"dalen" - Englanninkielinen käännös

NL

"dalen" englanniksi

NL dalen
volume_up
[daalde|gedaald] {verbi}

De energiebehoefte gaat stijgen en de voorraad fossiele brandstof blijft dalen.
Demand will grow and fossil energies will decline.
Wij hopen dat de vis uw populariteit niet nog meer doet dalen!
We hope that your popularity does not continue to decline because of fish!
Dus het scheidingspercentage op dit moment is stabiel in Amerika, en het begint zelfs te dalen.
So the divorce rate right now is stable in America, and it's actually beginning to decline.
In feite dalen de andere uitgaven sterk in het kader van een vermindering van de communautaire preferentie.
In reality, other expenditure will decrease sharply in the context of a reduction in the Community preference system.
Wij verwachten dan ook niet dat de prijs op 50 dollar blijft maar dat deze langzaam zal dalen.
We are not, therefore, expecting this level of 50 dollars to be maintained, but rather we expect it to decrease gradually.
Vaststaat dat de beschikbaarheid van aardolie in de wereld sinds 2000 aan het dalen is.
What is beyond doubt is that the overall availability of crude oil has decreased worldwide since the year 2000.
We dalen af tot onder de wolken en redden de sloep!
We'll descend below the clouds and rescue the barge!
' Om te klimmen, trek de knuppel naar achteren... om te dalen, duw de knuppel naar voren
' To climb, pull back on the stick; to descend, push forward on the stick
Dan daal je af naar licht en naar het noorden en het leven.
And then you descend to light and to the north and to life.
Ik ging in die watertank, in de hoop dat mijn kerntemperatuur zou gaan dalen.
And I stayed inside of that water tank hoping my core temperature would start to drop.
Als de verkoop begint te dalen, dan kan je het probleem identificeren en de kwestie behandelen.
So if sales start to drop, then the person can identify the problem and address the issue.
Ongevallen met gewonden dalen met 76 procent. ~~~ Dodelijke ongevallen dalen met 90 procent.
Injury crashes have dropped 76 percent, fatal crashes down 90 percent.
De algemene tendens in alle lidstaten is dat de bedragen dalen in plaats van stijgen.
The general trend in all the Member States is for this to go down instead of up.
De andere voornaamste manier is om af te dalen met duikboten en op afstand bestuurde voertuigen.
The other primary way is we go down with submersibles and remote-operated vehicles.
Maar je hoeft niet altijd af te dalen naar de diepten van de oceaan om zo'n lichtshow te zien.
But you don't always have to go down to the depths of the ocean to see a light show like this.
Volgens ditzelfde, uitsluitend op winst gerichte systeem geeft Europa subsidies voor het braakleggen van gronden, om zo te verhinderen dat de prijzen dalen.
It is also in the name of profit that Europe funds set-aside land in order to prevent a fall in prices.
Het resultaat van Voice Over IP -- ik haat die term -- Voice Over Internet -- is dat het aantal vaste telefoons met 30 procent daalde in de laatste drie jaar.
And as a result of Voice Over IP -- I hate that term -- Voice Over Internet -- land-line home-phone service has gone down 30 percent in the last three years.

Esimerkkejä "dalen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchZodra meer doorzichtigheid en duidelijkheid is verkregen, zal ook de prijs dalen.
Once greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
DutchDe eerste doelstelling is ervoor te zorgen dat de staatsschulden blijven dalen.
The first is to continue the process of putting the public accounts in order.
DutchKameroen, Noord-Kameroen, pieken en dalen van honger elk jaar, decennia lang.
Cameroon, northern Cameroon, boom and bust cycles of hunger every year for decades.
DutchTevens moeten de lasten op arbeid verlaagd worden en de begrotingstekorten dalen.
At the same time, we must reduce the tax burden on labour and reduce budget deficits.
DutchDat deed de waarde dalen, wat suggereert dat dat een reden is waarom we ervan houden.
That drops the value of it, suggesting that that's one reason why we like it.
DutchEn de dalen zullen veel langer duren en de pieken zullen veel korter zijn.
And the downs are going to be much longer and the ups are going to be much shorter.
DutchDaarmee zou de werkloosheid in 2007 moeten dalen met bijna één procentpunt.
This would then reduce unemployment by almost one percentage point in 2007.
DutchDoor doelmatige mededinging dalen de prijzen en neemt de levenskwaliteit toe.
Effective competition pushes prices down and raises standards of living.
DutchDit alles met het op zich lovenswaardig streven, de inflatie te laten dalen.
All this with the aim, laudable in principle, of bringing down inflation.
DutchAls de werkloosheid in groten getale afneemt, zal deze uitgavenpost ook dalen.
If unemployment were to plummet, this expenditure would fall as well.
DutchAls de olieprijzen omhoog gaan, doen we aan energiebesparing, als ze dalen niet.
When oil prices rise we conserve energy, when they fall we do not.
DutchHier dalen we met onderwijs, pokken, beter onderwijs, gezondheidszorg.
Here we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
DutchWij doen dat op een ogenblik dat de inkomens van de Europese boeren scherp dalen.
And this at a time when European farmers ' incomes are dropping.
DutchAls ze worden aangenomen, betekent dit dat het inkomen van boeren fors zal dalen.
In fact, if they are adopted, they will bring about a significant reduction in farmers ' income.
DutchDaardoor kan dit belastingpercentage zelfs tijdelijk onder de 57 % dalen.
As a result, this percentage can actually fall below 57 % for a time.
DutchOp nationaal niveau zien we dat de economie en het sociale draagvlak aan het dalen zijn.
We can see how, at the national level, the economy and foundations of society are weakening.
DutchIn Zuid-Amerika hebben we betaald voor de fumigatie van de dalen in de Andes.
We paid for the fumigation of Andean valleys in South America.
DutchOngevallen met gewonden dalen met 76 procent. ~~~ Dodelijke ongevallen dalen met 90 procent.
Injury crashes have dropped 76 percent, fatal crashes down 90 percent.
DutchEr hebben zich sindsdien pieken en dalen in de werkdruk voorgedaan.
The case began in 2002 and there have been ebbs and flows in the workload over that time.
DutchMeer concurrentie tussen de grensoverschrijdende busdiensten zal de tarieven doen dalen.
Greater competition in Europe's cross-national bus and coach services will mean cheaper fares.