EN smart
volume_up
{adjektiivi}

smart (myös: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {adj.}
That new Mafia they have over there is smart and tough... and a little scary.
Az új orosz maffia nagyon ügyes és elszánt... és meglehetősen aggasztó.
And how smart Ive been is something you dont really know anything about.
Azt pedig, hogy mennyire voltam ügyes, maga tulajdonképpen nem tudja.
- Figyeltem magát, maga nagyon ügyes és értelmes lány, Lucy.
smart (myös: clean, fair, fine, good)
volume_up
{adj.}
Oleg was smart, Reilly thought, using him as camouflage for his discreet surveillance.
Ez húzás volt Olegtől, gondolta Reilly, álcának használni őt a megfigyeléshez.
He looked physically fit and very smart, clearly a keen observer.
Nagyon fitt és értelmes ember benyomását keltette, és kétségkívül megfigyelő volt.
Because they're smart, and because they've got friends in high places.
Mert helyén van az eszük, és mert néhány befolyásos barátjuk van.
smart (myös: active, alive, animated, breezy)
I think that strong and wide public consultations are taking place through the smart-legislating proposals.
Úgy gondolom, hogy az ésszerű jogalkotási javaslatokon keresztül élénk és nyilvános konzultációk folynak.
smart (myös: acute, astute, cute, foxy)
People tell you for a priest you're a little bit smart-ass?
Nem szokták magának mondani, hogy egy kicsit túl agyafúrt, már ahhoz képest, hogy pap?
Agyafúrt ember maga, főfelügyelő úr.
Aki ilyen agyafúrt, attól tartani kell.
smart (myös: acute, cute, ingenious, mercurial)
volume_up
eszes {adj.}
Riven was smart, but his intelligence was more of a practical street wisdom.
Bár az orgyilkos kétségtelenül eszes volt, az inkább csak amolyan utcai tolvajügyességből fakadt.
- Ahhoz mindenesetre elég eszes, hogy egy arabbal szövetkezzen.
Ez járt neki azért, mert eszes és energikus.
Vivian is spoiled, exacting, smart and quite ruthless.
Vivian elkényeztetett, követelőző, körmönfont és teljesen kíméletlen.
smart (myös: agile, brisk, deft, lively)
volume_up
fürge {adj.}
smart (myös: alive, animated, brisk, crisp)
volume_up
eleven {adj.}
Each in her own way was as smart as the brother; and one of them, I shall call her Babette, was not only as smart as her brother, but far wiser.
Mindegyik olyan eleven eszű volt, mint a fivérük, de egyikük nevezzük őt Babette-nek nemcsak olyan eszes volt, mint a bátyja, hanem sokkal megfontoltabb is.
smart (myös: apt, knowing, knowledgeable, lucid)
The official, a smart, keen-faced young fellow, stepped into the room.
Egy jóképű, értelmes ábrázatú fiatalember lépett be.
He looked physically fit and very smart, clearly a keen observer.
Nagyon fitt és értelmes ember benyomását keltette, és kétségkívül jó megfigyelő volt.
Smart guy as he was, he was letting the job eat him up.
Egy ilyen okos, értelmes ember, és hagyja, hogy a munkája szép lassan feleméssze.
smart (myös: apt, neat, snappy, spirited)
You're scrappy, Bobby, and you're smart and you're tough, but there're certain things you never do.
Te kemény öklű, talpraesett és szívós fickó vagy, de vannak bizonyos dolgok, amelyeket te sohasem tudnál megtenni.
Her youngest son wanted to be a lawyer, and she'd caught herself hoping he'd turn out as smart as Nicholas.
A legkisebb fia is ügyvéd szeretett volna lenni, és Millie-ben hirtelen felébredt a remény: hátha a gyerek is ilyen értelmes és talpraesett lesz...
volume_up
heves {adj.}
The fires were lost; they had been almost extinguished for some days by a very smart and hasty rain.
A pestis ellen gyújtott tüzek kialvóban voltak, egy heves futózápor néhány napra csaknem teljesen kioltotta őket.
Mancuso was a smart, effective sub-driver, but he was still a damned fast-attack jockey who didn't belong in command of a boomer squadron, because he simply didn't think the right way.
Mancuso tapasztalt, hatékony tengeralattjáró-kapitány volt, de túl heves vérmérsékletű, akire Ricks véleménye szerint nem lett volna szabad rábízni egy egész hajóraj irányítását.
smart (myös: astute, foxy, leery, tricky)
smart (myös: astute, bright, canny, clever)
volume_up
okos {adj.}
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Hadd legyek őszinte: ez igen okos lépés volt a Tanács részéről - rendkívül okos lépés.
Smart females who want to hear smart females listen to her.
- Okos nők, akik azt akarják, hogy az okos nők hallgassanak oda Dórára.
A smart man will give a little from time to time, and a smart man or boy will take a little from time to time.'
Okos ember ad belőle néha-néha, s okos ember - vagy okos legény - megfogadja néha.
smart (myös: athletic, brawny, drastic, fast)
volume_up
erős {adj.}
And we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
Ezért erős, okos és határozott fiatal nőkre van szükségünk, akik kiállnak és megragadják a gyeplőt.
He was Adam Smith -- not Billy Connolly, not Sean Connery -- though he is very smart indeed.
Ez az ember Adam Smith volt -- nem Billy Connolly, nem Sean Connery -- márpedig ő is nagyon okos volt [erős skót akcentussal].
And, Elizabeth, remember, you are a smart, strong, beautiful, independent woman, and you don't need a man to complete you.
És Elizabeth, emlékezz, hogy Te egy okos, erős, szép, független nő vagy, és nem kell neked egy férfi, hogy teljes légy.
smart (myös: austere, dour, exacting, hard)
smart (myös: crisp, crispy, cutting, eager)
volume_up
éles {adj.}
So therefore at this time we need not only smart brains and ideas but also we need warm-heartedness.
Ezért most, ebben az időszakban nemcsak éles elmékre, de melegszívűségre is szükségünk van.
Billy was his apprentice, a smart twenty-three-year-old who would one day become good, even very good.
Billy az inasa volt, éles eszű, huszonhárom éves srác, aki egy napon majd jó, sőt nagyon jó lesz a szakmában.
I'm going to find myself doing business with a man I can trust and I'm going to be just too damn smart to trust him.
Egyszer csak azon veszem észre magamat, hogy olyasvalakivel kötök üzletet, akiben megbízhatok, de olyan átkozottul éles eszű vagyok, hogy mégsem bízom meg.
smart (myös: fashionable, fine, hip, jaunty)
Very fashionable in certain smart English circles these days.
Előkelő angol körökben manapság nagyon divatos.
All these smart plumbing fixtures they have nowadays.
Itt vannak ezek a mai divatos fürdőszoba-felszerelések.
How smart and up to date you are, aren't you, Mark?
Nahát, hogy te milyen okos és divatos vagy, Mark!
smart (myös: caustic, crispy, eager, hot)
Mitch thought of a dozen smart retorts, but let it pass.
Mitchnek hirtelen vagy tíz csípős válasz is az eszébe jutott, de inkább csöndben maradt.
Csípős nyelve van, kisasszony.
smart (myös: classy, dainty, delicate, delicious)
volume_up
finom {adj.}
It was not a bar, however, but a large, smart, chilly room with corduroy-upholstered chairs and settees.
Egyetlen, finom megvetést tükröző mozdulattal fejet hajtott, megvonta a bal vállát, és távozott.
I'd like to hear what's so urgent that the smooth and urbane Glarasteer Rhauligan races across Marsember like an overeager dog, toting smart-tongued street thieves.
- Kíváncsi vagyok, mi olyan fontos, hogy a megfontolt, finom modorú Glarasteer Rhauligan végigcsörtessen Marsember utcáin, mint egy megvadult csataló.
smart (myös: classy, dainty, neat, stylish)
smart (myös: comely, cunning, cute, foxy)
volume_up
csinos {adj.}
My meditations were interrupted by the advent of a smart parlourmaid.
Töprengéseimet egy csinos szobalány felbukkanása szakította meg.
It was a smart little landau which rattled up to the door of Briony Lodge.
A csinos kis landauer odagördült a villa kapuja elé.
She's thirtyeight, smart, articulate, quite pretty though she needs to drop fifteen pounds.
Harmincnyolc éves, okos, művelt, elég csinos, bár le kellene fogynia hat-hét kilót.
smart (myös: natty, neat, proper, tidy)
smart (myös: dressy, elegant, fashionable, fine)
Poirot descended the path, stepping carefully in his tight smart shoes.
Poirot leereszkedett az ösvényen, óvatosan lépegetett elegáns, szűk cipőjében.
My oh my, Professor, you do look smart, gushed the schoolteacher.
- Nahát, tanár úr, hogy maga milyen elegáns...! - áradozott a Tanárnő.
- Próbálok elegáns lenni.
smart (myös: dressy, posh, stylish, upscale)
volume_up
sikkes {adj.}
Its because hes a no good son of a bitch who thinks it is smart to lay his friends wives and brag about it.
Hanem mert semmirekellő strici, aki azt hiszi, sikkes dolog a barátai feleségével lefeküdni, aztán felvágni vele.
smart (myös: expeditious, express, facile, fast)
volume_up
gyors {adj.}
We are hurtling towards a hyper-connected world where citizens from all cultures and all social strata will have access to smart, fast mobile devices.
Száguldunk egy hiperösszekapcsolt világ felé, ahol mindegyik kultúra és minden társadalmi réteg tagja hozzáfér az intelligens és gyors mobileszközökhöz.
smart (myös: facetious, ingenious, neat, snappy)
Most nincs helye szellemes megjegyzéseknek.
Mi ebben a szellemes? kérdezte Randall hidegen.
Okos vagy, jóképű, szellemes.
smart (myös: ingenious, nimble, shifty)
Egyik műsor sem volt olyan ötletes, hogy érdekelte volna.
Meglehetősen ötletes, mondhatom.
And finally, we may be able to use smart devices that will offload the work of the body and allow it to heal.
Végezetül használhatunk ötletes eszközöket is, amelyek tehermentesítik a szervezetet és így elősegítik a gyógyulását.
smart (myös: keen, tingly, tingling)
His eyes began to smart; his tears and his blinking seemed to be ineffective against the ceaselessly falling sand.
Egyszerre szúró fájdalmat érzett a szemében, könnyezett, pislogott, de nem tudott megszabadulni a szüntelen hulló homoktól.
smart
smart
smart
smart
smart (myös: intelligent)
Smart cities require a smart communications, transport and energy infrastructure.
Az intelligens városok intelligens kommunikációt, közlekedést és energiainfrastruktúrát kívánnak.
Intelligens hálózatokra és intelligens épületekre van szükségünk.
You have not mentioned smart meters in cars at all and yet you have talked about smart charging.
Egyáltalán nem említette az intelligens mérést az autókban, de beszélt az intelligens feltöltésről.
smart (myös: well-kept)
smart (myös: stinging)
volume_up
sajgó {adj.}
Madouc stood holding both hands to her smarting haunches.
Madouc mindkét tenyerét sajgó ülepére szorította.
smart
volume_up
seb {adj.}
smart (myös: stuck)
smart (myös: tiptop)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "smart":

smart

Esimerkkejä "smart"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
EnglishEven if Rita didn't think they were smart enough... to testify, they love Lucy.
Bár Rita is úgy gondolja, hogy nem elég okosak... tanúskodni, szeretik Lucy-t.
EnglishHe was smart and intuitive, and his prescience did not diminish with his growth.
Értelmét, ösztönös megérzéseit, jövőbe látó képességét nem csökkentette a serdülés.
EnglishOver at Shepherdstown, though, he went on, the white people got smart quick.
Shepherdstownban viszont folytatta a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük.
EnglishBut I don't know how to be smart and simple at the same time better than I am now.
De fogalmam sincs, hogyan legyek okosabb és ártatlanabb annál, amilyen most vagyok.
EnglishWe need to facilitate trade in 'green goods' and smart environmental technology.
Ösztönöznünk kell a "zöld” áruk forgalmát és a fejlett környezetvédelmi technológiát.
EnglishI mean, the Templars were smart fighters, they should have known these things.
A templomosoknak, ugye, ezeknek a nagyszerű fickóknak mindezt tudniuk kellett volna.
EnglishI need a V.P. who's smart enough to cooperate, which God help me I thought you were.
Nekem olyan alelnökök kellenek, akiknek elég sütnivalójuk van az együttműködéshez.
EnglishPeople don't fed that way about tiktoks, and they're getting pretty smart.
Az emberek nem gyűlölik a gépagyúakat, és a mechanikus fickók is egyre okosabbak.
EnglishIt always made the other side feel good, and that was always a smart move for CIA.
Ettől a másik fél mindig jobban érezte magát, amit a CIA remekül ki tudott használni.
English'The cutting of the bands on your wrists, that was smart work!' said Gimli.
- Az szép munka volt, ahogy a csuklódon sikerült a kötelet elvágnod - mondta Gimli.
EnglishOf course, in addition to being smart, we're also an extremely vain species.
Természetesen, amellett, hogy nagyon okosak vagyunk, hihetetlenül hiúak is.
EnglishNow that aint so smart, Macklin said, his voice at its most amiable and dangerous.
- Ez nem volt szép magától - jegyezte meg Macklin a legnyájasabb, legbaljósabb hangján.
English'That's fine, but if enlisted were as smart as officers, we'd pay them more.'
- Ez remek, de ha a zászlósok tényleg olyan jók és okosak, akkor mi szükség tisztekre?
EnglishIf dese elves is so almighty tough and smart, how come dey didn't get us?
Ha ezzek a tündék anyira erőssek meg okossak, akkó mér nem kaptak el minketis?
EnglishYou may be smart, you think, but you need me to formulate your policy for you.
Lehet, hogy nagy fej vagy, de akkor is én leszek az, aki formába önti a külpolitikádat!
EnglishThe colder air, no doubt, or the little fellas getting smart enough to dodge.
Biztosan a hűvösebb levegő tette, vagy az apró repülő rovarok megokosodtak, elkerültek.
EnglishWith both the dumb ones and the smart ones, the simple plans were usually the best.
De akár ostobák, akár ravaszak, általában az egyszerű tervek a legjobbak.
EnglishBeside him stood a smart-looking police-inspector, who was taking notes in a pocket-book.
Egy jóképű rendőrtiszt állt mellette, és szorgalmasan írt valamit a zsebkönyvébe.
English' 'Oh, he'd turn it over for a lot more, or maybe if he was smart, just rent it.
Ennél sokkal többet fog ajánlani érte, vagy ha esze van, csak kibérli.