"dostatecznie" - Englanninkielinen käännös

PL

"dostatecznie" englanniksi

volume_up
dostateczny {adj. maskuliini}

PL dostatecznie
volume_up
{adverbi}

dostatecznie (myös: wystarczająco, odpowiednio)
Obecnie proceder ten nie jest dostatecznie kontrolowany.
Currently, this procedure is not adequately supervised.
Dorośli Kinzalkomb powinien być przyjmowany przez pacjentów, u których nadciśnienie nie jest dostatecznie kontrolowane samym telmisartanem.
Adults Kinzalkomb should be taken once daily with liquid, with or without food in patients whose blood pressure is not adequately controlled by telmisartan alone.
Dorośli PritorPlus powinien być przyjmowany przez pacjentów, u których nadciśnienie nie jest dostatecznie kontrolowane samym telmisartanem.
Adults PritorPlus should be taken once daily with liquid, with or without food in patients whose blood pressure is not adequately controlled by telmisartan alone.
dostatecznie (myös: właściwie, odpowiednio, stosownie, uprzejmie)
Wątpię, czy UE jest w tym celu dostatecznie zmotywowana, zatem każde z naszych państw musi samodzielnie zrobić u siebie porządek.
I doubt that the EU is motivated properly on this, so each of our own countries needs to put its house in order.
W projekcie sprawozdania krytycznie odnosimy się do tego, że te ambitne cele nie są dostatecznie wsparte środkami finansowymi, a powinny być one finansowane z budżetu Unii.
The plans should be properly financed from the Union's budget.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "dostatecznie":

dostatecznie
dostateczny

Esimerkkejä "dostatecznie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNie sądzę, by rozwiązania, które zaproponowałem, były dostatecznie dobre, czy mądre.
I don't think the solutions that I proposed are good enough or smart enough.
PolishJestem w polityce dostatecznie długo żeby wiedzieć, że walka nigdy się nie kończy.
I have been in politics long enough to know that you fight and you fight.
PolishUnia Europejska jest dostatecznie wrażliwa, aby poddać tego rodzaju tematy pod rozwagę.
The European Union is sensitive enough to take such topics into consideration.
PolishMyślę, że tragedia ciągłej stagnacji nie jest dostatecznie przebadana.
The tragedy of that protracted stagnation isn't sufficiently recognized, I think.
PolishNie jesteśmy dostatecznie bogaci, aby móc opóźniać rozwiązanie tego problemu.
We are not rich enough to be able to postpone dealing with this topic.
PolishPostrzegam ją jako tylko krok, ponieważ niestety nie posunęliśmy się dostatecznie daleko.
I see it as just a step, because unfortunately, we have not gone far enough.
Polishrozważną politykę fiskalną, dostatecznie elastyczną, by absorbować wahania koniunktury.
prudent fiscal policies which are sufficiently flexible to provide buffers for bad times.
PolishLudzie nie zmieniają się dostatecznie by zmniejszyć wzrost epidemii.
People aren't changing their behavior enough to decrease the growth in the epidemic.
PolishTeraz jest bardzo zawiedziona, jeżeli nie telefonują do niej dostatecznie często.
Now she is very much upset if they do not call her often enough.
PolishGłosowali na "nie”, ponieważ obrany przez nas kierunek nie był dostatecznie federalistyczny.
They were voting 'no' because this did not go in a sufficiently federalist direction.
PolishPomoc ta winna być dostarczana w dostatecznie długim horyzoncie czasowym.
This aid needs to be supplied for a sufficiently long period of time.
PolishNie mówimy dostatecznie dużo o zapobieganiu, ponieważ wiąże się ono z zasadą pomocniczości.
We do not talk enough about prevention, because it involves the principle of subsidiarity.
PolishPojęcie spójności terytorialnej nie zostało jednak dotąd dostatecznie dokładnie zdefiniowane.
However, the concept of territorial cohesion has not yet been defined with any precision.
PolishMoim zdaniem wniosek Portugalii nie był jednak dostatecznie ambitny.
I feel, however, that Portugal's application was not ambitious enough.
PolishZawsze kiedy będę robił z kimś wywiad, powiem: "Czy czujesz się dostatecznie świeżo?
While anytime I do an interview with someone, I can say, "Are you fresh enough for this interview?
PolishBezpieczeństwo stosowania i skuteczność w tej grupie nie zostało dostatecznie ustalone.
Safety and efficacy in this group has not been well established.
PolishNigdy nie uczyniliśmy dostatecznie dużo, ale teraz mamy szansę na poważne inwestycje w edukację.
We have never done enough, but now we have the chance to invest seriously in education.
PolishCzas pokazał, że dotychczasowe ramy nie były dostatecznie skuteczne.
Time has proven that the existing framework was not effective enough.
PolishJeśli widzę to dostatecznie długo, w końcu coś z tym robię.
If it's -- see it for a long enough time, I actually do something about it.
PolishNie mieli -- nie wiedzieli dostatecznie dużo, nie mieli -- wiedzy.
Don't have the -- didn't know enough, didn't have the -- knowledge.