"atak" - Englanninkielinen käännös

PL

"atak" englanniksi

PL atak
volume_up
{maskuliini}

1. yleinen

atak (myös: napad, napaść, zamach, natarcie)
volume_up
attack {subst.}
Atak na posła, gdziekolwiek ma miejsce, oznacza atak na demokrację.
An attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Ten atak nie był oczywiście atakiem przeciwko talibom, był to atak na 500 cywilów.
This attack was not, of course, against the Taliban; it was against 500 civilians.
Terroryzm to bezpośredni atak na wolność, prawa człowieka i demokrację.
Terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy.
atak (myös: napad, napaść, szturm)
volume_up
assault {subst.}
Ciało nie jest przystosowane do radzenia sobie z takiego rodzaju atakiem.
The body was not designed to deal with that kind of assault.
Mimo to Rada Europejska przygotowuje się do nowego ataku.
Nonetheless, the European Council is preparing a fresh assault.
Terroryzm, z jakim zetknęła się pani ze strony porywaczy, stanowi bezpośredni atak na nasze wartości, na wolność, na ludzką godność i demokrację.
Terrorism as practised by your kidnappers is a direct assault on our values, on freedom, on human dignity and on democracy.
atak (myös: uderzenie, strajk, szczęście)
volume_up
strike {subst.}
And today I'll talk about the smashing type of strike.
volume_up
offence {subst.} [Brit. eng.]
the best defence is a good offence
the best defence is a good offence
Utrzymywanie, że we Włoszech nie ma wolności informacji, stanowi instrumentalny i oportunistyczny atak na jedną z największych demokracji Zachodu.
To declare that freedom of information is denied in Italy is an instrumental and opportunistic offence against one of the West's greatest democracies.
atak
volume_up
onslaught {subst.}
Imperialistyczne waśnie zostały chwilowo uciszone, aby przypuścić jeszcze większy atak na prawa i swobody pracownicze i żeby zwiększyć monopolistyczne zyski.
Imperialist infighting has been temporarily covered up in order to launch an even greater onslaught on workers' rights and freedoms, and to stage an increase in monopoly profits.
atak (myös: napad)
volume_up
paroxysm {subst.}
atak (myös: napad)
volume_up
fit {subst.}
volume_up
offense {subst.} [Amer.eng.]
Ale chciałbym też, by dobrze grał w ataku.
But I'd want one that would play offense too.
atak (myös: bunt, epidemia, fala, nagła fala)
volume_up
outbreak {subst.}
Skuteczność preparatu DRAXXIN w leczeniu lub profilaktyce BRD zbadano w dziewięciu badaniach cieląt podczas ataku choroby.
The effectiveness of DRAXXIN in treating or preventing BRD has been studied in nine main studies involving calves, carried out during an outbreak of the disease.
atak (myös: wypad, nalot, rajd)
volume_up
raid {subst.} (on sth)
Wideo: Podczas ataku szybkie bombowce mogą tu dotrzeć zanim określimy ich trasę lotu.
(Video) Narrator: In a mass raid, high-speed bombers could be in on us before we could determine their tracks.
Oznacza to, że 19 tysięcy osób codziennie żyje w strachu przed wystąpieniem ataku.
This means that 19 000 people live on a daily basis with the fear of a recurring seizure.
Najpoważniejszy epizod, związany z krótkim atakiem, wystąpił u pacjenta, któremu podano infuzję podczas zaostrzenia objawów oddechowych przebiegających z gorączką.
The most severe episode, which was associated with a short seizure, occurred in a patient who received his infusion while he had a febrile respiratory exacerbation.

2. Armeija

atak (myös: uderzenie)
volume_up
charge {subst.}
Drugą linią ataku jest praca nad cenami za energię importowaną.
The second line of attack is to work on the prices being charged for imported energy.
atak (myös: desant)
volume_up
descent {subst.}

Esimerkkejä "atak"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNigdy nie zapomnę, jak jak kiedyś przeżył nagły atak - miał tętniaka.
and then he'd show up from some client meeting. ~~~ He'd come in and say, you know,
PolishPopulistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.
Populist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
PolishAtak w Halabadży nie był wydarzeniem jednorazowym; na terenie całego Iraku miało miejsce wiele podobnych ataków.
Halabja was not a one-off; there were many Halabjas throughout Iraq.
PolishNasz atak, może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.
If we hit out at him, it could well be counterproductive.
PolishPrecyzyjny atak o minimalnym oddziaływaniu na cywilów może być jedynym sposobem działania w warunkach wojny.
Targeted attacks with a minimum effect on civilians can be the only way to act in a war situation.
PolishBieda i niepewność zatrudnienia to atak na prawa człowieka.
Poverty and job insecurity are attacks on human rights.
PolishA oto co się stanie, jeśli nastąpi tu atak nuklearny".
Here's what's going to happen if we get a nuclear hit."
PolishNiczego więcej nie można jednak oczekiwać od kogoś, kto w swojej wypowiedzi popierał atak Sowietów na Węgry.
This, however, is all you would expect from someone who spoke in favour of the Soviet invasion of Hungary.
PolishW tamtym czasie, wiedzieliśmy, że atak był na tle politycznym.
At the time, we knew that it was political.
PolishNastępnie przypuszczono atak na Romów, zamiast zaaresztować tych, którzy podpalili ich obozowiska we Włoszech.
This was followed by a round-up of Roma, instead of arresting those who set fire to the Romany camps in Italy.
PolishAż do czasów Iraku, jest to nowe regionalne mocarstwo namaszczone przez wszystkich, które przypuszcza atak.
And it becomes critical for the Iranians to remember their great past, their great past when they fought Iraq and won.
PolishObywatele mówią nam, że jest to atak na ich suwerenność; czują się wykluczeni i głęboko skrzywdzeni.
The citizens tell us that it is an affront to their sovereignty; they feel that they are being excluded, and they feel deeply aggrieved.
PolishAtak spowodował liczne ofiary wśród południowokoreańskich żołnierzy, a zwłaszcza wśród ludności cywilnej wyspy.
There have been severe casualties among the South Korean military and especially among the civilian population of that island.
PolishTak mnie nazwałeś jak miałam atak.
That's what you called me when I was sick.
PolishTak, Hamas musi przerwać atak rakietowy.
PolishAtak ciągnął się bez końca.
He tried everything his friends suggested.
PolishLiberalizacja oznacza podważanie osiągnięć pracowników, atak na suwerenność narodu, jak również niszczenie środowiska naturalnego.
Liberalisation means attacking the victories of workers and the sovereignty of peoples as well as environmental destruction.
PolishPrzez atak na czerwony system jesteśmy w stanie stworzyć molekuły blokujące proces wyczuwania liczebności dla danego gatunku lub choroby.
By targeting the red system, what we are able to do is to make species-specific, or disease-specific, anti-quorum sensing molecules.
Polishkara za  atak z tyłu
PolishInscenizacja „Ryszarda III” w Bochum była bezpośrednią reakcją na światowe wydarzenia polityczne: atak z 11 września i bombardowania w Afganistanie.
Karin Beier wants a great deal, if not everything, from the theatre. Tragedy and laughter, drama and commentaries on it, old and contemporary.