EN grim
volume_up
{adjektiivi}

grim (myös: austere, bitter, bleak, gruff)
volume_up
zord {adj.}
A grim-lipped man in black applied a treated cloth to Landish's eyes.
Egy zord képű feketeruhás vegyszerrel átitatott rongyot szorított Landish szemére.
His gaze fell directly again on that grim, loathsome thing in the linen wrappings.
Tekintete ekkor újra a zord, gyűlöletes teremtményre vetült, a vászonburok mögött.
Menion had not moved, but appeared visibly impressed by this grim declaration.
Menion nem mozdult, de láthatóan nagy benyomást tett rá ez a zord kijelentés.
grim (myös: black, dark, funereal, gloomy)
But the grim tale he had believed when Julien had told it to him.
Ám elhitte a Julientől hallott sötét históriát.
I am concerned about the potential for a very grim scenario.
Aggódom amiatt, hogy egy igen sötét jövő is elképzelhető.
It was open to a grim little nursery song he had forgotten.
Épp egy már elfeledett, sötét altatódalnál volt nyitva.
grim (myös: abject, doleful, elegiac, funereal)
His face ashen and grim, he was carrying soiled diapers and bedding.
Gyászos, hamuszínű arccal hozta ki az átnedvesedett pelenkákat és az ágyneműt.
A válasz egyetlen gyászos szó volt csupán.
He heard the creaking of the huge boat; and the weak lunar light of the flood seemed grim and distinctly unpleasant to him.
A behemót hajó nyikorgott, a tompított reflektor gyászos, sőt, hangsúlyozottan visszataszító fényben fürdette.
grim (myös: crabby, crusty, disgruntled, grouchy)
It was Dartmoor -- the damp, grim, granite awfulness of Dartmoor -- that gave me the courage.
Dartmoor, a nyirkos, mogorva, borzalmas, gránit Dartmoor öntötte belém a bátorságot.
You'd want to miss a chance at giving that surly grim-chin outside the door a fright, no?
Talán nem akarsz ráijeszteni az ajtó előtt álló mogorva kapitányra?
Mogorva, öreg, házsártos vénasszony, abszolút ragaszkodó.
Grim statistics, and they sent a clutch of horror through him.
Kegyetlen számok, valósággal belemart tőlük a félelem.
Kegyetlen jelenet volt, azt kell hinnem.
Rows and rows of them like square portholes in grim, age-old prison hulks.
Olyanok voltak, mint az ősrégi, kegyetlen börtön-gályákon a négyszögletes, végtelen kabinablakok.
He came in with such a grim set to his lips that they all looked at him apprehensively.
Az arca olyan fenyegető volt, hogy mindenki riadtan nézett rá.
A scar across the gaunt cheek accentuated the menace of his already grim visage.
A szikár képén végighúzódó széles sebhely még komorabbá tette amúgy is fenyegető arcát.
The others were moving into the room now, encircling the table, their faces grim as they looked at us.
Most már a többiek is bejöttek a szobába, körülállták az asztalt, és fenyegető pillantásokat vetettek rám.
Ijesztő, szórakozott mosolyok, oldalpillantások, pár fejbólintás.
Ijesztő látványt nyújtott ez a tizennegyedik emelet.
Are we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Felkészültünk-e erre az ijesztő, ám valós kilátásra?
A Stark Head zordon és félelmetes volt.
And the Shade was the dark, grim side of his subconscious, which manifested rarely, but with a frightening, primitive, and shockingly overwhelming force.
Az Árnyékot pedig tudatalattijának sötét, kegyetlen oldala hozta világra, amelyik csak ritkán jelent meg, de akkor félelmetes, primitív és szörnyen nyomasztó erővel.
grim (myös: exasperated)
volume_up
bősz {adj.}
Bősz terveik nyilvánvalóak voltak.
`Snatching me from mortal hands like two grim monsters in a nightmare fairy tale, you idle, blind parents!
Kiszakítani a halandó kezekből, mint két bősz szörnyeteg valami lidérces mesében, ti haszontalan, vak szülők!
There was sadness in his face; then acceptance; and as he turned back to Regan, there was grim resolve.
Szomorúság ült az arcán; aztán megadás; s végül bősz elszántság, amikor visszafordult Reganhez.
grim
volume_up
zordon {adj.}
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
Egyetlen pozitív kivétellel nem más, mint egy zordon, szürke és igen költséges gépezet.
A Stark Head zordon és félelmetes volt.
Thou hast a Grim apparance, and thy Face Beares a Command in't: Though thy Tackles torne, Thou shew'st a Noble Vessell: What's thy name?
Lényed zordon s arcod parancsoló; Vitorláid meg vannak tépve bár, Nemes hajónak látszol.
It was Dartmoor -- the damp, grim, granite awfulness of Dartmoor -- that gave me the courage.
Dartmoor, a nyirkos, mogorva, borzalmas, gránit Dartmoor öntötte belém a bátorságot.
But after four years the grim truth seeps out.
De négy év után a borzalmas igazság kiszivárog.
If seeing the remains would put an end to these bloodcurdling nightmares, she would gain an advantage from the grim experience.
Ha a maradványok látványa véget vet e vérfagyasztó álmoknak, a nő biztosan képes lesz felülkerekedni a borzalmas élményen.
Ami barátságosan indult, hamarosan elkeseredett versengéssé vált.
A sudden grim smile transformed Sir Rupert's face.
Hirtelen elkeseredett mosoly jelent meg sir Rupert arcán.
Es nyomasztó látvány az a földnyelv.
An audible hush had settled over the besieged city, a grim whispering solitude that hovered and waited for the death that came with battle.
Nyomasztó csönd telepedett az ostromolt városra, amely komoran várta a csata képében érkező halált.
grim (myös: desperate, fierce, furious)
volume_up
ádáz {adj.}
A műveletet Miss Geer felügyelte ádáz, szúrós szemmel.
Jak bólintott, de ádáz mosoly játszott az ajkán.
Saul ádáz tekintetet vetett rá.
grim (myös: consistent, constant, fast, firm)
The United States has shouldered the heaviest burden in tackling this grim phenomenon.
Az Egyesült Államok vállára vette e hátborzongató jelenség kezelésének legsúlyosabb terhét.
He spoke with a certain grim satisfaction, then shook his head with a slight smile, as he met Mary's reproachful gaze.
Kissé hátborzongató elégedettséggel mondta ezt, aztán, észrevéve Mary szemrehányó pillantását, enyhe kis mosollyal megrázta a fejét.
The color reflected off the hardness of the rock and mirrored softly in the grim-set faces of the four stretcher bearers, touching momentarily the fear they were trying to conceal.
A színek visszaverődtek a kemény kőről, és puhán tükröződtek a négy hordágyvivő komor, eltökélt arcán, egy pillanatra megmutatva a palástolni igyekezett félelmet.
grim (myös: frightening, morbid)
Komor, rémisztő emlékek.
grim (myös: macabre, morbid, ghoulish)
volume_up
morbid {adj.}
It also concerns the recurrent problem of the long-distance transport of animals, sometimes in grim conditions.
Az állatok nagy távolságra, néha kíméletlen körülmények között történő szállításának visszatérő problémájára is kiterjed.
grim

Esimerkkejä "grim"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCormorant Etrurian had returned, his shoulder and head bandaged, his lean face grim.
Visszajött a sovány, komor arcú Cormorant Etrurian, válla és feje be volt kötve.
EnglishHe found himself staring at the grim creature in its bindings of yellow linen.
Azon kapta magát, hogy a megsárgult vászonba burkolt vészjósló alakra mered.
EnglishMirt stepped forward in grim silence, axe in hand, and looked to Piergeiron.
Mirt közelebb lépett hozzá, csatabárdjával a kezében, és Piergeironra nézett.
EnglishWITCH WORLD 281 Afire to every shade of her voice, Simon's smile became grim.
Simon mosolya elkomorult, ahogy a nő hangjának árnyalatai lángra gyújtották.
EnglishOn its heels, and on his, came grim comprehension of what he meant by that.
A sarkában a lány vészterhes bizonyságát láthatta annak, hogy mit is ért ezen.
EnglishI myself relived the grim moments when Akasha had crushed the evil Elder underfoot.
Én is átéltem a komor pillanatokat, mikor Akasa agyontaposta a gonosz Vént.
EnglishUnsuccessfully trying to shrug off the grim premonition, he went into the house.
Nem tudott megszabadulni ettől a komor megérzéstől akkor sem, amikor visszament a házba.
EnglishWhy are you Russians so grim all the time—don't you know how to have a good time?
Mért oly borúsak maguk oroszok, mindvégig nem tudják, hogyan érezzék jól magukat?
EnglishWhat little mouth was visible above a clean-shaven chin looked fulland very, very grim.
Álla simára borotválva, egy kevés látszott teltajkú, nagyon komor szájából is.
EnglishA company of twenty grim-faced warriors rode close about the Lord of Winds.
Vagy húsz főből álló harcos csoport lovagolta szorosan körül a Szelek Urát.
EnglishBobby-in-the-mirror was gray-faced, almost grim; his vitality had been sapped by worry.
A tükörbeli Bobby arca szürke volt, majdnem komor, életkedvét kikezdte az aggodalom.
EnglishShe stroked the younger woman's hand, dismissing the grim words as delirium.
Megsimogatta a húga kezét, s a komor szavakat Morgaine múló delíriumának tulajdonította.
EnglishAnyway, next day, he would have a few grim words with the girl at the 24 Hour Cleaners.
Mindegy, lesz majd holnap egy-két keresetlen szava a gyorstisztító kiszolgálónőjéhez.
EnglishUnseen, Carrion watched from the shadows as the fight reached its grim conclusion.
Kremátor láthatatlanul figyelte az árnyak közül a komor végkifejletet.
EnglishRaybur lingered until Risca caught up, grim-faced and sweating in the faint light.
Raybur addig maradt, amíg a komor arcú, verejtékes Risca föl nem bukkant a halvány fényben.
EnglishThese are grim economic times, fellow TEDsters, grim economic times indeed.
Nehéz gazdasági időket élünk, TED-es barátaim, nehéz gazdasági időket.
EnglishA leading question, said his father, with an unpleasantly grim smile.
- Na látod, ez egy lényegre törő kérdés - mondta Sir Claud, baljóslatúan mosolyogva.
EnglishMore grim men with swords than they'd been able to muster in the first place!
Jóval több harcos jelent meg, mint amennyit le tudtak volna győzni!
EnglishFlick was immediately to his right, the broad face grim in the shadowed moonlight.
Flick a jobbján állt, széles arca komor volt a szűrt holdfényben.
EnglishAfter a few measures of grim bass tuba, a man in a black hood appeared.
Mély trombitaszó harsant tompán, és megjelent egy fekete csuklyás ember.