"κάθε" - Englanninkielinen käännös

EL

"κάθε" englanniksi

EN

EL κάθε
volume_up

κάθε (myös: έκαστος)
volume_up
each (determiner)
"contoso" και ".com" και να στοχεύσετε κάθε κομμάτι για τα ίδια αποτελέσματα.
"contoso" and ".com" and target each part for the same results.
Θα δημιουργήσετε μια ομάδα διαφημίσεων για κάθε προϊόν και υπηρεσία σας.
You’ll create a group of ads — or ad group — for each of your products and services.
Έτσι, κάθε αλυσίδα ή κάθε στοιχείο, θέλει να περιστραφεί αριστερά ή δεξιά.
So each chain, or each element, wants to turn right or left.
κάθε
volume_up
every (determiner)
Η Γη περιστρέφεται κάθε 24 ώρες, έτσι σαρώνουμε κάθε σημείο στον πλανήτη κάθε 24 ώρες.
The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours.
Είναι οι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται για κάθε βίντεο.
They are the rules of the road and every video must adhere to them.
Κάθε μέρος μπορεί να μεταμορφωθεί - κάθε βάτραχος μπορεί να μεταμορφωθεί σε πρίγκηπα.
And every part can be transformed; every frog can be transformed in a prince.

Esimerkkejä "κάθε"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

GreekΉταν πολύ πρωτογενής και πιο απομονωμένη από κάθε άλλη προηγούμενή μου εμπειρία.
It was very primal and more remote than anything I'd ever experienced before.
GreekΘυμηθείτε, μία χαρτοπετσέτα για κάθε άτομο για ένα χρόνο σημαίνει 571.230.000
And remember, one towel per person for one year -- 571,230,000 pounds of paper.
GreekΑισθανόμουν σαν πιλότος στην ομίχλη, είχα χάσει κάθε αίσθηση προσανατολισμού.
I felt like a pilot flying through the mist, and I lost all sense of direction.
GreekΑλλά όπως κάθε μακρύ κομμάτι φορτισμένου καλωδίου έγινε επίσης άθελά του μία κεραία.
But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
GreekΑποφασίζετε να ορίσετε μια προσαρμογή προσφοράς +10% κάθε Τρίτη μεταξύ 8 και 10 π.μ.
You decide to set a bid adjustment of +10% on Tuesdays between 8 and 10 a.m.
GreekΒέβαια και μόνο που χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή έσπασα κάθε ρεκόρ φυτουλίασης.
And just by saying double dactyl, I've sent the geek needle all the way into the red.
GreekΚάθε πρόβλημα στις πόλεις πρέπει να έχει την δική του εξίσωση συνυπευθυνότητας.
It's not a question of scale, it's not a question of financial resources.
GreekΑιωρούνται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση χωρίς κάποια δύναμη να επιδρά πάνω τους.
They float freely in three dimensions without any forces acting on them.
GreekΚάθε ιστότοπος που ενσωματώνει βίντεο, όπως και ο δικός σας, σας αποφέρει έσοδα.
Any website that embeds videos, including your own website, will generate revenue for you.
GreekΚάθε κανάλι YouTube μπορεί να συνδεθεί με ένα προφίλ Google+ ή μια σελίδα Google+.
A YouTube channel can be connected to a Google+ profile or Google+ page.
GreekΜπορείτε να δημιουργήσετε έως δέκα νέα ψευδώνυμα κάθε χρόνο κατά μέγιστο.
You can create up to ten new aliases per year, for an overall maximum of ten.
GreekΜπορείτε να διαγράψετε μέρη από το Ιστορικό Χαρτών, ένα κάθε φορά, αλλά όχι όλα ταυτόχρονα.
You can delete places from your Maps history one at a time, but not all at once.
GreekΜπορείτε να τον βρείτε στην πάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας του λογαριασμού σας στο AdWords.
It can be found in the upper right hand corner of any page in the AdWords account.
GreekΣυγχαρητήρια για τα αποτελέσματα σου στις εξετάσεις και κάθε επιτυχία στο μέλλον.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
GreekΜπορείτε επίσης να εξαιρέσετε κάθε ιστότοπο ή θέμα που δεν ταιριάζει με την επιχείρησή σας.
You can also exclude any sites or topics that aren't a good fit for your business.
GreekΣτον Internet Explorer 7, κάντε κλικ στον κάθε τύπο πληροφοριών που θέλετε να διαγράψετε.
In Internet Explorer 7, click the individual type of information you want to delete.
GreekΚάθε φορά που αλλάζετε ένα θέμα, οι νέες ρυθμίσεις εμφανίζονται εδώ ως μη αποθηκευμένο θέμα.
Any time you change a theme, the new settings appear here as an unsaved theme.
GreekΈτσι απλά αγόρασα ένα είδος από κάθε τι που ήταν προς πώληση στο δρόμο.
So I just bought one specimen of everything which was sold on the roadside.
GreekΚάθε ποσό που εξοφλείτε, μειώνει το υπόλοιπό σας και σας παρέχει περισσότερη διαθέσιμη πίστωση.
Any payment you make would reduce that balance, giving you more available credit.
GreekΜπορείτε να συνδυάσετε περισσότερα από δύο αποσπάσματα κάθε φορά, εφόσον αυτά είναι διαδοχικά.
You can combine more than two clips at a time as long as they are consecutive.