"thanks" - Unkarinkielinen käännös

EN

"thanks" unkariksi

EN

thanks {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
And so for the very first time, the day is saved, thanks to: The Powerpuff Girls!
Először bogárfalva történelmében a napot megmentették, hála: A Pindur pandúroknak!
All the points addressed in this report - many thanks to Mrs Lynne - are highly topical.
A jelentésben felvetett összes kérdés - Lynne asszonynak hála - nagyon időszerű.
Now the situation is under control, thanks to the Egyptian authorities.
Most a helyzet ellenőrzés alatt van, hála az egyiptomi hatóságoknak.
All the lines proposed by the Commission were reinstated - many thanks for that.
A Bizottság által javasolt valamennyi sort helyreállították - sok köszönet ezért.
My thanks go also to the Committee on Internal Market and Consumer Protection.
Köszönet illeti továbbá a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot.
. - (FI) My thanks go to the rapporteur for an excellent, comprehensive report.
. - (FI) Köszönet az előadónak ezért a kiváló, átfogó jelentésért.
(DE) Many thanks, Madam President, many thanks, Commissioner.
(DE) Köszönöm szépen, elnök asszony, hálásan köszönöm, biztos asszony.
Thank you, therefore, and thanks to those who have contributed to it.
Tehát köszönöm, és köszönöm mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak.
My thanks to everyone who has contributed to the debate: thank you for your support.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a vitához, és köszönöm a támogatást.
2. Arkikielinen
thanks
volume_up
köszi {subst.} [ark.]
Ez azt jelenti, hogy köszi szépen, de nem, igaz?
Thanks for getting us the Lifetime channel, Matthew.
Köszi a valóságshow-ért Matthew.
Köszi, hogy segítettél Sisket lerázni.

Esimerkkejä "thanks"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English'No thanks to you,' she mock-growled, and threw a light punch at his midsection.
- De ez nem a te érdemed - gonoszkodott az asszony, és tréfásan hasba bokszolta.
EnglishEve saw Rochelle lift herself up from her languor to accept the proffered thanks.
Eve látta, amint Rochelle kiegyenesedik, hogy fogadja a köszönetnyilvánításokat.
EnglishThe current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
A tejtermelés jelenlegi egyensúlyát a tejkvótáknak köszönhetően sikerült elérni.
EnglishMr Van Hecke has prepared an excellent report for which he deserves our thanks.
Van Hecke úr egy kiváló jelentést készített, amelyért megérdemli a köszönetünket.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to begin with a word of thanks.
az S&D képviselőcsoport nevében. - (HU) Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim!
EnglishStill, we do know, thanks to PACER SKY, exactly which ships were in the area.
azonban a PACER SKY révén biztosan tudunk, mely hajók tartózkodnak a térségben.
EnglishI can send you one - and I can sign it too - in thanks for what happened today.
Küldhetek egyet - és akár dedikálhatom is - köszönetképpen a ma történtekért.
EnglishMake thy prayer a farewell and thanks to the Lady, Taern, Alustriel told him.
- Formáld búcsúvá az imád, és köszönj meg mindent az Úrnőnek -mondta Alustriel.
EnglishIt has been possible to reduce this epidemic, thanks to strict European regulation.
A szigorú európai jogszabályoknak köszönhetően sikerült a járványt csökkenteni.
EnglishAnd if you lend to them of whom you hope to receive, what thanks are to you?
Mihelyt az emberek észrevették, elcsodálkoztak, majd eléje siettek és üdvözölték.
EnglishI would also ask him to pass on my thanks to the committee chairman, Mr Deprez.
Megkérném, hogy adja át köszönetemet a bizottság elnökének, Deprez úrnak is.
EnglishThe Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
A Bizottság köszönetet mond az előadónak a Bizottság javaslatának támogatásáért.
EnglishI would also like to offer my heartfelt thanks for the statement you made on Turkey.
Szeretném kifejezni köszönetemet a Törökországgal kapcsolatos nyilatkozatáért.
EnglishThanks to their amendment proposal the entire draft is of a higher quality.
Módosító javaslatuknak köszönhetően az egész tervezet magasabb színvonalú lett.
EnglishI think that this should be recognised, and so I would like to offer her my thanks.
Véleményem szerint ez elismerésre méltó, és szeretnék neki köszönetet mondani érte.
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, my thanks to the rapporteurs.
(DE) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Köszönetem a négy előadónak.
EnglishAllow me, therefore, to express my special thanks to Peter Traung and Luca Visaggio.
Hadd fejezzem ki tehát különleges köszönetemet Peter Traungnak és Luca Visaggionak.
EnglishAgain, I would like to express my thanks to everyone who helped with this work.
Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában.
EnglishThey enjoy a high standing among European consumers thanks to their prestige.
Tekintélyüknek köszönhetően az európai fogyasztók nagy becsben tartják őket.
EnglishThanks to this programme, they can undertake part of their training in another country.
A programnak köszönhetően képzésük egy részét egy másik országban végezhetik el.