NL dragen
volume_up
[droeg|gedragen] {verbi}

1. yleinen

Zij die hun werk niet behoorlijk hebben gedaan, dragen een grote verantwoordelijkheid.
Those who have not carried out their work properly bear a serious responsibility.
Vrouwen dragen nog steeds de grootste verantwoordelijkheid voor het gezin.
As ever, women bear the main responsibility for the family.
Bovendien dragen vooral de vrouwen de verantwoordelijkheid voor het gezin.
What is more, women bear the main responsibility for family matters.
In Nigeria dragen mensen hun dierbaarste bezittingen op hun hoofd.
In Nigeria, people carry their most precious belongings on their heads.
Er moeten berechtingen komen maar de Iraakse rechters kunnen deze last niet alleen dragen.
Trials are essential, but Iraqi judges cannot carry the burden alone.
Ik wil in mijn hart voor altijd het sleutelwoord van de Olympische Spelen dragen -- passie.
I want to carry in my heart forever the key word of the Olympics -- passion.
Zullen we in staat blijken zorg te dragen voor het milieu, de ruimtelijke ordening en de sociale aspecten van dit beleid?
How, then, will we effectively be able to continue to carry out ecoconditionality, land-use planning, and address social issues?
De Raad van ministers van Financiën heeft de groep van muntdirecteuren verzocht een nadere studie te verrichten en oplossingen aan te dragen.
The Council of finance ministers asked the group of mint directors to carry out a more detailed study and suggest solutions.
Hij draagt met zijn voorstellen bij tot de uitwerking van dit beleid, dat hij als mandataris van de Raad ten uitvoer brengt.
He or she shall contribute by his or her proposals to the development of that policy, which he or she shall carry out as mandated by the Council.
Vrouwen, met name in de armste landen, dragen de last van het leven en verdragen de druk van hun omgeving.
It is the women of the world, particularly in the poorest countries, who bear the burden of life and who have to endure the stresses and strains of their circumstances.
Ondanks de negatieve impact van de hoge olieprijs zijn de Europese economieën goed in staat om deze prijsverhoging te dragen hetgeen met name te danken is aan twee factoren.
Even so, despite this negative impact, the European economies are in a position to endure this price increase, thanks, in particular, to two factors.
Hij gaf iedereen een groots voorbeeld van geloof en moed, en droeg het lijden van zijn nadagen met grote waardigheid.
He offered everybody a great example of faith and courage and endured the suffering of his later years with great dignity.
De slachtoffertjes dragen hun hele leven met zich mee wat volwassenen hen hebben aangedaan.
The children concerned will suffer for the rest of their lives as a result of the harm inflicted on them by adults.
Why is that mothers always have to suffer?
Daarmee dragen we immers niet verder bij aan het lijden van de Zimbabwaanse bevolking.
That would not increase the suffering of the population of Zimbabwe.
De nationale staten zijn vaak nog niet bereid medeverantwoordelijkheid te dragen voor Europese regelingen.
The national states are often not prepared as yet to support European rules.
Een gekko kan met één teen zijn gehele lichaamsgewicht dragen.
A gecko can support its entire body weight with one toe.
What, however, is this 'ideal ' we are being called on to support?
Deze geringe groei is verre van toereikend om het sociaal programma van de EU te dragen.
This weak growth is far from sufficient to sustain the EU’ s social programme.
We hebben nog niet begrepen dat we veel sneller gaan dan de planeet kan dragen.
We haven't yet understood that we're going at a much faster pace than the planet can sustain.
Tenslotte weet de ondernemer toch beter dan wie dan ook welke kosten hij en zijn bedrijf kunnen dragen.
The entrepreneur ultimately knows best what costs he and his business can sustain.
Deze jongens mogen dan wel Armani dragen...... ze ruiken naar ex-militairen.
These fellows might wear Armani...... but they have the swagger of ex-military.
Dan moesten zij maar geen korte rokken dragen, werd er dan als reden opgegeven.
It was said that they should not wear short skirts.
Alle werknemers van Umbrella moeten altijd hun identiteitsbewijs dragen.
All Umbrella staff must wear their identity tags at all times.
dragen (myös: schoren, schudden, helpen, steunen)
dragen
Welnu, dames en heren, niet de pijn was het ergst om dragen maar het ondraaglijke nachtelijke lawaai van het verkeer, van de vuilniswagens en de sirenes van de ambulances.
The hardest thing to put up with was not the pain, but the noisy traffic at night, dust-carts collecting rubbish, ambulance sirens.
dragen (myös: meesjouwen)

2. Armeija

Een grotere doeltreffendheid van de havenactiviteiten draagt bij tot een groter Europees concurrentievermogen en is goed voor de groei en de werkgelegenheid.
Efficient port services enable us to increase European competitiveness and to facilitate growth and employment.
Ik besef heel goed dat dit de werkwijze van de havens in veel lidstaten grondig zal veranderen en dat de scheepvaart extra kosten te dragen krijgt.
I am well aware of the fact that this would cause upheaval in the organisation of the ports of many Member States and would entail additional costs for vessels.
We moeten natuurlijk voor ogen houden dat vissersvaartuigen niet zijn uitgesloten van de verplichting om hun afval in de havens af te geven en bij te dragen in de kosten van de installaties.
We should bear in mind, of course, that fishing vessels are not excluded from the requirement to deliver their waste in ports and to contribute to the cost of facilities.

Esimerkkejä "dragen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchDaarom dragen wij nu een Europese verantwoordelijkheid voor dit Europese Albanië.
That is why, today, we have a European responsibility for this European Albania.
DutchDit zijn robots die balken dragen, zuilen, en die kubusachtige structuren bouwen.
So here are robots carrying beams, columns and assembling cube-like structures.
DutchHet leek me een goed idee om gedichten voor te dragen over jeugd en ouderdom.
I thought I would read poems I have that relate to the subject of youth and age.
DutchDe kosten van de opruiming van de krengen moet het Verenigd Koninkrijk zelf dragen.
The costs of the disposal of carcasses must be borne by the United Kingdom alone.
DutchSommige lid-staten kunnen gewoon onmogelijk nog zwaardere begrotingslasten dragen.
Some Member States are simply not able to take on even more financial burdens.
DutchEen andere groep is bang de waarheid te zeggen en daarvan de gevolgen te dragen.
And there are those who dare not tell the truth and accept the consequences.
DutchDe Commissie kan echter niet alleen de gevolgen voor haar handelwijze dragen.
But the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
DutchNu is het cruciaal er zorg voor te dragen dat de nieuwe munt succesvol blijft.
What matters most now is to ensure that the new currency continues to be successful.
DutchZoals velen van jullie hier, probeer ik bij te dragen tot een heropleving van Afrika.
Like many of you here, I am trying to contribute towards a renaissance in Africa.
DutchBovendien stelde de Raad voor om een miljard ecu over te dragen van 1998 naar 1999.
In addition, the Council has proposed transferring ECU 1 billion from 1998 to 1999.
DutchTenslotte dragen we toch enige verantwoordelijkheid voor de volgende generaties!
At the end of the day, we do have a certain responsibility towards future generations.
DutchEr vond een wederzijdse verrijking plaats waarvan wij nu nog de vruchten dragen.
It was a process of mutual enrichment which continues to benefit us in the present day.
DutchWijzigingen nr. 4, 6 en 22 proberen een oplossing voor dat probleem aan te dragen.
Amendments Nos 4, 6 and 22 seek to move towards a solution to this problem.
DutchZowel Europol als Schengen dragen er sterk toe bij dat Europa zich als vesting afsluit.
Both EUROPOL and Schengen will add hugely to the construction of fortress Europe.
DutchWaarvoor moeten de lidstaten in de toekomst eindverantwoordelijkheid blijven dragen?
Why should the final responsibility continue to rest with the Member States?
DutchIk doel daarmee bijvoorbeeld op het ten grave dragen van de Wetgevende Raad.
I am referring here, for example, to the Legislative Council getting buried.
DutchDiverse factoren dragen bij tot corruptie als grensoverschrijdend probleem.
There are various factors that contribute to corruption as a transnational problem.
DutchOok in dit verband ben ik bereid financieel bij te dragen aan informatiecampagnes.
Here again I am willing to make a financial contribution towards information campaigns.
DutchZe realiseren zich dat ze verantwoordelijkheid moeten dragen voor wat ze doen.
They're realizing that they have to take responsibility for what they do.
DutchTransparantie is echter een beginsel dat wij hoog in het vaandel moeten dragen.
But transparency is a principle that we must hold dear in this context.