"inkorten" - Englanninkielinen käännös

NL

"inkorten" englanniksi

NL inkorten
volume_up
{verbi}

Andere willen deze lijst inkorten en regelen dat er meer informatie op internet wordt gepubliceerd.
Others seek to shorten this list and facilitate the publication of more information on the Internet.
Ik vind het niet goed dat men de toetsingstermijnen in het algemeen zou inkorten.
I am against the general shortening of the testing periods.
Het inkorten van de vergaderweek in Straatsburg betekent een verarming van het Parlement en de democratie in Europa.
Parliament and democracy in Europe will be the poorer for the shortening of the Strasbourg week.
inkorten (myös: verminderen)
inkorten (myös: telescoperen)
inkorten (myös: plooien, wegstoppen)
inkorten (myös: afkorten, bezuinigen)

Esimerkkejä "inkorten"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchDe Commissie wil dat de Verenigde Staten de lijst met 39 persoonlijke gegevens inkorten.
The Commission is seeking a reduction in the list of 39 data elements from the United States.
DutchIk vind het niet goed dat men de toetsingstermijnen in het algemeen zou inkorten.
I am against the general shortening of the testing periods.
DutchHet inkorten van de vergaderweek in Straatsburg betekent een verarming van het Parlement en de democratie in Europa.
Parliament and democracy in Europe will be the poorer for the shortening of the Strasbourg week.
Dutch-- Mevrouw de Voorzitter, ik hoop dat u mijn spreektijd niet gaat inkorten omdat ik mijn protest wil voegen bij dat van de heer Varela.
Madam President, I hope you will not penalise my speaking time if I add my protest to that of Mr Varela.
DutchWe moeten de procedures inkorten.
DutchHet enig mogelijke compromis is dan ook dat wij het verslag van mevrouw González Álvarez uitstellen en het vragenuur met een half uur inkorten.
So the only possible compromise is to postpone the Gonzáles Álvarez report and cut Question Time by half an hour.
DutchDe agenda is zo zwaar belast dat we dit punt alleen in kunnen schrijven zonder een ander punt te schrappen als we het vragenuur inkorten.
Since the agenda is extremely full, the only way to include this point without having to remove something else would be to cut short Question Time.
DutchMijnheer de Voorzitter, om te beginnen zou ik de heer Posselt willen zeggen dat mijn fractie tegen het inkorten van het actualiteitendebat heeft gestemd.
Mr President, I would like to start by telling Mr Posselt that my group voted against reducing the number of topical and urgent debates.
DutchHad men de zaken eenvoudiger en rationeler gehouden, dan had men de termijn van drie jaar, namelijk van 1 januari 1999 tot 1 januari 2002, kunnen inkorten.
Simpler and more reasonable decisions would have reduced the three-year production period expected from 1 January 1999 to 1 January 2002.
DutchEr wordt ook stilgestaan bij de wrede praktijk van het inkorten van de snavels, wat alleen mag worden toegestaan als andere maatregelen om kannibalisme te voorkomen zijn uitgeput.
It also looks at the cruelty of beak trimming and only allows it when other measures to prevent cannibalism are exhausted.
DutchHet is geen toeval dat ik door de inhoud van de inleiding van de heer u0160pidla de presentatie van het onderhavige verslag aanzienlijk heb kunnen inkorten.
It is not a coincidence that the content of the introduction given by Mr Š pidla has significantly relieved me of having to present the report in detail.
DutchDe termijnen inkorten en correcte informatie geven is een heel goede zaak, maar als de minimumpercentages ontoereikend zijn, blijft het slachtoffer in de kou staan.
It is very good to reduce delays and provide correct information but, if the minimum rates are no longer enough, this does not help the victim sufficiently.
DutchIk vind niet dat het inkorten of uitstellen van het Vragenuur een blijk is van het grote belang van de dialoog tussen de leden van deze Vergadering en de vertegenwoordigers van de Raad.
In my view, reducing or postponing question time merely detracts from the importance of this dialogue between Members and Council representatives.
DutchIk ben nog steeds van mening dat die doelstelling realistisch is en in sommige gevallen kan het inkorten van de termijn de kwaliteit van het antwoord negatief beïnvloeden.
I still consider this to be a realistic objective, although, in some cases, shortening the time limit might even have a negative effect on the quality of the response.
DutchWij zijn dus tegen de amendementen die deze periode inkorten, want het valt niet te verwachten dat de Commissie ons voor drie jaar hetzelfde bedrag zal toekennen als voor vijf jaar.
We therefore oppose the amendments which would limit the duration of the programme, as we cannot imagine the Commission would allocate the same sum for three years as it would for five.