"text" - Unkarinkielinen käännös

EN

"text" unkariksi

volume_up
text {subst.}

EN text
volume_up
{substantiivi}

text (myös: rap, shit, lines, lyrics)
volume_up
szöveg {subst.}
Replace textHere you can enter the text you want the found text to get replaced with.
Szöveg cseréjeItt azt adhatja meg, hogy a megtalált szöveg mivel helyettesítődjön.
To assign an animation effect, choose Format - Text - Text Animation.
Animációs hatás hozzárendeléséhez válassza a Formátum - Szöveg - Szöveg animálása menüpontot.
Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL).
Adja meg a szöveg irányát a komplex megjelenítésű (CTL) szövegbekezdésekhez.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "text":

text

Esimerkkejä "text"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishApplies the selected style to the object or text that you select in the document.
A megadott stílust alkalmazza a dokumentumban kijelölt objektumra vagy szövegre.
EnglishAs it is not a legislative text, there is no debate and there are no amendments.
Mivel nem jogalkotási aktusról van szó, nem kerül sor vitára és módosításokra.
EnglishThese are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
Ezek tények, amelyeket semmilyen jogszabály vagy törvényjavaslat nem tud cáfolni.
EnglishRegarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
A megújuló energiaforrások kapcsán alapvetően egyezik a Bizottság javaslatával.
EnglishAccept the default text or modify the text according to your own preferences.
Fogadja el az alapértelmezett szöveget, vagy módosítsa az ízlésének megfelelően.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
A szövegnek, amelyre ma szavazunk, erőteljes üzenetet kell közvetítenie erről.
EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Egy szociális záradék azonban jóval több annál, mint ami a szövegben fellelhető.
EnglishThe reason for that negative vote was that paragraph 14 remained in the text.
Az elutasító szavazat oka az volt, hogy a 14. bekezdés benne maradt a szövegben.
EnglishYour message can be converted to plain text without losing important information.
A levél átalakítható normál szöveges formátumba információk elvesztése nélkül.
EnglishEnter the text that you want to display after the endnote number in the note text.
Adja meg a jegyzet szövegében a végjegyzet száma után megjelenítendő szöveget.
EnglishAs you know, the Italian Parliament has the power to change the text of the decree.
Mint tudják, az olasz parlamentnek joga van megváltoztatni a rendelet szövegét.
EnglishThe text we have arrived at is based on a consensus with the social partners.
Az így kapott szövegtervezet a szociális partnerekkel való konszenzuson alapul.
EnglishBy inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.
Ha a szöveget az európai jogrendszerbe helyezzük, garantáljuk a hatékonyságát.
English(f) In Article 7 (2), the following text is inserted after the word 'Commission':
f) A 7. cikk (2) bekezdése a "Bizottság" szó után a következő szöveggel egészül ki:
EnglishA number of proposals by the Green Group have been included in the final text.
A végső szövegbe bekerült egy sor, a Zöldek Képviselőcsoportja által tett javaslat.
EnglishThe text of the treaty was not available for release, nor were its provisions.
Sem a szerződés szövegét, sem annak rendelkezéseit nem fogják nyilvánosságra hozni.
EnglishEnter the text that you want to display after the footnote number in the note text.
Adja meg a jegyzet szövegében a lábjegyzet száma után megjelenítendő szöveget.
EnglishAll area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field below.
A munkafüzetben már definiált területek listája az alábbi szövegmezőben látható.
EnglishInserts animated text with horizontal text direction into the current document.
Animált szöveget szúr be a jelenlegi dokumentumba vízszintes szövegiránnyal.