"prullenbak" - Englanninkielinen käännös

NL

"prullenbak" englanniksi

NL prullenbak
volume_up
{de}

prullenbak
En dit deel van de prullenbak stelt de structuur van de ruimtetijd zelf voor gedurende die periode.
And this wastebasket part, that's to represent what the structure of space-time itself is doing during this period.
prullenbak
Als u een andere aanpak kiest, verdwijnen de klachten in de prullenbak.
If you try any other approach, your complaints end up in the wastepaper basket.
Als de commissaris inderdaad geen grap met ons heeft willen uithalen, zou het het beste zijn dit artikel in de eerste de beste prullenbak te gooien.
If it is not the case that the Commissioner is having a little joke with us, the best way to treat this particular article is to consign it to the nearest wastepaper basket.

Esimerkkejä "prullenbak"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchIk twijfel er niet aan dat de Raad ook dit voorstel naar de prullenbak zal verwijzen.
I do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
DutchDaarom worden uw voorstellen met grote regelmaat door de Raad naar de prullenbak verwezen.
That is why your proposals regularly end up in the Council's waste paper basket.
DutchDit voorstel kan zo de prullenbak in, het is gebakken lucht, dat is duidelijk.
Surely this shows that this is complete rubbish, a smokescreen.
Dutch(Gelach) Daar ging die theorie de prullenbak van de geschiedenis in.
(Laughter) There went that theory down the trashcan of history.
DutchWij moeten ons egoïsme in de prullenbak gooien en inzien dat hun en ons lot met elkaar verbonden zijn.
We must put an end to selfishness and see our destinies bound together.
DutchKunt u zien dat de keizer geen kleren aan heeft en wilt u dit voorstel naar de prullenbak verwijzen?
Can you see that the emperor has no clothes and scrap this proposal?
DutchVandaag komen wij met concrete voorstellen die de overige instellingen niet in de prullenbak mogen laten verdwijnen.
Today we are presenting concrete proposals, which the other institutions cannot allow to be thrown into the litter bin.
DutchDit is een fascistisch regime dat de democratie tot een farce heeft gemaakt en de mensenrechten naar de prullenbak heeft verwezen.
This is a fascist regime that has made a farce of democracy and has consigned human rights to the dustbin.
DutchIedereen heeft ingezien dat dit idee niet werkt, maar niemand durft het openlijk te zeggen en het voorstel naar de prullenbak te verwijzen.
Everyone can see that the idea would not work, but no one dares to say so publicly and to scrap the proposal.
DutchVoorstellen die erop gericht zijn de uitbreiding naar het oosten te realiseren door boerenbedrijven weg te vagen horen maar op één plaats thuis: in de prullenbak.
Proposals that would achieve eastward enlargement by wiping out farmers belong in one place - the rubbish bin.
DutchDit voorstel is als een moker om een noot mee te kraken en het moet dan ook, net als de havendienstenrichtlijn, naar de prullenbak worden verwezen.
This proposal is a sledgehammer to crack a nut and, just like the port services directive, it should be disposed of into the waste bin.
DutchAan de andere kant, mijnheer Nassauer, begrijp ik niet waarom dit verslag of de richtlijn van de Commissie voor de prullenbak bestemd zouden zijn.
On the other hand, though, Mr Nassauer, I do not see why either this report or the directive from the Commission should be destined for the dustbin.
DutchMoet ik nog uitleggen dat deze tekst door het dubbele u201Cneeu201D van de Fransen en de Nederlanders en het Britse moratorium naar de prullenbak is verwezen?
Is it necessary to point out that that text has been buried by the twin ‘ no’ vote of the French and the Dutch and by the fact that the British have put it on hold?
DutchMisschien kan wat nuchterheid uit de Europese Unie helpen om de problemen daar op te lossen en George Bush zijn rechtmatige plaats in de geschiedenis te geven, namelijk in de prullenbak!
Perhaps some European Union common sense will help sort out the problem and give George Bush his rightful place in history - its dustbin!
DutchEn als gezegd wordt dat je vier maanden voor het wereldkampioenschap niet een heel kaartverkoopsysteem naar de prullenbak kunt verwijzen, zeggen wij: als het onrechtmatig is, moet het weg.
To those who say you cannot scrap an entire ticket system four months before the World Cup, we say: if it is illegal, it must be scrapped.
DutchMaar ik zal u één ding zeggen, geachte collega's: zonder overeenstemming verdwijnt ook het Interinstitutioneel Akkoord in de prullenbak en is het oorlog wat de begroting voor 2004 betreft.
But I will tell you one thing, colleagues: you will not have an interinstitutional agreement and war will have been declared as far as the budget goes for 2004.
DutchVolgens Russische politici kan Europa zijn Energiehandvest net als het Handvest van de grondrechten net zo goed in de prullenbak gooien, omdat Europa toch alles tekent wat Rusland dicteert.
According to Russian politicians, Europe can simply throw out its Energy Charter together with the Human Rights Charter, since Europe will sign anything dictated by Russia anyway.