"provocatie" - Englanninkielinen käännös

NL

"provocatie" englanniksi

NL

provocatie {de}

volume_up
provocatie
Ik geloof dat wij duidelijk te maken hebben met provocatie van Turkse zijde.
I believe we are clearly dealing with a provocation on the Turkish side.
De verklaring was een provocatie, die we nu terzijde kunnen leggen.
The declaration was a provocation, which we can now put to one side.
This is perceived in some quarters as a provocation.

Esimerkkejä "provocatie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchUiteindelijk zal dialoog het antwoord zijn op het zeer lastige probleem dat door deze provocatie is ontstaan.
In the end, dialogue will be the answer to this very difficult, provocative situation.
DutchHet enige excuus voor een dergelijke provocatie zou volgens mij een overdadige inname van aquavit kunnen zijn!
In my view, only the excessive consumption of eau-de-vie can explain such an outburst!
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zal niet op de provocatie van collega Kerr reageren, maar direct op het onderwerp ingaan.
Mr President, I shall ignore Mr Kerr's provocative remarks and go straight to the point.
DutchEn het neemt de noodzaak weg van vergelding van minimale provocatie om je afschrikmiddel geloofwaardig te maken.
It removes the need for a hair trigger for retaliation to make your deterrent threat credible.
DutchTen tweede hebben wij tegen gestemd omdat wij geconfronteerd zijn met een dubbele, elke opvatting inzake democratie tartende provocatie.
Secondly, we voted against the single currency because of a double challenge to democracy.
DutchDe houding van de Verenigde Staten van Amerika, die hun bedoelingen trouwens niet onder stoelen of banken steken, is een botte provocatie.
The stand of the United States of America, which acknowledges precisely this intervention, is provocative.
DutchHet Statuut van Rome kent tekortkomingen, aangezien het ruimte laat voor politieke provocatie van Amerikaanse troepen en politieke leiders.
The Rome Statute is flawed, as it would allow political mischief against American troops and political leaders.
DutchDe veranderingen waaraan gedacht wordt zijn een provocatie, zowel voor de medezeggenschap van de lidstaten als voor hun belangenorganisaties.
The planned amendments are a challenge to the Member States ' right of codetermination and to their interest groups.
DutchIk beschouw het als een provocatie dat de Ministerraad dit bedrag nog eens heeft ingekort en slechts 280 miljoen ter beschikking wil stellen.
I feel provoked by the way the Council of Ministers has again cut this amount and is willing to authorise only EUR 280 million.
DutchAls deze dan in vrijwel identieke vorm opnieuw wordt voorgelegd, is dat een politieke provocatie jegens het Parlement en jegens alle havenautoriteiten.
To propose another, almost identical, version of it constitutes a political affront to Parliament and to the port authorities as a whole.
DutchDeze schokkende aanslagen vormen een provocatie aan het adres van de gehele mensheid, een provocatie waarop we thans een antwoord moeten trachten te vinden.
These dismaying attacks constitute a challenge to the whole of the human community, a challenge we are now going to have to learn to take up.
DutchIk citeer nog een bericht dat ik gisteren in de Italiaanse pers heb gelezen en dat door de Oostenrijkse pers is overgenomen: de minirok is een gevaarlijke provocatie.
Let me quote an item from yesterday's Italian press, originally published in an Austrian newspaper: the miniskirt is dangerously provocative.
DutchDat is waarschijnlijk de beslissende bijdrage die Europa kan leveren aan de wereld om eensgezind een antwoord te vinden op deze provocatie gericht tegen onze beschaving.
That is undoubtedly the decisive contribution that Europe can make to the world in order to join in taking up the challenge to civilisation facing us.
DutchVeel wijst erop dat de duurzame verwijdering van Poolse levensmiddelenproducenten van de Russische markt de feitelijke reden is voor de provocatie van de huidige situatie.
Furthermore, there are many signs that this situation was in fact engineered with a view to permanently removing Polish food producers from the Russian market.
DutchOf is hier sprake van provocatie, een poging tot chantage met als doel geld te krijgen in ruil voor iets - het opgeven van kernenergie - dat het land sowieso moet doen?
Or is it a provocative act, an attempt to blackmail in order to get money in exchange for a behaviour - renouncing nuclear power - that it should adopt in any case?