"decydujący" - Englanninkielinen käännös

PL

"decydujący" englanniksi

volume_up
decydujący {adj. maskuliini}
PL

decydujący {adjektiivi maskuliini}

volume_up
decydujący (myös: przełomowy)
Panie premierze, to decydujący okres w polityce międzynarodowej.
Prime Minister, this is a decisive period in international politics.
Jesteśmy zobowiązani wezwać Unię, by wreszcie wykonała ten decydujący krok.
We must call upon the Union to take this decisive step at last.
Romowie wnieśli decydujący wkład w rozwój Europy, a zwłaszcza w jej kulturę.
The Roma have made a decisive contribution to the development of Europe, especially to its culture.
decydujący
Uważam, że ma to decydujące znaczenie dla 150 mniejszości w Europie.
I believe this is of vital importance for the 150 minorities in Europe.
Naszym zdaniem ten zapis ma decydujące znaczenie dla zapewnienia postępu.
For us this is a vital aspect to make progress.
Ochrona dyplomatyczna ma decydujące znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony osobistych praw jednostek.
Diplomatic protection is vital to ensure effective protection of the personal rights of individuals.
decydujący (myös: kluczowy, ważny, istotny, zasadniczy)
W tym przypadku dostęp do trzecich rynków staje się decydujący.
In this case, the access to third markets becomes crucial.
Parlament Europejski odegrał decydującą rolę na etapie wytyczania nowej drogi.
The European Parliament played a crucial role at the pioneering stage.
Powodzenie tych reform będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości Republiki Mołdowy.
The success of these reforms is crucial for the future of the Republic of Moldova.

Esimerkkejä "decydujący"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPytasz o decydujący moment. ~~~ Myślę, że nie było takiego momentu w historii Ameryki.
So you ask about a defining moment -- ain't no defining moment in American history for me.
PolishTo decydujący test dla całego projektu UE. Nie możemy pozwolić sobie na porażkę.
This is a critical test for the whole EU project itself, and it is not one we can afford to fail.
PolishJak pokazuje historia, te nowe miasta mają decydujący wpływ na jej bieg.
They are the drivers of history, as we see by looking at history.
PolishRealizacja obu priorytetów osiągnęła ważny i decydujący etap.
Implementing both priorities has reached an important, critical stage.
PolishJakby stara klika w czasie przełomu nadal miała decydujący głos.
As if the wielders of the traditional compass and hammer still had the say at the time of the Wende.
PolishNie istnieje żaden ustanowiony na szczeblu UE próg dochodów decydujący o dostępie do mieszkalnictwa socjalnego.
There is no income limit set at EU level for access to social housing.
PolishPomyślałam, że on będzie idealną osobą, którą mogłabym zapytać o decydujący moment w historii Ameryki.
So I thought he would be the perfect person to go to to ask about a defining moment in American history.
PolishTo decydujący i trudny moment i bardzo ambitne zadanie.
It is a critical, difficult time, a very challenging task.
PolishPod tym względem jesteśmy wyjątkowi i każdy z nas posiada taki decydujący wkład do produkcji tak, jak trzymamy w ruchu tą maszynerię.
In that we're unique, and each of us holds this critical input into production as we hold this machine.
PolishMożecie się przekonać, że rok 1635 był decydujący dla budowy mniejszych okien, ponieważ nadchodzili źli ludzie, czy coś takiego.
You can see that in 1635, it became essential to make smaller windows because the bad guys were coming or whatever.
PolishZa prezydencji dwóch krajów - Belgii, ale również Hiszpanii - w decydujący sposób popchnęliśmy naprzód integrację europejską.
It was under the Presidency of two countries, Belgium, but also Spain, that European integration was able to move decisively forward.
PolishTo decydujący moment.
PolishKolejne osiemnaście miesięcy będzie stanowić decydujący test, czy Bank potrafi zachować swoją wiarygodność, czego, jak sądzę, potrafi dokonać.
The next eighteen months will be the really critical test of whether the Bank can still retain its credibility. I hope it can.
PolishMoże to zaszkodzić zobowiązaniu UE co do skutecznego systemu wielostronnego, ograniczając jej decydujący głos oraz podważając jej wiarygodność.
This is liable to harm the EU's commitment to effective multilateralism, limiting its decisiveness and undermining its credibility.
PolishDopóki Chiny, decydujący członek, będą podtrzymywać i przedłużać konflikt dostarczając temu rejonowi broni, nie możemy w swoich wysiłkach zajść zbyt daleko.
Efforts can only go so far while China, a deciding member, continues to sustain and prolong the conflict by supplying the region with arms.
PolishMa decydujący wkład w budowanie poczucia przynależności do Europy i stanowi jedną z najbardziej popularnych i skutecznych europejskich polityk w dziedzinie rozwoju.
It contributes decisively to creating a European sense of belonging and is one of the most successful and effective European development policies.
PolishDecydujący wkład w produkcję żywności po przystępnych cenach mają miliony drobnych rolników i rolników bezrolnych, obecnie skazanych na łaskę klasy właścicieli ziemskich.
Critical to food production at affordable prices are the millions of small farmers and landless farmers now at the mercy of the landlord class.
PolishTeraz przybrał on raczej taką formę: państwa członkowskie mają wprawdzie decydujący głos, ale istnieją aspekty, w których koordynacja na szczeblu europejskim jest ważna.
Now this has become something more like: although Member States have the lead, there are aspects where coordination at European level is important.
PolishWywóz towarów i usług stanowi podstawowy element konkurencyjności naszych gospodarek, a zatem czynnik decydujący o zatrudnieniu i bogactwie w Unii Europejskiej.
The export of goods and services is a basic component of competitiveness in our economies, and is thus a factor of employment and wealth in the European Union.
PolishMnie się nie wydaje mi się, żeby taki był; no bo to nie Hiroshima, to był wielki moment -- Nie przychodzi mi do głowy ani jednen moment, który byłby decydujący.
"Defining moment in American history, I don't think there's one; you can't say Hiroshima, that's a big one -- I can't think of any one moment I would say is a defining moment.