PL łączyć
volume_up
[łączę|łączyłbym] {verbi}

1. yleinen

łączyć (myös: połączyć)
volume_up
to fuse [fused|fused] {transitiiviverbi} [kuv.] (ideas, images)
But a gene turns on that actually fuses those together.
Podmiot, ja, i obiekt, schemat rzeczy, łączą się w jedność, w doznanie, o którym nikt nie może powiedzieć, "zabrano mi je", doznanie wspólne dla wszystkich bez wyjątku.
The subject -- "me" -- and the object -- the scheme of things -- fuse into oneness, an experience nobody can say, "I am denied of," an experience common to all and sundry.
Jego ciało łączy się z jej ciałem, jej układ krwionośny wrasta w jego ciało, a on staje się niczym więcej, niż małym woreczkiem z nasieniem.
His flesh fuses with her flesh, her bloodstream grows into his body, and he becomes nothing more than a little sperm sac.
W tych dniach łączymy się ponownie z osobami pozostającymi w żałobie po swoich najbliższych.
At this time, we once again join those still mourning their loved ones.
Łączymy się dzisiaj z tymi bohaterskim kobietami i myślimy o nich i o ich trudnej sytuacji.
We join today with those heroic women, and we are thinking about them and their difficult situation.
Łączymy się w solidarności z rodzinami, a także przesyłamy wyrazy solidarności krajom, które dotknęła ta tragedia.
Let us join in solidarity with the families and also send expressions of solidarity to the countries which have been hit by such a tragedy.
Począwszy od 1 stycznia 2009 r. euro będzie już na co dzień łączyć naród słowacki z Unią.
From 1 January 2009 the euro will link the people of Slovakia to the Union every day.
W przypadku cieczy mogą one swobodnie pływać, dotykać się i łączyć się w cząsteczki.
In liquids, they can cruise and cuddle and link up to form molecules.
Memex mógł łączyć jedną cząstkę, z inną powiązaną ze sobą i tak dalej.
And the memex would link information, one piece of information to a related piece of information and so forth.
Memex mógł łączyć jedną cząstkę, z inną powiązaną ze sobą i tak dalej.
And the memex would link information, one piece of information to a related piece of information and so forth.
Robot wie jak łączyć odpowiednie elementy trajektorii, by wykonać te dość trudne zadania.
So it knows how to combine little bits and pieces of trajectories to do these fairly difficult tasks.
Stanowi aktualizację czterech dyrektyw i czterech decyzji Komisji w sprawie transportu niebezpiecznych towarów i łączy je w jeden uproszczony akt prawny.
It updates the existing four Directives and four Commission Decisions on the transport of dangerous goods and merges them into one simplified piece of legislation.
Nie powinniśmy łączyć ze sobą tego typu kwestii.
We cannot necessarily tie such issues together.
Niemniej jednak UE powinna nadal łączyć udzielanie pomocy ze spełnianiem pewnych warunków.
In any case the EU must carry on tying commitment to conditions.
Konstytucje powinny łączyć ludzi, a nie ich dzielić.
Constitutions should unite people and not divide them.
They can unite. ~~~ They can come together.
Globalists all over the world unite!
Fundusze strukturalne uruchomione w naszych regionach muszą lepiej łączyć się z pożyczkami europejskimi na rzecz badań naukowych i innowacji.
The Structural Funds put in place in our regions need to interlock better with European loans for research and innovation.
Osobiście czerpię satysfakcję z faktu, że seulski konsensus rozwojowy łączący rozwój, handel i inwestycje na stałe wprowadził zagadnienia rozwoju do rozmów G-20.
An achievement which gives me personal satisfaction is that with the Seoul Development Consensus interlocking development, trade and investment, we have firmly placed development on the G20 agenda.
łączyć (myös: spleść, połączyć, splątać)
łączyć (myös: połączyć)
volume_up
to meld {transitiiviverbi} [kork.]
Tak jak wskazał pan Daul, było tak w okresie powojennym, kiedy pokojowy mistycyzm łączył ze sobą ludzi.
As Mr Daul pointed out, this was after the war, when Europe's peacemaking mystique melded people together.
łączyć (myös: połączyć)
W ONZ nie ma zbyt wielu takich osób, które łączyłyby w sobie takie cechy.
., you don't get that many people who actually manage to merge those qualities.
Dlatego przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy łączy w sobie siedem obowiązujących obecnie aktów prawodawstwa.
That is why the proposal merges seven current legislative acts into one directive.
Firmy samochodowe, przedsiębiorstwa komputerowe i lotnicze, huty, łączą się w wielkie lub jeszcze większe koncerny, które stają się światowymi potęgami.
While car, computer, aircraft and steel companies merge, new or renewed global powers emerge.
łączyć (myös: przełączyć, przełączać)

2. "z czymś"

łączyć (myös: nakładać, nałożyć)
volume_up
to superimpose {v.} (on/onto sth)

3. "np. sztuki ubrania"

łączyć (myös: połączyć, zestawić)
volume_up
to team {v.} (sth with sth)
Sądzę, że ten zbiorowy wysiłek zaowocował blokiem powstrzymującym zmiany, który łączy mantra: biznes jak zwykle.
I believe that this team effort has produced a policy-blocking cartel with a shared mantra: business as usual.
I make a distinction between this and the restrictions imposed by FIFA concerning the number of national and foreign members of a team, for example.
Pojechaliśmy tam z zespołem ekspertów i krok po kroku sprawdziliśmy, jakie zwyczaje łączą te społeczności żeby znaleźć dla nich wspólny mianownik.
And then bring a team of experts in there to methodically go through exactly what these people do, to distill down the cross-cultural distillation.

4. Tekniikka

łączyć (myös: połączyć)
You can make a joint of four.
Łączy nas więc wspólna wola, żeby bardziej uodpornić gospodarki naszych państw na kryzysy i zwiększyć strukturalny wzrost gospodarczy w Europie.
We thus have a joint will to make our economies more resistant to crises and to enhance structural economic growth in Europe.
Panie i panowie! To nie jest debata łączona, gdy mamy dwa sprawozdania i jednego sprawozdawcę, który mówi na temat obydwu sprawozdań, jak to bywa przy innych okazjach.
Ladies and gentlemen, this is not a joint debate with two reports and one rapporteur speaking on each report, as happens on other occasions.

5. Astronomia: "na orbicie"

łączyć (myös: połączyć)
volume_up
to dock [docked|docked] {transitiiviverbi} (two spacecrafts)

Esimerkkejä "łączyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJednocześnie uważam, że jest bardzo ważne, aby nie łączyć polityki i sportu.
At the same time, I believe it is very important not to mix politics and sport.
PolishNiektórzy twierdzą, że nie wolno łączyć kwestii politycznych z budżetowymi.
Some say that political issues must not be linked to budgetary ones.
PolishDuże instytuty coraz bardziej próbują łączyć ten trend z nauką na żywo w sieci.
Big language schools are picking up on the trend, putting more and more live training on the Web.
PolishKrótko mówiąc, EBI powinien skutecznie łączyć inwestycje z potrzebami UE.
In short, the EIB should be a bridge effectively linking investment to the needs of the EU.
PolishNeuroprzekaźniki są substancjami chemicznymi pozwalającymi komórkom nerwowym łączyć się ze sobą.
Neurotransmitters are chemicals that allow nerve cells to communicate with one another.
PolishNiemniej jednak UE powinna nadal łączyć udzielanie pomocy ze spełnianiem pewnych warunków.
In any case the EU must carry on tying commitment to conditions.
PolishMożecie zaobserwować, że używam obu rąk, aby ścisnąć razem i łączyć ciecz.
Now, you can see, I can use both of my hands to kind of squeeze together and put the blobs together.
PolishDaltego też nie powinno się łączyć preparatu Agenerase z preparatami zawierajacymi ziele dziurawca.
This is due to induction of drug metabolising enzymes by St John's wort.
PolishZazwyczaj przytłaczająca większość naukowców uważa, że należy łączyć rozwiązania.
Normally, there is an overwhelming majority of scientists who believe that the combination should be used.
PolishPowinniśmy łączyć środki, aby posunąć naprzód możliwości badawcze.
We should put the money together to step up our research capacity.
Polish. ~~~ Próbuję pokazać, że musimy je łączyć.
What I'm trying to say is, I'm not trying to prove which system of transport is better.
PolishKrzywa to krzywa, płaszczyzna to płaszczyzna, nie można ich łączyć.
A curve's a curve, a plane's a plane, and the two won't mix.
PolishMyślę jednak, że teraz mógłby Pan zacząć łączyć te dwie sfery.
But I think you can now begin to move to bring the two together.
PolishKażdy może łączyć się z wieloma innymi dzięki synapsom przy stykach komórek.
One neuron can be connected to so many other neurons, because there can be synapses at these points of contact.
PolishŁączyć się z ludźmi w projektach jak YoungmeNowme na przykład.
Connecting to people in projects like YoungmeNowme for example.
PolishIstnieją inne leki, których nie wolno łączyć z lekiem REYATAZ.
There are other medicines that may not mix with REYATAZ.
PolishJeśli nie mieliście, musieliście łączyć się przez operatora.
If you were not, you maybe had to go through an operator.
PolishYtracis jest preparatem radioaktywnym i jego użycie może łączyć się z ryzykiem wystąpienia raka oraz wad dziedzicznych.
Ytracis is radioactive and its use may carry a risk of cancer and hereditary defects.
PolishPozwala nam łączyć się na nowe, interesujące sposoby.
It allows us to engage in really new and interesting ways.
PolishBrak badań zgodności, nie łączyć preparatu z innymi lekami (patrz rozdział 6. 2).
In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal products (see section 6.2).