"brać się" - Englanninkielinen käännös

PL

"brać się" englanniksi

volume_up
brać się {refl. vb:n imp.}
volume_up
brać się {refleksiiviverbi}

PL brać się
volume_up
[biorę się|brałbym się] {refleksiiviverbin imperfekti}

1. "pojawić się"

brać się (myös: wziąć się)
volume_up
to come [came|come] {v.} (from)
Architektura dla mnie jest badaniem mnogości sił, które mogą brać się dosłownie z każdego miejsca.
Architecture for me has been an investigation of a multiplicity of forces that could come from literally any place.
Zaczynamy wykraczać poza książki wolne od praw autorskich i brać się za książki o wyczerpanym nakładzie.
So I think of -- we're kind of going from the out-of-copyright, library stuff, and Amazon.com is coming from the in-print world.

2. "za kogoś"

brać się (myös: wziąć się)
volume_up
to crack down {v.} (on sb)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "brać się" englanniksi

brać substantiivi
brać verbi
się pronomini

Esimerkkejä "brać się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPrzestałem brać bo bałem się co się stanie z moja matką jeśli mnie przyłapią.
I only stopped because I thought if I got caught, what would happen to my mother.
PolishDlatego w trakcie tresury staramy się brać pod uwagę punkt widzenia psa.
So, when we train, we're always trying to take into account the dog's point of view.
PolishMusi zderzyć się i brać pod uwagę sytuację globalną.
It should also face the global situation and take that into account.
PolishAle chwila - powiecie być może - jak możesz brać się od razu za kontrolowanie mózgu nie wiedząc wcześniej jak działa?
Now wait a minute, you may say, how can you go straight to controlling the brain without understanding it first?
PolishZaczynamy wykraczać poza książki wolne od praw autorskich i brać się za książki o wyczerpanym nakładzie.
So I think of -- we're kind of going from the out-of-copyright, library stuff, and Amazon.com is coming from the in-print world.
PolishMoże także brać udział w gojeniu się wrzodów.
PolishNie chcemy, by ludzie spędzali cały swój czas, oceniając samych siebie, podczas gdy powinni wstawać i brać się do pracy.
We do not want people spending all their time evaluating themselves when they should be getting on and doing some work.
PolishDlatego też musimy pozostać otwarci na wszystkie informacje dotyczące tego zjawiska i dodatkowo brać pod uwagę różniące się opinie.
Accordingly, we must remain open to all information on this phenomenon and, furthermore, respect differing opinions.
Polishbrać się z kimś za rogi
Polishbrać się z kimś za łby
PolishCzy uważasz, że jesteśmy na tyle wpływowi w tym względzie, by brać się za środowisko na poważnie?"
Do you think we have a stewardship here, to take the environment seriously?" ~~~ And he said, "No." ~~~ I said, "Oh, you don't?"
Polishbrać się z powietrza
PolishW zaawansowanej chorobie rozpoczynając i kontynuując leczenie preparatem Macugen powinno się brać pod uwagę możliwość zachowania sprawności widzenia.
In advanced disease the initiation and continuation of Macugen therapy should consider the potential for useful vision in the eye.
PolishZ naszej strony, prezydencja portugalska starała się aktywnie brać udział w poszukiwaniu zintegrowanych i zrównoważonych rozwiązań w tej dziedzinie.
For our part, the Portuguese Presidency has tried to contribute actively to the search for integrated and balanced solutions in this area.
PolishPosłowie do Parlamentu reprezentujący Nową Demokrację (ND) zdecydowali się nie brać udziału w ostatecznym głosowaniu nad rezolucją w sprawie sytuacji w Gruzji.
The MEPs of the New Democracy (ND) party have decided to abstain from the final vote on the resolution on the situation in Georgia.
PolishNiektóre z osób, które przemawiały dziś na tej sali zdają się nie brać pod uwagę tego, że realia panujące w regionach najbardziej oddalonych są zupełnie inne.
(ES) Mr President, some of the speeches we have heard this afternoon do not seem to take into account that the reality is different in the outermost regions.