"vorming" - Englanninkielinen käännös

NL

"vorming" englanniksi

NL vorming
volume_up
{de}

Zoals mevrouw Reding zei is het onderwijs ook een zaak van geestelijke vorming.
As Mrs Reding would say, education is also about training and the mind.
Persoonlijke vorming maar vooral een kritische ingesteldheid van het gezin zijn erg belangrijk.
Education of the individual is important, particularly family criticism.
Not enough is done on education and training.

Esimerkkejä "vorming"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchIn 1994 heb ik tegen de vorming van een douane-unie tussen de EU en Turkije gestemd.
In 1994, I voted against establishing a custom's union between the EU and Turkey.
DutchOlijfolie gaf een lichte daling van PhIP-vorming, maar het was bijna te verwaarlozen.
Olive oil slightly decreased the PhIP formation, but it was nearly negligible.
DutchDe vorming van deze Raad is een belangrijke stap op weg naar de verkiezingen.
The formation of this Council is an important step on the way to elections.
DutchEr zijn ook talloze reactiewegen die omgevormd kunnen worden ter vorming van methaan.
Also, there's numerous pathways that can be engineered metabolizing methane.
DutchWij hebben gezamenlijke waarden, maar streven niet naar de vorming van één cultuur.
We have common values, but we are not aiming at establishing one culture.
DutchEn dat betekent ook natuur, en vorming, en wat ik als nachtmerries omschrijf.
And that includes nature, and nurture, and what I refer to as nightmares.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit is een belangrijke mijlpaal in de vorming van de interne markt.
Mr President, this is an important milestone in the creation of the single market.
DutchCommissaris, u hebt goed werk verricht ten aanzien van de vorming van een interne markt.
Commissioner, you did a good job on ensuring the establishment of an internal market.
DutchDe vorming van gezonde mitotische spoelen is noodzakelijk voor de deling voor alle celtypes.
Formation of healthy mitotic spindles is necessary for division in all cell types.
DutchTen vijfde gaat het natuurlijk ook om de vorming van een netwerk van onderzoekers.
Fifthly, of course, the networking of researchers is also important.
DutchOok is besloten tot de vorming van een snelle interventiemacht van 60.000 man.
It has been decided to set up a rapid reaction force of 60 000 men.
DutchOm politieke redenen ben ik tegen de vorming van de EMU en de introductie van de euro.
I am against the formation of EMU and the introduction of the euro for political reasons.
DutchOf is hier sprake van het vrijwel laatste stadium van de vorming van de Europese superstaat?
Or is it instead an almost final stage of building the European super-State?
DutchWij zouden de vorming van een dergelijke regering allemaal zo snel mogelijk zien plaatsvinden.
We all want to see the formation of such a government as rapidly as possible.
DutchHoe de vorming van democratische rechtsstaten aldaar bevorderen?
How can we promote the forming of democratic constitutional states in that region?
DutchDoet de rotsen verkruimelen, de eerste stap in de vorming van grond.
Makes the rocks crumble, and the first step in the generation of soil.
DutchDaarnaast moeten wij deskundigheid leveren, bijvoorbeeld voor de vorming van politiekorpsen.
Expert support is also needed, in creating police forces, for example.
DutchZe zijn ook een bijdrage aan de Europese constitutionele vorming.
They also contribute to the development of the European constitution.
DutchHet is ook de vorming van het sociale individu van morgen.
It involves developing the role young people will play in society in future.
DutchHet bevorderen van de werkgelegenheid was ook al het doel van de vorming van de interne markt in 1992.
Promoting employment was already the aim when the single market was created in 1992.