"trotseren" - Englanninkielinen käännös

NL

"trotseren" englanniksi

NL trotseren
volume_up
[trotseerde|getrotseerd] {verbi}

Hoe gaan we om met mensen die een onrechtvaardige wet trotseren... en die niet vechten, maar ook niet gehoorzamen?
How do we treat men who defy an unjust law...... who will not fight...... but will not comply?
Of nog beter, hoe verklaar je dat anderen in staat zijn dingen te bereiken die alle aannames lijken te trotseren?
Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions?
Ze herinneren ons eraan dat we de wereld kunnen veranderen als we het onmogelijke trotseren en weigeren angst te hebben om te mislukken.
They remind us that we can change the world if we defy the impossible and we refuse to fear failure.
trotseren
Denk hier eens over na: hier waren meisjes die gevaar trotseerden om kostwinners te worden tijdens de jaren waarin ze nog niet eens op straat konden komen.
Think about this: Here were girls who braved danger to become breadwinners during years in which they couldn't even be on their streets.
Dit is ook een zeer kwetsbare zone die de broodwinning vormt van generaties plaatselijke Portugese vissers, die dikwijls de woeste Atlantische baren trotseren in kleine, open houten boten.
Again this is an area of high sensitivity which has supported generations of local Portuguese fishermen, often braving the wild Atlantic gales in tiny, open wooden boats.
Hiermee heeft men namelijk degenen die zichzelf ongenaakbaar achtten, durven te trotseren.
It has dared to challenge those who thought of themselves as untouchable.
Niets is belangrijker dan taboes te trotseren en, zoals de heer Liese het uitdrukte, een kat een kat te noemen.
Nothing is more important in fact than to have the courage to challenge taboos, as Mr Liese said, and call a spade a spade.

Esimerkkejä "trotseren"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchIk wil hieraan toevoegen dat zij deze risico's in de eerste plaats trotseren voor de Irakezen.
I would also like to say that in taking this risk upon themselves, they are acting primarily on behalf of the Iraqi people.
DutchBinnen deze muren kunnen we ze trotseren.
Within these walls...... we will outlast them.
DutchMijnheer Oreja Aguirre, behalve dat ik u welkom heet, wil ik u ook bedanken voor de moeite die u heeft gedaan bij het trotseren der elementen.
As well as welcoming Mr Oreja, I would like to thank him for battling against the elements to get here.
DutchWij denken dat er een simpeler oplossing is die toepasbaar is bij mensen die dit soort omstandigheden dagelijks trotseren.
We think there's a simpler solution to this problem -- one that can be used by people who face conditions like this everyday.
DutchWe hebben Rusland voedselnoodhulp gegeven voor het trotseren van de winterkou, maar dat voedsel is nog steeds onderweg.
We gave Russia relief aid in the form of food to cover the time of the winter frosts, and that food is still on its way to Russia.
DutchU moet de Raad trotseren.
DutchDoor de gangsterpraktijken van Sinn Féin en de IRA aan het licht te brengen en te trotseren, hebben de zusters McCartney blijk gegeven van uitzonderlijke moed.
In exposing and standing up to the thuggery of Sinn Féin/ IRA, the McCartney sisters have shown remarkable bravery.
DutchEn zij die geloven dat zij naar het voorbeeld van Prometheus de goden kunnen trotseren en vertrouwen op voluntaristische overheidsinmenging, hebben verloren.
And those who believe, by means of public intervention, in a type of arbitrary inventiveness, have emerged the losers.
DutchHet Duitse voorzitterschap had dus geen enkel geschikt middel in handen en het Atlantische Bondgenootschap bleek het enige houvast om de politiek van Milosevic te trotseren.
The German Presidency was therefore left without sufficient tools at its disposal and the Atlantic Alliance was the only support suitable to confront Milosevic's policy.
DutchDit is ook een zeer kwetsbare zone die de broodwinning vormt van generaties plaatselijke Portugese vissers, die dikwijls de woeste Atlantische baren trotseren in kleine, open houten boten.
Again this is an area of high sensitivity which has supported generations of local Portuguese fishermen, often braving the wild Atlantic gales in tiny, open wooden boats.
DutchWij hebben slechte ervaringen met de wijze waarop schepen die onder buitenlandse vlag varen de normen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, veiligheid op de werkplek en milieubescherming trotseren.
We have had bitter experiences of flag of convenience vessels flouting terms and conditions of employment and health and safety and environmental protection standards.
DutchDaarom is het mijns inziens hoog tijd dat wij niet alleen de hardliners in alle nationaliteiten trotseren, maar ook eens aan zelfkritiek doen en ons afvragen wat wij verkeerd hebben gedaan.
I therefore believe that the time has come not only to take action against the hardliners of all nationalities, but also to ask ourselves self-critically for once what we have done wrong.