EN scope
volume_up
{substantiivi}

scope (myös: ambit, competence, competency, orbit)
This wide scope is essential, as all flag states under the United Nations Convention on the Law of the Sea are responsible for the vessels flying their flags.
Fontos ez a nagy hatáskör, mivel minden lobogó szerinti állam az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján felelős a lobogóját felhúzó hajóért.
scope (myös: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {subst.}
European competition law is both wide-ranging in scope and highly specialised.
Az európai versenyjog széles hatókörű, egyszersmind erősen szakosodott terület.
His terrain-mapping scope was almost blank, but for a completely different reason.
A terület domborzati térképét kirajzoló képernyő is majdnem üres volt, de egész más ok miatt.
This is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.
Ez az ellenőrzési hatáskörön kívül eső szürke terület is hatással van a költségvetési kiadásokra.
scope (myös: border, bound, end, frontier)
volume_up
határ {subst.}
scope (myös: carry, reach, sweep, rifle-shot)
scope (myös: circle, circuit, cycle, loop)
volume_up
kör {subst.}
Create scopeCreates QMake scope in the project file of the currently selected subproject.
Érvényességi kör létrehozásaÚj QMake-es érvényességi kört hoz létre a kiválasztott alprojekt projektfájljában.
The important thing is that the compass, the information, the scope is clear.
A fontos az, hogy az irányvonal, az információ, a tevékenységi kör világos legyen.
The main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
A fő problémát az alkalmazási kör meghatározása jelentette.
scope (myös: circle, circuit, district, precinct)
volume_up
körzet {subst.}
scope (myös: clearance, field, ground, place)
volume_up
tér {subst.}
There is huge scope for savings on energy costs.
Tág tér nyílik a takarékosságra az energiaköltségeket illetően.
What we have, of course, is a compromise, and there is always scope to want a little bit more in such cases.
Természetesen kompromisszummal van dolgunk, és mindig van tér arra, hogy kicsit többet akarjunk ilyen esetekben.
The infringement procedure is described by Articles 226 and 228 of the Treaty, and therefore there is not much scope for creativity.
A jogsértési eljárást a Szerződés 226. és 228. cikke írja le, ezért nem sok tér van a kreativitásra.
scope (myös: compass, coverage, dimension, expanse)
scope (myös: effect)
volume_up
hatály {subst.}
It is much better to have a smaller scope and be able to have an agreement.
Sokkal jobb, ha szűkebb a hatály, és erről meg tudunk állapodni.
3. to extend the scope to non-agricultural uses;
3. a hatály kiterjesztése a nem mezőgazdasági felhasználásra;
SCOPE , DEFINITIONS , APPLICATION FOR EEC TYPE-APPROVAL , EEC TYPE-APPROVAL , SPECIFICATIONS
HATÁLY, fogalommeghatározások, Kérelem AZ egK-típusjóváhagyás megadására, EGK-típusjóváhagyás, előírások
scope (myös: force)
volume_up
érvény {subst.}
scope (myös: picture tube)
volume_up
képcső {subst.}
TÁRGY ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET
scope
On the O-scope, the peak pressure was frozen in place well before the crump of the blast wave passed over their heads.
Az oszcilloszkóp rögzítette a felületi feszültség csúcsértékét, mielőtt még a légnyomás elsüvített volna a fedezékben kuporgok feje felett.
scope

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "scope":

scope

Esimerkkejä "scope"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
A beavatkozási lehetőség éppolyan fontos, mint az Unió kiterjesztett mandátuma.
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
E kötelezettségvállalások hatóköre szélesebb, mint bármely hasonló megállapodásé.
EnglishThere are two basic types of night-sight, the infrared scope and the intensifier.
Az éjszakai irányzékoknak két alaptípusa van, az infravörös és a fénysokszorozós.
EnglishIt was somewhat beyond the scope of the range of accidents in which Yuri believed.
Épp csak túl vannak a véletleneknek azon a körén, amelyekben Yuri még hinni tud.
EnglishThe strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
A stratégiai partnerségnek fokozatosnak, ugyanakkor nagyszabásúnak kell lennie.
EnglishIt also states that specialised vehicles are generally not included in its scope.
Azt is kimondja, hogy a speciális járművek általában nem tartoznak a hatálya alá.
EnglishA rifle with sniper-scope was found at Poinard's flat and the three were arrested.
Távcsöves puskát találtak Pinard lakásán, ez vezetett hármójuk letartóztatásához.
EnglishThe proposed facilitation should also affect the scope of information available.
A javasolt könnyítésnek a rendelkezésre álló információ körére is ki kell terjednie.
EnglishHowever, reducing the scope of the legislation cannot mean eroding food safety.
De a jogszabályok hatályának csökkentése nem mehet az élelmiszerbiztonság rovására.
EnglishThe scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
A minősítéseket befolyásoló összeférhetetlenségek körét határozottan kell kezelni.
EnglishOn the other hand, the barons had not fulfilled the total scope of Aillas' commands.
Másrészt azonban a bárók nem teljesítették Aillas parancsainak teljes skáláját.
EnglishConsequently, the claim to further limit the product scope has to be rejected.
Ezért az érintett termékkör további szűkítésére vonatkozó igényt el kell utasítani.
EnglishThe Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
(3) A tagállamok ennek az irányelvnek a hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
A szöveg alkalmazási körét tehát strukturális változtatással módosítani kell.
EnglishBut the issue is certainly not beyond the scope of the arguments that we consider.
A kérdés azonban bizonyára nem esik kívül az általunk megfontolt érvek körén.
EnglishThe scope of this mutual dislike puzzled King Casmir: where was its source?
Ez a kölcsönös idegenkedés erősen foglalkoztatta Casmirt: vajon miben gyökerezik?
EnglishHowever, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
Aggodalmamnak kell azonban hangot adnom a határozat jogi alapja és tartalma miatt.
EnglishIt should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
Azt is meg kell jegyezni, hogy a kezdeményezés szándékosan ilyen széles körű.
EnglishSuch an initiative will have no scope for those unwilling to move forward.
Egy ilyen kezdeményezés nem fog teret adni azoknak, akik nem akarnak továbblépni.
EnglishThere is scope for ongoing improvement of the relations between India and the Union.
Van mozgástér az India és az Unió közötti kapcsolatok folyamatos javítására.