"daleko" - Englanninkielinen käännös

PL

"daleko" englanniksi

PL daleko
volume_up
{adverbi}

daleko
Nasze przepisy dotyczące wewnętrznego zarządzania idą bardzo daleko - faktycznie za daleko.
Our rules for internal governance go a very long way - too far, in fact.
Wciąż do tego daleko, lecz Parlament będzie trzymał rękę na pulsie.
There is still a long way to go, but Parliament will keep its finger on the pulse.
Chciałabym przypomnieć, że do ratyfikacji traktatu lizbońskiego jest jeszcze daleko.
I would like to reiterate that the Treaty of Lisbon is still a long way from ratification.
daleko (myös: z dala)
volume_up
away {adv.}
To nie jest coś, z czym sie ludzie barykaja daleko od nas o czy my nie wiemy.
This is not something that happens far away to people that we don't know.
Ciągle daleko nam do zharmonizowania jakości zarządzania opieką zdrowotną.
We are still a very long way away from harmonising the quality of healthcare management as a whole.
Bo jeźlić to, co niszczeje, było chwalebne, daleko więcej to, co zostaje, jest chwalebne.
For if that which passeth away [was] with glory, much more that which remaineth [is] in glory.
daleko (myös: het)
volume_up
far {adv.}
W odniesieniu do części branży nie szły one wystarczająco daleko, albo szły zbyt daleko.
For some parts of the industry it did not go far enough or it went too far.
A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze.
As far as the east is from the west, So far hath he removed our transgressions from us.
Jeżeli chcesz dojść daleko, idźcie razem." Musimy pójść daleko, i to szybko.
If you want to go far, go together." ~~~ We need to go far, quickly.
daleko
volume_up
far back {adv.} (in the past)
Krótko mówiąc, sprawa ta sięga daleko w przeszłość.
In short, the matter lies very far back in the past.
daleko
Ale moi rodzice żyją bardzo daleko, więc nie widują się tak często.
But my parents live thousands of miles away, so they just don't get to see each other that often.
We are miles away from our objectives.
However, we are still miles away from that.
daleko (myös: hen, het, hań)
To nie jest coś, z czym sie ludzie barykaja daleko od nas o czy my nie wiemy.
This is not something that happens far away to people that we don't know.
Aż mamy ochotę uciec daleko, daleko stąd do odosobnionego schronienia i zostawić to wszystko za sobą.
And we feel like we have to get far, far away to a secluded retreat, leaving it all behind.
Musimy patrzeć daleko przed siebie tak, jak gdy biegniemy w lesie.
We have to look far away, like when we run in a forest.
daleko (myös: z daleka)
volume_up
afield {adv.}

Esimerkkejä "daleko"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishI własnie z powodu przeważenia lewej strony, średnia jest tak daleko po lewej stronie.
And because of this left weighting, the average is actually here, way to the left.
PolishAby nie wziął daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
who shall not receive manifold more in this time, and in the world to come eternal life.
PolishOtóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.
You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.
PolishPrzyszłość nie jest tak daleko.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (ES) Mr President, the future is already upon us.
PolishI owszem daleko więcej członki, które się zdadzą być najmdlejsze w ciele, potrzebne są.
Nay, much rather, those members of the body which seem to be more feeble are necessary:
PolishPiekło i zatracenie są przed Panem; jakoż daleko więcej serca synów ludzkich!
Sheol and Abaddon are before Jehovah: How much more then the hearts of the children of men!
PolishObywatele UE uważają czasem, że Europa i jej instytucje są bardzo daleko.
Sometimes the citizens of the EU feel as if Europe and its institutions are very remote.
PolishOdpowiedział mąż Boży: Ma Pan skąd ci może dać daleko więcej nadto.
And the man of God answered, Jehovah is able to give thee much more than this.
PolishJesteśmy już blisko kresu poznania, ale daleko nam do granic naszej percepcji.
But we’re nowhere near the endgame when it comes to our perception.
PolishDaleko więcej obrzydły jest, i nieużyteczny człowiek, który pije nieprawość jako wodę!
How much less one that is abominable and corrupt, A man that drinketh iniquity like water!
PolishW Afganistanie ludzie muszą daleko iść, żeby obejrzeć ten program.
In Afghanistan, people go to extraordinary lengths to be able to watch this program.
PolishWydaje się, że CETA przewiduje daleko posuniętą prywatyzację, deregulację i restrukturyzację.
It seems that the CETA refers to significant privatisation, deregulation and restructuring.
PolishJest to tzw. odwrotna wakcynologia z którego wnioski wykraczają daleko poza pokonanie samego HIV.
It's called retro-vaccinology, and its implications extend way beyond that of just HIV.
PolishPonadto uprzedzenia względem tych ludzi oraz ich marginalizacja zaszły zdecydowanie za daleko.
In addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
PolishWszyscy posunęliśmy się daleko do przodu i sądzę, że dzięki tym przepisom powstają dobre rozwiązania.
We are well ahead, and I think that legislation is bringing good solutions.
PolishJa również deklaruję daleko idącą pomoc w negocjacjach.
I, too, declare my readiness to give extensive assistance in the negotiations.
PolishJakkolwiek jest to powściągliwość daleko idąca, to jest ona - przynajmniej na chwilę obecną - dość wyważona.
However deep it runs, this reticence is also, at least at present, quite measured.
PolishJestem przekonany, że byłby to daleko sięgający wniosek, który mógłby pan poddać wstępnemu głosowaniu.
I believe that would be a further-reaching request on which you could hold an initial vote.
PolishTo da nam, jak się okazuje, całkiem dobrą wskazówkę, tyle że trzeba się dość daleko cofnąć w czasie.
That gives us, it turns out, quite a good clue, except you have to go back quite a long time.
PolishZ drugiej strony, zebranie tych dyrektyw w jedną całość oznacza daleko posuniętą harmonizację.
On the other hand, the bringing together of the directives results in more extensive harmonisation.