EN justly
volume_up
{adverbi}

`They are evildoers, thieves, murderers, all justly condemned, and they shall perish in sacred sacrifice.'
Igazságosan elítélt gonosztevők, rablók, gyilkosok, kiket elveszejtenek szent áldozatban.
Even so, I spare a brief time, in order to judge justly in a hard matter.
Ám még ha így állunk, akkor is kell egy kis időt szakítanom rá, hogy igazságosan döntsek egy nehéz kérdésben.
However, we are calling very strongly for no artificial barriers to be created and for this country to be treated fairly and justly.
Azonban határozottan követeljük, hogy ne gördítsenek mesterséges akadályokat Horvátország elé, hanem kezeljék igazságosan.
The Member States have exploited their room for manoeuvre, sometimes justly, but sometimes unjustly.
A tagállamok időnként jogosan, időnként viszont jogtalanul kihasználták a játékterüket.
You're a brain-wiped criminal, justly brain-wiped, I might add.
Maga egy agymosott bűnöző, jogosan agymosott, biztosíthatom.
Of whom may we seek for succor but of thee, O Lord... who, for our sins, are justly displeased?
Kihez fordulhatunk segítségért, ha nem hozzád, ó, Urunk... aki bűneink miatt jogosan bosszankodsz?
justly (myös: accurately, duly, exactly, faithfully)
justly (myös: aright, correctly, duly, properly)
Producers will need to meet new and strict criteria, justly so, in order to qualify for the ecolabel.
A gyártóknak - nagyon helyesen - új és szigorú kritériumoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek az ökocímkére.
You are witnesses, and God also, how holily and justly and without blame we have been to you that have believed:
Tanúk vagytok rá, ti és az Isten, milyen szentül, becsületesen és feddhetetlenül éltünk köztetek, amikor hívők lettetek.
justly

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "justly":

justly
just

Esimerkkejä "justly"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI can remember some expressions which might justly make you hate me.
Emlékszem van ott néhány kifejezés, melyek miatt joggal meggyűlölhet engem.
EnglishFoster very justly, we don't need human intelligence.
De az Epszilonok esetében nincs szükségünk emberi értelemre jegyezte meg Mr. Foster igen bölcsen.
EnglishI excited my senses with wine, and was justly known as the heaviest drinker in Madaura.
Borral hevítettem fel érzékeimet, és joggal emlegettek engem Madaura legnagyobb iszákosaként.
EnglishThis oath she might justly take, and did so, and so she was dismissed.
Ezt az esküt nyugodtan letehette, le is tette, aztán elbocsátották.
EnglishI hope that those responsible for these incidents will be justly punished.
Remélem, ezen incidensek felelősei elnyerik méltó büntetésüket.
EnglishThe house was open for the viewing of the portrait by Rembrandt, of which Roelant was justly proud.
A ház nyitva állt, hogy bárki megcsodálhassa Rembrandt festményét, amelyre Roelant joggal büszke volt.
EnglishAnd this reflection in us of that Power may be justly termed our universal, immortal, yet individual souls.
Ezt az erő-visszatükröződést akár univerzális, halhatatlan, és közben mégis individuális léleknek is lehetne nevezni.
EnglishI am justly reproved for what I feel was an unjustifiable intrusion, and I promise you that I will not mention the matter again.
Jól megkaptam a magamét szemtelen tolakodásomért, és ígérem, hogy soha többé nem fogom említeni a dolgot.
EnglishI am a wretch, I am justly punished.
Nyomorult féreg vagyok, megérdemelten bűnhődöm!
EnglishHe could not let her know how much he worried, for she was justly proud that she was so independent in spite of her deafness.
Clint nem mondta meg neki, mennyire aggódik, hiszen az asszonyjoggal volt büszke arra, hogy süketsége ellenére ilyen önálló életet é1.
EnglishHe had never tried to understand the important problems of governing justly in a society where the monarch's word was the only law.
Sohasem igyekezett megérteni a kormányzás fontos problémáit egy olyan társadalomban, ahol az uralkodó szava az egyetlen törvény.
EnglishIf it endeavours to put down a religion, it proclaims itself revolutionary in its spirit, and tyrannical in its acts, and is justly detested.
Ha küzdeni kezd ellenük, szellemben forradalmárnak, gyakorlatban zsarnokinak mutatkozik, és megérdemli, hogy gyűlöljék.
EnglishThe element of the irrational, and, similarly, depravity of character, are justly censured when there is no inner necessity for introducing them.
Arisztotelész utalása a 165-248. sorokra vonatkozik: Odüsszeusz, krétai vándornak adva ki magát, elmeséli Pénelopénak, hogyan találkozott férjével.
EnglishThere is an inn at the village Toomish but I suggest that you ride on to Phaidig, where the Crown and Unicorn is justly famous for its mutton pies.
Van egy fogadó a Toomish nevű faluban, de javasolnám, hogy lovagoljon tovább Phaidigbe, ahol a Korona és Egyszarvú messze tájon híres az ürüpástétomáról.
EnglishIt was six-fifteen on the Russian spring evening, the sun high in the sky still, in anticipation of the White Nights for which the Russian summer is justly famous.
Az időpont hat óra ötven perc volt, de a nap még magasan járt, azt ígérve, hogy a fehér éjszakák, melyekről az orosz nyár méltán híres, már nincsenek messze.
EnglishMore justly, it would be Germany and her French collaborator, because running the euro according to German interests is the root of this shambles.
Ha igazságosabbak akarunk lenni, Németországról és francia együttműködő partneréről is lehetne szó, mivel az euró német érdekek szerinti irányítása a gyökere ennek a romhalmaznak.
EnglishI should now take you back to Minas Tirith to answer there to Denethor, and my life will justly be forfeit, if I now choose a course that proves ill for my city.
Most vissza kéne hogy vigyelek Minas Tirithbe, hogy ott adj választ Denethor kérdéseire, ám joggal lakolnék az életemmel, ha úgy döntenék, hogy azzal a városomnak ártok.
EnglishThe Commission can be justly proud of the confidence shown by the ITER partners in according Europe the central role of the host party to the joint implementation of this project.
A Bizottság méltán lehet büszke az ITER-partnerek bizalmára, amely abban fejeződött ki, hogy Európának adták a fogadó fél központi szerepét a projekt közös végrehajtásában.