"bodziec" - Englanninkielinen käännös

PL

"bodziec" englanniksi

PL bodziec
volume_up
{maskuliini}

1. yleinen

bodziec (myös: zachęta)
volume_up
stimulus {subst.}
Polityka fiskalna i budżetowa musi także zadbać o jakiś bodziec.
Fiscal and budgetary policy has to provide a stimulus as well.
Nasz bodziec finansowy będzie określony przez ten wyraźny cel polegający na utrzymaniu ludzi w zatrudnieniu.
Our financial stimulus will be defined by this clear goal of keeping people in work.
Bodziec tego typu może być pomocny jedynie w krajach o zdrowym systemie finansów publicznych.
Only in countries with healthy public finances can a stimulus of the kind announced be of assistance.
bodziec
volume_up
actuation {subst.} [vir.]
bodziec (myös: prztyczek, szczutek)
volume_up
fillip {subst.}
Może dać ważny bodziec w postaci wspierania reform społeczno-gospodarczych wymaganych w dłuższym terminie.
It can give an important fillip in terms of supporting the economic and social reforms required long term.
Możemy zatem powiedzieć, że przez kilka ostatnich lat polityka spójności dała istotny bodziec wszystkim regionom w procesie integracji europejskiej.
We can therefore say that over the last few years, cohesion policy has provided a vital fillip to the European integration process for all of the regions.
bodziec (myös: ostry kij)
volume_up
goad {subst.}
bodziec (myös: zachęta, podnieta)
volume_up
incentive {subst.}
Wspólna waluta stanowi ważny bodziec dla inwestycji i wzrostu gospodarczego, ponieważ zmniejsza bezbronność całego obszaru.
The euro is an important incentive for investments and economic growth, reducing vulnerability.
Należy zauważyć, że uruchomienie tego funduszu powinno stanowić bodziec do przemieszczenia zwolnionych pracowników.
It is important to point out that mobilisation of this fund should be an incentive for redeploying redundant workers.
Ci, którzy mogliby zmienić tę politykę nie mają bodźców, aby to zrobić.
There is no incentive for those who could change these policies to do so.
bodziec (myös: podnieta)
volume_up
oestrum {subst.}

2. "do czegoś"

bodziec (myös: zachęta)
volume_up
stimulant {subst.} [kuv.] (to sth)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "bodziec":

bodziec

Esimerkkejä "bodziec"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishLiczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
PolishTo powinno wywołać bodziec do odpowiednich działań na szczeblu europejskim.
This should generate additional impetus for appropriate activities at European level.
PolishMy, w naszym dziele europejskim, powinniśmy zatem zapewnić bodziec temu sektorowi.
We, in our European work, would do well, therefore, to give that sector a shot in the arm.
PolishStanowiłoby to rzeczywisty bodziec dla przemysłu, pobudzający naprawę gospodarczą.
This would give a real industrial boost to the economic recovery.
PolishWydaje się, że Światowe Forum Gospodarcze w Davos dało im pewien bodziec.
The World Economic Forum in Davos seems to have provided some impetus.
PolishEuropie potrzebny jest nowy bodziec, potrzebna jest jej nowa Komisja.
We need a new impetus in Europe - we need this new Commission soon.
PolishDlatego też, pani poseł Petre, daje nam pani bodziec do działania i zachęca do kontynuowania naszej pracy.
Therefore, Mrs Petre, you spur us on and encourage us to continue our work.
PolishWówczas to węgiel stanowił początkowy bodziec do odbudowy.
Then, it was coal giving an initial push to our reconstruction.
PolishJednolity patent pomoże zapewnić znaczący bodziec dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich.
The single patent would help to give a considerable boost to the competitiveness of European businesses.
PolishRówność szans stanowi bodziec postępu społecznego i nie może pozostawać zwyczajnym instrumentem prawnym.
Equal opportunities offer a boost for social progress and must not simply remain a judicial instrument.
PolishNasze sprawozdanie stanowi silny bodziec dla Komisji, która wkrótce przedstawi wniosek w sprawie wiążącej wersji tekstu.
Our report sends a strong signal to the Commission, which will soon proposal for a binding text.
PolishTo był dla nich bodziec kluczowy i uwielbiały go.
It was a hyperstimulus for them, and they loved it.
PolishInterwencje Chin w Ameryce Środkowej i Łacińskiej dały nowy bodziec negocjacjom UE.
(DE) Mr President, China's interventions in Central and Latin America have brought a new impetus to EU negotiations.
PolishJestem przekonany, że inicjatywa ta będzie służyć jako bodziec dla państw członkowskich do opracowania zasad terminowych płatności.
I believe that this initiative will serve as a spur to Member States to draw up prompt payment codes.
PolishDlatego jestem zadowolony, że uzgodniona umowa zawiera szereg zachęt stanowiących bodziec do przeprowadzenia tych zmian.
I am therefore pleased to see that the agreement reached contains numerous incentives designed to encourage these changes.
PolishCzy wykrył on tam jakiekolwiek zmiany w polityce, które mogą stanowić bodziec do dalszej poprawy sytuacji w dziedzinie praw człowieka na Kubie?
Does he detect any change of policy there which may incentivise further improvements in human rights in Cuba?
PolishW związku z tym obecnie Europa posiada lepsze warunki, aby dać nowy bodziec relacjom z Mercosurem i negocjacjom dauhańskim.
There are therefore now better conditions for Europe to give a fresh impulse to relations with Mercosur and to the Doha negotiations.
PolishPragnę również zwrócić uwagę na to, że ta strategia powinna stanowić narzędzie koordynowania i bodziec dla państw członkowskich.
I would also like to insist on the fact that this strategy should be a tool of coordination and an impetus for the Member States.
PolishPosiadamy zatem podstawę i tak potrzebny bodziec do rozpoczęcia negocjacji z myślą o osiągnięciu porozumienia w sprawie zmian klimatycznych.
We thus have a basis and a much-needed impetus to start negotiations so that an agreement can be reached on climate change.
PolishChciałbym podziękować sprawozdawczyni za opracowanie sprawozdania, które stanowi również bodziec do debaty.
(SV) Mr President, I would like to thank the rapporteur, who has succeeded in producing a report that is also stimulating debate.