taking a lead, Europe can demonstrate its virtue and demand that the dignity of every man and woman be recognised.
PolishPo upływie sześciu miesięcy musisz dowieść, że nie jesteś odpowiedzialny za uszkodzenie drukarki, co może być trudne.
If you don't get a satisfactory response and the seller is based in the EU, you can contact the European consumer centre in your home country.
PolishUnia Europejska musi dowieść, że wydarzenia w Tunezji są dla nas kluczem do zrozumienia i nadziei dla wszystkich krajów arabskich.
The European Union must demonstrate that, for us, what is happening in Tunisia is the key to understanding and hope for all Arab countries.
PolishUważam, że tę deklarację musimy również powtarzać w związku z polityką azylową: tak, UE musi być zdolna dowieść, że ma również serce.
I believe that we must also assert this in connection with asylum policy: yes, the EU must be able to demonstrate that it also has a heart.
PolishUważam, że tego typu głosy muszą pojawiać się w tej Izbie po to, aby dowieść, że wciąż bardzo zależy nam na obronie rozwijających się krajów.
I think that you only have to hear the voices in this House to realise that we are still extremely committed to defending developing countries.